Paziņojumi

Ir noslēdzies skolas akreditācijas process. Ar tā rezultātiem var iepazīties apskatot akreditācijas komisijas ziņojumus sadaļā Dokumenti.

Lai apskatītu ziņojuma kopsavilkumu - klikšķini šeit!


ĒDIENKARTE

3. - 4. klasēm    5. - 9. klasēm


2019./2020. mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

Stundu saraksti pa klašu grupām
3. - 4. klases
5. - 6. klases
7. - 8. klases
9. klases
10. - 12. klases

Papildu nodarbību saraksts

2019./2020. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.


Skolas pārbaudes darbu grafiks 2019./2020.m.g. II semestrim.


Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas) Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu  izglītojamiem par konkursa rezultātiem mācību procesā


2019./2020. mācību gada
VPD grafiks


Novadu izglītības iestāžu 2019./2020.mācību gada darba plāns:

marts (papild-01)

februāris

janvāris

decembris

novembris (papildus-01)

oktobris (papildus-1, papildus_2)

septembris (papildus-1)

 

 

2019./2020.m.g. skolas

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

decembris

novembris

oktobris

septembris

 


2019./2020.m.g. mācību priekšmetu OLIMPIĀŽU norises grafiks

 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2019./2020.mācību gadā


  Pamatinformācija par skolas bibliotēku.


Mēs darbojamies projektā

 

Viesītes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs - VPVKAC (video)Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

 

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki!

Aizvadīts mācību gads, ko jūs atcerēsieties vienmēr. Un ne tāpēc, ka 2020 ir viegli iegaumējama ciparu kombinācija. Šajā gadā Latvijas skolas un augstskolas pirmo reizi vēsturē strauji un izlēmīgi pārgāja uz attālinātajām mācībām jeb mūslaiku mājmācību. (Pilns uzrunas teksts)

VIDEO


Viesītes vidusskola uzņem izglītojamos

2020./2021.māc.g. šādās izglītības programmās:

-- Pamatizglītības programmā (21011111);

-- Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

-- Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);

-- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā (31011011).

1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;

1.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

1.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

1.4. izvēlēto izglītības programmu;

1.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

2. Iesniegumam pievieno:

2.1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;

2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā, 1. un 10. klasē;

2.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

2.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

2.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

Dokumentus iesniegt skolas kancelejā

01.06.2020. – 01.08.2020. darba dienās pl.9.00 – 13.00

Iesniegumu veidlapas WORD formātā:

 - speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

 - speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

 - pamatizglītības programmas  (21011111)

 - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas  (31011011) - iesniedz vecākie

 - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas  (31011011) - iesniedz izglītojamais

Elektroniski parakstītos iesniegumus var sūtīt izmantojot e-pastus:

     intag@viesite.edu.lv

     viesite@latnet.lv

Tie vecāki, kuri paredz savu bērnu izglītošanu īstenot Viesītes vidusskolas programmu īstenošanas vietā "Rites pamatskola" var izmantot e-pasta adresi maiveta66@inbox.lv

Saprotams, ka iesniegumus var uzrakstīt un iesniegt arī pašā izglītības iestādē.

Skola piedāvā izvēlei šādus padziļināto kursu komplektus:

 A* grupa - Svešvaloda II (C1) (angļu); Sociālās zinātnes II; Bioloģija II

 B* grupa - Svešvaloda II (C1) (angļu); Sociālās zinātnes II; Matemātika II

Izvērstu Viesītes vidusskolas mācību plānu lasi šeit! (PDF dokuments)


Apsveikums ABSOLVENTIEM!


Viesītes vidusskolas direktora uzruna 2019.2020. mācību gadu noslēdzot. (video)

Viesītes vidusskolas skolēnu labākie mācību sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

     1. - 4. klašu grupā (PDF dokuments);

     5. - 9. klašu grupā (PDF dokuments);

     10. - 12. klašu grupā (PDF dokuments).


Viesītes novada pašvaldība apbalvo skolēnus un skolotājus par sasniegumiem dažādu līmeņu olimpiādēs.

         


   Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019./2020.m.g. (PDF dokuments)


Par attālinātu konsultāciju, papildu mācību pasākumiem un mācību sasniegumu vērtēšanu

Pamatojoties uz “Vadlīnijām skolēnu/audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Valsts izglītības satura centrs 2020. gada 14. aprīlī), nosaku:

1.     Mācību priekšmetu pedagogiem organizēt attilinātu konsultāciju veikšanu izglītojamajiem ar
nepietiekamu vērtējumu.

2.     Mācību papildu pasākumus un pēcpārbaudījumus izglītojamajiem organizēt no 01.06. -
12.06.2020.

3.     Pedagogiem, kuru izglītojamie kārto valsts pārbaudījumus, iesniegt konsultāciju grafikus
direktora vietniecei izglītības jomā A.Vanaģelei līdz 15.05.2020.

4.     Mācību sasniegumu vērtēšanu un noslēguma vērtējumus veikt atbilstoši “Vadlīnijām skolēnu/audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs” (metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Valsts izglītības satura centrs 2020. gada 14. aprīlī), darba vērtējumus, nosakot to proporciju kopējā vērtējumā līdztekus noslēguma vērtēšanas darbiem 30% apmērā.

Skolas direktors                                                 A.Baldunčiks


Karjeras aktivitātes attālinātā mācību procesā

Mācības attālināti nav ikdienas ierasts process. Tomēr, manuprāt, veiksmīgi tiekam galā. Tieši tāpat nav apstājušās karjeras izglītības aktivitātes. Jā. Tiesa iesaldēti ir mācību braucieni, bet darboties, pētīt, izprast un domāt par savu izaugsmi joprojām var tupināt!                                                   

Karjeras aktuālās informācijas pieejamības  nodrošināšana platformā e-klase 10.-12.kl. un 9a,b,c .kl. skolēniem,  vecākiem un citiem interesentiem. (Lasi visu rakstu ŠEIT)

 

Materiālu sagatavoja Viesītes vsk pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa


Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamajiem tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei

Informācija no novada mājas lapas:   https://www.viesite.lv/?p=51923

Pamatojoties uz  2020.gada 23. aprīļa Viesītes novada Domes lēmumu Nr. 24, periodā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk par 2019./2020.mācību gada beigām (aprīlis, maijs), tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti:

15 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš reģistrēts kādā no Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādēm vai kādā no valsts speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, bet ārkārtas situācijas laikā klātienē neatrodas izglītības iestādē.

30 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no valsts izglītības iestādēm (1.-12.klasei), bet ārkārtas situācijas laikā mācību apgūst attālināti.

Materiālais pabalsts pārtikas iegādei tiks piešķirts par abiem mēnešiem reizē, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu (iesniegums pievienots zemāk), izsniedzot divas pārtikas kartes pārtikas preču iegādei katram bērnam, kuras jāatprečo līdz šī gada 29.maijam. Pārtikas kartes varēs atprečot Viesītes novada mazumtirdzniecības veikalos: “top” un “Lats”. Vienā reizē jāizmanto visa pārtikas kartē norādītā summa. Ja izvēlēto pārtikas preču vērtība pārsniedz pārtikas kartē norādīto summu, bērna likumiskais pārstāvis pats sedz pārmaksāto summu.

Lai saņemtu pārtikas kartes likumiskajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz iesniegums (pievienots zemāk) un jāierodas Viesītes sociālajā dienestā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem.

Viesītes sociālajā dienestā iesniegumu saņemšana un pārtikas karšu izsniegšana pēc sarakstiem notiks, sākot ar 2020.gada 27. aprīli līdz 2020.gada 30.aprīlim darba laikā (no 8:00 līdz 17:00).

Rites pagastā – pirmdien (27.04.2020.) un trešdien (29.04.2020.) no 8:00 līdz 17:00;

Elkšņu pagastā – otrdien (28.04.2020.) un ceturtdien (30.04.2020.) no plkst. 8:00 līdz 17:00;

Saukas pagastā – ceturtdien (30.04.2020.) no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr.:
Viesītes sociālais dienests – 65245460 vai 29383204;
Rites, Elkšņu pagasta sociālā darbinieka tālr. 28306455
Saukas pagasta sociālā darbinieka tālr. 29382734

Dokumenti lejupielādei:

   -  WORD formātā

   -  PDF formātā


Saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.3. punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs pārtraukšanu, nodrošinot no 2020 gada. 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījuma norisi, nosūtām atbalsta materiālus skolām attālināta mācību procesa organizēšanai.

 

Aicinām sekot aktuālajai informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: 

https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

 

Informācija kura palīdzēs organizēt mācības attālināti:

     1. Rīki un iespējas mācību nodrošināšanai attālināti (IZM materiāls)

     2. Atbalsta materiāls skolām, kā strādāt attālināti - Uzdevumi.lv (Uzdevumi.lv materiāls)


INFORMĀCIJA VECĀKIEM!

Lai Jūs labāk izprastu būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinām izmantot _Skola2030_ sagatavotos  skaidrojošos materiālus, kā arī mudinām jūs sekot līdzi jaunumiem www.skola2030.lv [2] un _Facebook_lapā www.facebook.com/skola2030 [3]

Tieši Jums ir izveidoti skaidrojošie materiāli:

-- Pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba [4]

-- Vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola [5]skola2030.lv [2]

-- "Biežākie jautājumi" (skola2030.lv [2] lapas lejā) atradīsiet atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.


Swedbank vieslekcijas Viesītes vidusskolā

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/ iestādes apmeklējuma ekskursijas ietvaros sniedz priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Vieslekciju plānus bankas speciālisti izstrādājuši kopā ar "Iespējamās misijas" skolotājiem. Tajās jaunieši attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to pielietojumu plašākā kontekstā.

6.martā mūsu skolā Swedbank skolu programmas ietvaros bankas eksperte Irita Riekstiņa 11.klases jauniešiem saistošā un saprotamā veidā dalījās zināšanās par dažādiem finanšu pratības jautājumiem, kas papildina ekonomikas mācību programmu. Klases, informātikas un matemātikas stundās vieslektore ar skolēniem dalījās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas pieejamas bez maksas katru mācību gadu. Valsts izglītības un satura centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.
Mēs šo izmantojam jau vairākus gadus. Jaunieši atzīst, ka tās ir saistošas. Interesanti runāties par kredītiem, bankas funkcijām klientu apkalpošanā un citām pieaugušo reālās dzīves situācijām.

Skolas programmas ietvaros 6.-7.klases maijā iespējams dosies ekskursijā uz Swedbank centrālo ēku, lai piedalītos nodarbībā “Finanšu laboratorija”. Viss pakārtots kopējai situācijai valstī.

Paldies vieslektorei I.Riekstiņai par sadarbību!

Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa


"Skola 2020" pulcēja vairāk nekā 20 tūkstošus zinātkāro!

Izstāde „Skola 2020” – nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. 1. martā Ķīpsalā veiksmīgi noslēdzās gada nozīmīgākais izglītības pasākums Latvijā – 26. starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2020”, ko trīs dienās apmeklēja 20 129 zinātkāru apmeklētāju. Izstādē šogad piedalījās 105 dalībnieki no 14 valstīm – ASV, Dānijas, Francijas, Igaunijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Somijas, Šveices, Ungārijas un Vācijas.
Trīs dienas, no 28. februāra līdz 1. martam, apmeklētāji interesējās par Latvijas un ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu piedāvājumu, interešu izglītību, kā arī iepazinās ar iespējām apgūt svešvalodas Latvijā un ārvalstīs un apgūt citas interesējošas mācības kursos. Jaunieši aktīvi iztaujāja mācībspēkus un studentus par jaunajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām, kā arī ārpusstudiju aktivitātēm. Tāpat jaunieši aktīvi izmēģināja dažādu profesiju meistarstiķus, tikās ar karjeras konsultantiem, apmeklēja izzinošus seminārus, prezentācijas un darbojās praktiskās meistarklasēs saistībā ar jauno vidusskolas modeli u. c.
Pasākumu programma:

Izstādes “Skola 2020” svinīgā atklāšanas ceremonija

Piedalās LR Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 valdes priekšsēdētājs Viesturs Tīle un izstādes “Skola” vadītājs Valts Jirgensons.

Kā neapjukt izglītības piedāvājumu džungļos?

RSU Karjeras centra karjeras konsultantes Baibas Prauliņas praktiskā lekcija iecerēta kā palīgs, kas skolēniem ļaus noorientēties un saprast, ar ko viņi vēlas saistīt savu nākotni. Lekcijā skolēni izpratīs, kā izvirzīt mērķi (pat ja tāda šķietami nav) un kādus instrumentus likt lietā, lai to sasniegtu. Vieslekcijā piedalīsies arī RSU docētājs Romāns Putāns, kurš ikdienā strādā ar studentiem, kas plāno attīstīt savu biznesu.
Rīko: Rīgas Stradiņa universitāte u.c.aktivitātes.

28.februārī arī mūsu skolas jaunieši 9.klašu un vidusskolas interesenti apmeklēja izstādi Skola 2020, lai iepazītos ar jaunumiem un klātienē tiktos ar interesējošo augstskolu pārstāvjiem stendos, kā arī apmeklētu grāmatu izstādi. Jauniešu pavadīja skolotājas I.Martuženoka un L.Blumbeka.

Materiālu apkopoja pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa


Biznesa spēles “Ceļš uz Bagātību”

25. februārī 10. klases jaunieši no programmas “Esi līderis!” startēja Biznesa spēļu konkursā “Ceļš uz Bagātību” Latgales reģiona pusfinālā, kas norisinājās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā.

Mūsu skolas jaunieši izveidoja trīs komandas: “SaVāDāk!” (A.Liepiņa, M.K.Kāršeniece, K.Bruzgulis) - iegūts 21 punkts, ”Tautumeitas” (K.Narkevičina, L.Luksteniece, A.Narkevičina) - iegūti 20 punkti, “Cicadi 3301” (A.Koļesņikovs, V.H.Brūvers, E.Čakstiņš) - iegūti 18 punkti. Par spēli kopā varēja iegūt 24 punktus. Komanda “SaVāDāk!” par 1 punktu piekāpās trešās vietas ieguvējiem Ludzas pilsētas ģimnāzijas komandai.

   

Kopumā startēja 28 komandas no dažādām reģiona izglītības iestādēm: Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Cesvaines vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Tilžas vidusskolas u.c.

Jauniešiem bija jāprezentē komanda un tās devīze, jāiejūtas pieaugušo profesionālajā (loģistikas speciālists) dzīvē. Noderēja personīgās prasmes un zināšanas matemātikā, ekonomikā, informātikā, sociālajās zinībās, latviešu valodā. Liela loma bija intuīcijai, plānošanai un lēmumiem, kā arī drosmei riskēt. Spējai analizēt spēles situācijas un regulēt mārketinga procesus uzņēmumā.

Jauniešiem ļoti patika biznesa spēļu aktivitātes un viņi izteica vēlēšanos piedalīties tajās arī nākamgad. Tika pārrunātas nianses un pieļautās kļūdas. Paldies jauniešiem par atraktīvu komandu prezentāciju, aktīvu dalību un pirmajai reizei ļoti veiksmīgu startu. Pieredze nāk piedaloties, darot, daloties ar citiem, riskējot  un eksperimentējot!

                                                               Programmas “Esi līderis!” koordinatore S.Ratiņa


"FIZMIX Eksperiments" bijušais dalībnieks ieguvis ko vairāk kā tikai galveno balvu

Šogad AS “Latvenergo” rīkotajam erudīcijas konkursam 8.un 9.klašu skolēniem “FIZMIX Eksperiments” ir 25.jubilejas gads. Jubilejas gadā ieskatāmies bijušo dalībnieku dzīves gaitās, lai uzzinātu, kā šis konkurss ir veicinājis viņu izaugsmi un profesijas izvēli. 

Andris Līcis no Viesītes vidusskolas pirms pieciem gadiem ar komandu piedalījās konkursā “eXperiments” (tā toreiz sauca konkursu) un ieguva galveno balvu – ceļojumu uz Rodas salu Grieķijā. Šobrīd Andris studē Rīgas Tehniskajā universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, kā arī iegūst praktiskās zināšanas SIA “Latvijas Energoceltnieks” projektētāja amatā.

Kad 2015.gadā Andris ar komandu piedalījās konkursā jau otro reizi, uzdevumi klātienes kārtā nesagādāja īpašas grūtības, jo lielākais darbs jau bija izdarīts, proti, sagatavošanās pirms paša konkursa. Piedalīties konkursā “Eksperiments” pamudinājusi fizikas skolotāja Līga Blumbeka, kura arī izveidojusi Viesītes komandu.

Andrim jau bija pieredze dažādos konkursos un olimpiādēs, tādēļ vēl viens konkursa izaicinājums nebiedēja, tikai vēl vairāk motivēja, jo galvenā balva bija vilinoša – ceļojums visai komandai.

“Konkurss ir lielisks veids, kā skolēniem iemācīt mācīties patstāvīgi, meklēt risinājumus, attīstīt loģisko domāšanu, komunicēt ar komandu un pilnveidot savas zināšanas. Tas ir stāsts ne tikai par fiziku, bet vairāk par savstarpējo sadarbību komandā, jo uzvara ir jāizcīna kopā. Es noteikti iesaku skolēniem piedalīties šāda veida izaicinājumos, jo tas mudina ārpus skolas laiku pavadīt pilnvērtīgi un iegūt pieredzi turpmākai dzīvei,” komentē Andris Līcis.

   

Neaizmirstamākās atmiņas saistībā ar konkursu Andrim palikušas par ceļojumu uz Grieķiju: “Tādiem skolniekiem kā mēs tas bija reāls piedzīvojums. Taču arī pats konkurss ir liela vērtība, jo tomēr ne katram ir iespēja iekļūt komandā un sevi pierādīt. Tā ir iespēja paveikt vairāk!”

Andris jau pamatskolā zināja, ka vēlas savu dzīvi saistīt ar elektroenerģijas nozari un uzskata, ka konkurss pozitīvi ietekmējis šo izvēli. Andris stāsta: “Man patīk elektrotehnika un enerģētika. Šī joma aizrauj un ļauj atklāt ko jaunu katru dienu. Arī šobrīd sanāk mazliet sekot līdzi šim konkursam, un prieks, ka tas turpinās, jo mūsu komandai izdevās iegūt ne tikai galveno balvu – ceļojumu, bet arī lieliskus draugus dzīvei. Joprojām uzturam kontaktus ar komandas biedriem, satiekamies un pārrunājam, kā kuram iet. Daži ir mainījuši jomas un aizgājuši studēt citas zinātnes, bet draudzība ir saglabājusies no skolas laikiem.”

Ja šāds konkurss notiktu pieaugušajiem, Andris noteikti būtu viens no dalībniekiem. Šāda veida pasākumi ir labs veids saliedēt domubiedrus un veicina veselīgu cīņas sparu. Jauni izaicinājumi ir vērtīgi, jo tie palīdz neapstāties pie sasniegtā un ļauj paskatīties uz fizikas jomu plašāk.

Publicitātes foto.

https://www.tvnet.lv/6916446/fizmix-eksperiments-bijusais-dalibnieks-ieguvis-ko-vairak-ka-tikai-galveno-balvu

8. klašu mācību ekskursija

24. februārī  Viesītes vidusskolas 8.klašu skolēni devās uz Laboratorium.lv zinātnes šovu Rīgā.  Mājīgās un nedaudz noslēpumainās pagraba telpās notika aizraujoša ķīmijas izrāde, kurā varēja piedalīties arī paši skolēni. Drosmīgākie varēja izmēģināt kā saujā deg ziepju putas, nogaršot šķidrā slāpeklī sasaldētas kukurūzas nūjiņas, izmēģināt kā kino veido mākslīgās asinis, un citus brīnumus. Visi skatītāji tika iesaistīti sarunās, varēja uzdot jautājumus un diskutēt ar šova vadītāju. Laiks paskrēja nemanot un bija mums visiem interesanti.

   

Otrā nodarbības daļa bija praktiska nodarbība “Ķīmijas detektīvi”. Tā bija darbošanās ar ķīmiskām vielām un indikatoriem. Kā bezkrāsains un bezkrāsains kopā sajaucoties kļūst rozā, zils un arī zaļš? Tā nu katram vajadzēja piedalīties un izdomāt kā no visiem dotajiem caurspīdīgajiem, bezkrāsainajiem šķīdumiem radīt septiņu varavīksnes krāsu spektru. Ne bez pūlēm , bet mums izdevās.

Pateicoties projekta SAM 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  finansējumam, notika nedaudz savādāka mācīšanās, kas iespējams ļaus sajust, ka ķīmija var būt jautra un interesanta.

Kopā ar skolēniem ķīmiju mācījās 8.klašu audzinātājas Zina un Sanita


Svinam Meteņus!

Dedziet, meitas, gaišu guni,

Pušķojiet istabiņu:

Tilti rīb, zvani skan,

Metens brauca pār kalniņu

Saules groži rociņā.

                   /Latv. t. dz./

Sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centru un tā vadītāju Līvu Liepiņu Viesītes bibliotēkas organizēja pasākumu, veltītu Meteņdienas atzīmēšanai. Uz pasākumu ieradās Viesītes vidusskolas 2. klases skolēni ar audzinātāju D. Vanagu.

Pasākuma laikā pārrunājām šīs dienas svinēšanas tradīcijas. Šai pavasara gadskārtai raksturīga ne tikai gadalaiku maiņa, bet arī āra darbu plānošana. Laiks plānot, ko un kur sēt, kādus lauku darbus darīt pirmos, ko atlikt uz vēlāku laiku. Meteņos ir jāspēkojas. Spēkojoties cilvēki imitē gadalaiku maiņu, kā arī šis rituāls noder, lai prognozētu, kurš līdz nākamajiem Meteņiem būs veiksmīgāks, veiklāks un stiprāks. Tā ir diena pirms lielā gavēņa, tāpēc Meteņos svarīgi kārtīgi paēst.

       

Arī bērni bija gatavojušies pasākumam, skaitīja tautasdziesmas, uzdeva mīklas, stāstīja par nozīmīgajiem šīs dienas ticējumiem, dziedāja Meteņdienas dziesmas. Skolēni bija uzzīmējuši zīmējumus, izmantojot vienkāršu ogli. Darbi ir ļoti skaisti un būs apskatāmi bibliotēkā izstādē.

Tā kā šī diena tiek uzskatīta par bērnu svētdienu un tā esot jāpavada daudz smejoties un priecājoties, tad kopā ar bērniem gājām dažādās rotaļās. Neiztikām arī bez cienasta gatavošanas. Kopā ar centra vadītāju L. Liepiņu bērniem bija iespēja izcept katram savu pankūku, lielu un apaļu kā gaidāmo pavasara saulīti.

Jāuzsver, ka latviešu tautas tradīcijās Meteņi iezīmē pavasara sākumu. Dabā Meteņi novērojami kā divu lielu stihiju – ziemas un pavasara – satikšanās laiks. Jau šobrīd laukā redzam, kā ziema cenšas “uzveikt” pavasari ar aukstajām dienām un pavasaris ziemu - ar siltajām.

Vidusskolas bibliotekāre G. PlēsumaEnergy Advice

25. janvārī noslēdzās izglītojošs pārrobežu konkurss par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu Energy Advice, kurā  piedalījās  Latvijas un Igaunijas 6. - 9. klašu skolēni.

Konkursa mērķis bija  skolēnos  palielināt informētību par ieguvumiem no resursu taupīšanas un  to efektīvas izmantošanas.

Konkurss norisinājās trīs posmos no šī mācību gada septembra  līdz janvārim. Pildot konkursa neklātienes kārtas uzdevumus, komandām bija jāveido plakāts par enerģētikas jomas atklājumu, jāiejūtas pētnieku lomā, lai izpētītu enerģijas patēriņu skolā un mājās, jāmeklē risinājums enerģijas samazināšanai, jāveido video par resursu taupīšanu un otrreizēju pārstrādi.

       

       

Neklātienes kārtā piedalījās 195 Latvijas skolu komandas - to vidū trīs komandas no Viesītes vidusskolas. Piecas labākās Latvijas komandas tika izvirzītas finālam, lai 25. janvārī  Tartu zinātnes centrā mērotos spēkiem ar piecām Igaunijas skolēnu komandām. Šo piecu komandu vidū bija Viesītes vidusskolas komanda “Droseļi” (Dāks Niks Bruņenieks, Krists Murāns, Viesturs Berģis un skolotāja Ilze Martuženoka).

Finālā komandām AHHA centrā divu stundu laikā bija jāveic dažāda veida uzdevumi par energoefektivitāti. Pēc tam zināšanas bija jāpierāda testā un analizējot piedāvātās situācijas.

Kaut arī pirmās trīs vietas ieguva Igaunijas komandas, gūtā pieredze un iegūtās zināšanas ir neatsveramas. Enerģijas lietderīga izmantošana un tās taupīšana ir viens no nosacījumiem ikviena cilvēka ikdienā.

Fizikas skolotāja Līga Blumbeka


Mācamies veidot no māla

24.01.2020. Viesītes vidusskolā viesojās Priekuļu novada keramikas darbnīcas “Virzas” keramikas meistari - Kristīne Cukura un Pēteris Cukurs. Keramiķi vadīja nodarbības 1.-4.klases skolēniem.

Šīs nodarbības lieliski papildināja skolēnu prasmes veidošanā un radīja priekšstatu par keramiķu darbu. Tāpat papildināja zināšanas dabaszinībās un sociālajās zinībās par Latvijas derīgajiem izrakteņiem.  Nostiprināja priekšstatus par mālu kā dabas resursu, kuru var izmantot mūsdienu amatniecībā. Skolēni darbojās praktiski, veidoja dekoratīvus māla izstrādājums un gatavoja traukus izmantojot podnieku virpu. Pārrunāja ar keramikas meistariem māla iegūšanas, apstrādes un gala produkta tapšanas procesu. Bērnu sagatavotos darbus keramiķi apstrādās keramikas krāsnī un katrs skolēns saņems atpakaļ savus veidotos keramikas izstrādājumus.

Skolēnu atsauksmes:

Elizabete: Man patika veidot no māla, es izveidoju savu putnu.

Nata: Man ļoti patika pašai pamēģināt uztaisīt māla vāzi uz podnieku virpas.

Jūlija: Man pasākumā patika veidot bļodiņu uz podnieku virpas un es uzzināju, ka Latvijā nevar iegūt balto mālu.

Daira: Man patika 2.klases veidotie eži.

Alise: Man patika, ka podnieki man palīdzēja uztaisīt un pielaboja manu krūzīti.

Oskars S.: Es uzzināju kur iegūst mālu un kā taisa māla traukus.

Oskars Sk.: Uzzināju, ka māla trauki jākarsē 1000 grādu temperatūrā.

Maija: Es darbojos ar podnieka virpu un man sanāca ļoti skaista vāzīte.

Toms: Es domāju, ka taisīt traukus ir viegli, bet taisīt krūzi bija ļoti grūti.


Skolēnu ZPD P.Stradiņa lasījumi 2020

...un atkal trešā ceturtdiena janvārī!

Tradīcija turpinās cauri gadiem – janvāra trešajā ceturtdienā mūsu skolā notiek tradicionālie P.Stradiņa lasījumi, kuros 11.klases skolēni aizstāv savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus. Šogad Viesītes Kultūras pils konferenču zālē uz lasījumiem pulcējāmies 23.janvārī un kā parasti ar mums kopā bija Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki ar interesantu prezentāciju atklājot lasījumus un vēlot darbu aizstāvētājiem veiksmi. Šī gada darbi  interesanti ar to, ka jaunie pētnieki bija izvēlējušie pētāmās tēmas, kuras bija saistītas ar ļoti daudzveidīgām problēmām, kuras vienpadsmitie risināja savos darbos. Tēmu daudzveidība, interesanti veidotās prezentācijas un arī pašu darbu aizstāvētāju labā uzstāšanās padarīja lasījumus interesantus klausītājiem no devītajā, desmitās un arī divpadsmitās klases. Skolas zinātniski pētniecisko darbu krājumu šogad papildināja 17 jauni darbi. Darbu kvalitāte radīja zināmas grūtības vērtēšanas komisijai, lai izraudzītos labākos, kuri varētu pārstāvēt Viesītes vidusskolu Zemgales reģionā zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Vērtējot darbu prezentāciju un izglītojamo uzstāšanos, kā arī caurlūkojot darbus 24. janvāra vērtēšanas komisijas sanāksmē tika nolemts, ka uz Jelgavu tiks nosūtīti darbi, kurus veidojuši -Zane Zeltiņa, Amanda Mola, Alīna Heislere, Viesturs Zaļakmens un Raivis Stumbiņš. Līdz 1. februārim darbi tiks nosūtīti reģiona vērtēšanas komisijai un gaidīsim atbildi, kuri pētniecisko darbu veicēji tiks uzaicināti uz lielo Zemgales reģiona konferenci, lai tur cīnītos par iespēju piedalīties Latvijas 44.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Gribētos izteikt sirsnīgu paldies pedagogiem, kuri vadīja skolēnus pa sarežģītajiem pētniecības darba ceļiem – Sanitai Berģei, Mārītei Kivleniecei, Līvijai Levinskai, Ivetai Dābolai, Sarmītei Ratiņai. Paldies jāsaka arī Viesītes Kultūras pils kolektīvam par labvēlīgo uzņemšanu, muzeja „Sēlija”  darbiniekiem par tradīcijas turpinājumu, piedaloties mūsu skolas ikgadējos P.Stradiņa lasījumos. Uz tikšanos nākošgad janvāra trešajā ceturtdienā!

Sarmīte Stumbiņa

skolēnu pētnieciskās darbības koordinatore


Atmiņu ugunskurs pie Viesītes vidusskolas.

Mūsu skaistā Latvija. Tik bieži tai uzglūnējušas svešas acis, tik bieži minušas svešas pēdas. Mums šodien uzdevums - mīlēt, cienīt, attīstīt un nosargāt savu zemi, savu Latviju.

20. janvāris ir 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, kurā nozīmīgi kļūst jautājumi: kas mums bija barikādes, kāda bija to loma toreiz un tagad?

17. janvara rītā pie Viesītes vidusskolas notika barikāžu atceres pasākums, kurā tika meklētas atbildes uz šiem jautājumiem. 5.a klases skolēni un Skolēnu saeimas pārstāvji kopā ar vēstures skolotāju Līviju Levinsku bija sagatavojuši hronoloģisku barikāžu stāstu, iekļaujot tajā dažādu cilvēku atmiņas par notikumiem pirms 29 gadiem. Ar savām atminām par trauksmaino laiku dalījās Viesītes nodaļas Tautas frontes vadītājs, Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks.

Pēc pasākuma, kavējoties atmiņās un pārrunājot visu dzirdēto, bija iespēja pasildīties pie ugunskura un baudīt siltu tēju.

Sagatavoja: direktora vietniece audzināšanas jomā Sarmīte Milakne


Cik daudz gaismas

uz ceļa

pa kuru mūms jāiet.

Nāc, iesim

saņemt un starot

un dot.

                 O.Vācietis

 

Gaismas piepildītus Ziemassvētkus!

Lai Jaunais 2020. gads mums ik vienam nāk ar jaunu apņemšanos, darboties gribu un prieku par izdošanos it visā!

5. - 12. klašu Ziemassvētki

1. - 4. klašu Ziemassvētku koncerts.


Ziemassvētku koncerti mūsu skolā


12.decembrī programmas ,,Latvijas skolas soma" ietvaros pie mums Viesītes vidusskolā ciemojās Ikšķiles saldējuma ražotāji.

Nodarbības ievaddaļā saldējuma ražotnes vadītāja Tamāra Rubene iepazīstināja mazos skolēnus ar stāstījumu un aero fotogrāfijām par vēsturisko  vietu Ikšķilē - sv. Meinarda salu Daugavā.
Turpinājumā 1. - 4. klašu skolēni iepazinās ar saldējuma ražošanas pirmsākumiem senajā Ķīnā un par tā razošanu mūsdienās. Noskaidrojām, kā top dažādi saldējumu veidi ražotnē ,,Ikšķiles saldējums".
   Skolēni ar lielu sajūsmu  degustēja 4 saldējuma veidus un centās atminēt no kādām sastāvdaļām tie gatavoti. Interesanti bija uzzināt, ka saldējuma ražošanā izmanto pienu, saldo krējumu un dažādas piedevas. Turpretī sorbetu gatavo no augļiem vai ogu masas. Visi varēja vērot sorbeta tapšanas procesu, kuru demonstrēja ražotnes darbiniece.

        

 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt uzņēmuma dizaina materiālu izstrādes procesu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas dizaina un vides dizaina māksliniekiem un šo materiālu pielietojumu. Mazie skolēni uzzināja, kādēļ dizaina materiāliem ir tik liela nozīme pārtikas ražošanas industrijā.
  Liels paldies saldējuma ražotnes vadītājai Tamārai Rubenei par  interesanto, atraktīvo nodarbību un paldies programmai "Latvijas skolas soma" par iespēju paplašināt zināšanas par profesijām.

Skolotāja A.Bērziņa
Autores foto.
Mana lauku sēta

Dienās, kad tik daudz runājam par savu zemi, Latviju un latviešiem, gribu ticēt, ka mūsu tauta saglabās savas senās kultūras tradīcijas, krāšņos tautas tērpus, mīlestību pret dziesmu un deju, ka latviskais zemnieka gars un cieņa pret zemi un darbu saglabāsies paaudžu paaudzēs. Īstā latvieša vieta ir laukos, lauku sētā. Tēvu tēvi, vectēvi ir bijuši zemes kopēji un darījuši to ar lielu mīlestību un atbildību. Lai arī cik skaistas būtu mūsu pilsētas, tomēr dabas burvīgumu mēs varam izjust tikai laukos.

Pagātni savienojot ar tagadni un sagaidot Latvijas Republikas 101.dzimšanas dienu, Viesītes vidusskolā noslēdzās projekts “Mana lauku sēta”. Mājas darbs – izveidot 3D maketu lauku sētai, kas tika uzdots 6.-8.klašu zēniem mājturības un tehnoloģiju stundā kā kopdarbs ar vecākiem, izvērtās par kārtīga projekta cienīgu pasākumu, ko atzinīgi novērtēja gan skolas personāls un izglītojamie, gan skolas akreditācijas komisija, kas skolā uzturējās divas dienas. Tagad skolas foajē pie sporta zāles izstādi veido 33 darbiņi, kas veidoti no dažādiem mājās un dabā pieejamiem materiāliem. Tie visi ir interesanti, idejām un izdomu pārpilni. Vecāki ir darbojušies kopā ar saviem bērniem, ir ieguldīts ļoti pamatīgs un laikietilpīgs darbs. Piedāvājums, ko saņēmām no Viesītes muzeja darbiniekiem par bērnu darbu izstādes izveidošanu muzeja telpās, patīkami pārsteidza. Paldies viņiem! Izstāde “Mana lauku sēta” būs skatāma Viesītes muzeja “Sēlija” P.Stradiņa skolā Peldu ielā 2, sākot ar 2020.gada janvāri, ar iespēju nobalsot par sev tīkamāko darbu.

Paldies bērniem un vecākiem! Visi interesenti tiks laipni gaidīti muzeja telpās apskatīt darbu izstādi.

Latvieša rakstura iezīmes - sirsnība, strādīgums un mīlestība pret dabu - nezudīs arī turpmāk. Latvija un mēs, latvieši, esam viens liels veselums, viena maza, taču ļoti spoža zvaigzne pie pasaules debesīm. Es ticu, ka mēs nezaudēsim savas tautas vērtības un palīdzēsim viens otram arī nākotnē veidot Latviju.

Viesītes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs G.GrieķerisMūzikas pasaule daudzveidība caur ģitāras skaņām

12.novembrī Viesītes vidusskolas 5.a,5.b  un 6.a, 6.b klašu 54 izglītojamie iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās izglītojošā muzikālā nodarbībā “Atklāj ģitāru’. Finansējums tika segts no programmas „Latvijas skolas soma”.

Šo aktivitāti nodrošināja SIA „DP GRUPA”, ko pārstāvēja talantīgs un profesionāls mūziķis Jānis Bērziņš. Nodarbībā  bija dzirdami virtuozi ģitāras spēles paraugdemonstrējumi. Izglītojamie tika iepazīstināti ar mazāk redzētām un modernām ģitāras spēles metodēm. Aplūkotas un demonstrētas dažādas tehnoloģijas, kuras ģitāristi šobrīd izmanto visā pasaulē, lai sasniegtu jaunus skaņu tembrus. Muzikālajā nodarbībā varēja dzirdēt akadēmiskā, populārā, džeza, roka un citus mūzikas stilus. Ģitāristam  līdzi bija akustiskā, elektriskā, klasiskā un basa ģitāras, kā arī daudzi efektu pedāļi un skaņas pastiprinātāji. Tika demonstrēti arī vairāki paņēmieni, piemēram, divu ģitāru spēlēšana vienlaicīgi, skaņu ierakstīšana cilpās un ģitāras kā perkusiju instrumenta izmantošana. Izglītojamie varēja tuvumā apskatīt ģitāras un dažādas ierīces, kuras pastiprina un izmaina ģitāras skaņu (efektu pedāļi, pastiprinātāji) un drosmīgākajam bija iespēja tās izmēģināt pašam. Vienam drosminiekam bija iespēja  uzspēlēt kopā ar profesionālu ģitāristu. Uzklausīt ieteikumus un iedrošinājumus.

   

Izglītojamo atsauksmes:

>> ”Bija ļoti foršs pasākums. Man patika, jo bija interesanti”/ValtersR. 6.kl./

>> ”Kopumā bija labi.Arī paklausīties un satikt mūsu skolā slavenu ģitāristu”/Niks Š. 6.kl./

>> ”Bija interesanti uzzināt tik daudz jauna par ģitāru atšķirībām. Jauki atskaņojumi. Man patika.Arī mūzikas stundām noderēs.”/ Baiba C. 6.kl./

>> ”Patika. Bija interesanti. Izmēģināt uzspēlēt bija forši. Apskatīt visas ģitāras tuvumā .Patika, kā ģitārists spēlēja un skaidroja./Izglītojamie no 5.kl./

>> ”Patika, ka mūziķis aprunājās pēc nodarbības. Izskaidroja dažādas lietas, kas svarīgas mūziķiem.”/Elīna B. 6.kl./

Materiālu sagatavoja pasākuma koordinatore: S.Ratiņa 6.b.kl.audzinātāja


11.novembris - LĀČPLĒŠA DIENA

    


“Mārtiņš bija labs vīriņš…”

8. novembrī Viesītes vidusskolā no pulksten 12.00 valdīja liela rosība un kņada. Klāt Mārtiņdiena, kura mūsu skolā tiek atzīmēta katru gadu. Tā sākās ar Mārtiņdienas tirdziņu, kurā tirgotāji bija 1. – 4. klašu bērni, bet pārējie skolas klašu skolēni, skolotāji un skolas darbinieki - pircēji. Lai tirgošanās ritētu raitāk, tirgotājus apstaigāja Mārtiņdienas “saimnieks”, reklamējot tirgošanai sarūpēto preci. Tirgoties gribētājiem precei bija jābūt pašu gatavotai. Tāpēc uzreiz jāsaka liels paldies bērnu vecākiem, jo bez viņu atbalsta nebūtu tik daudz brīnišķīgu, gardu un interesantu preču! Netrūka arī pirkt gribētāju.

Kad lielā kņada bija norimusi un preces gandrīz iztirgotas, 1. – 4. klašu skolēni pulcējās vienkopus, lai kopīgi pārrunātu šīs dienas raksturīgākās tradīcijas. Jau iepriekš katras klases kolektīvs bija saņēmis uzdevumu, kas jāsagatavo. Šogad liela uzmanība tika veltīta raksturīgākajām Mārtiņdienas maskām un maskotajiem gājieniem, uzsverot, ka šī ir viena no raksturīgākajām tradīcijām, sākoties Mārtiņiem, jo ir beidzies klusais Veļu laiks, kas aizsākās pēc Miķeldienas svinībām.

Katra klase bija sagatavojusi kādu no Mārtiņdienas maskām. Tās iedalās vairākās lielās grupās: dzīvnieku, cilvēkveidīgās, priekšmetu un mitoloģiskās maskas. Skolēni par tām bija sagatavojuši stāstījumu. Viņi par attiecīgo tēmu skaitīja tautasdziesmas un iemācīja pārējiem vienu rotaļu.

Paldies klašu skolēniem un viņu audzinātājiem par atsaucību un atraktivitāti, gatavojoties pasākumam!

Par muzikālo daļu un diplomiem “Skaistākā un latviskākā maska” un pateicībām klašu grupām par dalību pasākumā parūpējās skolēnu saeima.

Materiālu apkopoja skolas bibliotekāre G. Plēsuma.


2. klases skolēni iepazina bērnu rakstnieces un ilustratores -

mīļuma nesējas – Margaritas Stārastes daiļradi.

6. novembrī bibliotēkā notika pasākums, veltīts bērnu rakstniecei un ilustratorei Margarita Stārastei. Šī māksliniece, kurai šogad 2. februārī atzīmējām 105. jubileju, mums ir atstājusi vairāk nekā simts ilustrētu grāmatu, no kurām ap 70 viņa sarakstījusi pati. M. Stāraste ar savām mīļuma pilnajām grāmatām priecējusi vairākas paaudzes. Līdz ar viņas došanos mūžībā 2014. gadā varam teikt, ka noslēdzies vesels laikmets latviešu bērnu grāmatniecībā.

Pasākuma laikā 2. klases skolēni un viņu audzinātāja noklausījās bibliotekāres stāstījumu par mākslinieces un rakstnieces dzīvi un daiļradi. Tā turpinājumā bērniem tika stāstīts par rakstnieces uzrakstītajām grāmatiņām, kuras ir iespējams izlasīt bibliotēkā. Bija liels prieks, ka daudzas no tā skolēni bija jau lasījuši, tāpēc veidojās saruna. Katrs centās pēc iespējas vairāk atcerēties par notikumiem un to varoņiem vienā vai otrā grāmatā. Kopīgi atcerējāmies mākslinieces radītos spilgtākos tēlus: ozolzīļu vīriņu Zīļuku, piparkūku Kraukšķīti, lācīti Rūcīti, Burtu meitiņu, lelli Tinci, rūķi Labrenci un daudzus citus. Arī pašu pasaku vide nav iedomājama bez rakstnieces tēlainā teksta: aiz zālainiem klajumiem, pļaviņas malā, gundegu pakalnā, meža ielokā, zem koku nokarenajiem zariem… Šādā pasaku pasaulē visām dzīvajām radībām ir sava vieta, nodarbe un jēga. Pats galvenais, kā tās māca labestību, draudzību, čaklumu un neatlaidību. Autores grāmatas ar labestību liek mainīties palaidņiem, liekot viņiem pārvarēt pašu radītās nedienas. Tad bērniem tika parādītas tās grāmatas, kuras M. Stāraste ir tikai ilustrējusi. Arī to bibliotēkā ir daudz, un daudzas no tām – par bruņurupucēnu Diegabiksi, Ieviņu Āfrikā, čigānmeitēnu Ringlu u.c. – viņiem jau bija zināmas.

  

Pasākuma noslēgumā katrs bērns saņēma divas darba lapas. Vienā no tām bija uzrakstīta pasaka, kuras tekstā paslēpušies rakstnieces uzrakstīto grāmatu nosaukumi. Uzmanīgi lasot, tie bija jāatrod un pēc tam jānolasa. Kopīgiem spēkiem ar šo uzdevumu tikām galā un atradām pavisam divdesmit grāmatu nosaukumus. Otrajā darba lapā bija sajukuši daudzu mākslinieku zīmētie grāmatu varoņi. Starp tiem bija jāatrod M. Stārastes zīmētie varoņi un jāpieraksta to vārds, ja tas bija zināms vai to izdevās atrast grāmatās. Arī ar šo uzdevumu visi tika galā, jo tika šķirstīti un pētīti autores darbi, lai atrastu konkrēto varoni sniegavīru, rūķi, saulīti un citus.

Pirms atvadīšanās skolēniem tika uzdots mājas darbs – katram izlasīt vienu no rakstnieces grāmatām un izveidot reklāmas afišu, iesakot lasīto grāmatu savam klasesbiedram.

Paldies 2. klases skolēniem un audzinātājai par dalību šajā pasākumā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Atsākam lasīšanas stafeti “Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!”

1. novembrī pēc vasaras brīvdienām tikāmies bibliotēkas pasākumā ar 4. a un b klašu skolēniem un to audzinātājām lasīšanas stafetē “Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!” Aicinājums darboties šādā pasākumā ar šīm klasēm aizsākās jau pagājušajā mācību gadā, kad bērni mācījās trešajā klasē. Toreiz viņu uzdevums bija čakli lasīt grāmatas un par katru izlasīto grāmatu aizpildīt kādu no bibliotekāra dotajām darba lapām. Tikai no katra uzņēmības un apzinības bija atkarīgs, cik bieza bija katra lasītāja mape. Pavasarī, kad beidzās mācību gads, čaklākie lasītāji saņēma veicināšanas balvas. Visi saņēma arī vēlējumu - visu garo vasaru cītīgi lasīt, lai, atsākot skolas gaitas, varētu tikties jaunos pasākumos.

Pirmā mūsu tikšanās sākās ar bibliotekāres stāstījumu par to, kā skolēni paši patstāvīgi varētu izvēlēties bibliotēkā viņus interesējošu lasāmvielu. Lai bērnus ieinteresētu, bibliotekāre bija sagatavojusi arī grāmatu apskatu. Šoreiz tās bija grāmatas, kuru galvenie varoņi interesējas par detektīva un izmeklētāja darbu. Šāda tēma tika izvēlēta, jo tā sasaucās ar iepriekšējo tēmu – kā sameklēt interesantu grāmatu un kā to izdarīt patstāvīgi. Tas taču ir kā īsts izmeklētāja darbs!

 

Skolēni iepazina vācu, zviedru un latviešu rakstnieku darbus, kuros aprakstīti ļoti dažādi atgadījumi un kur izmeklētāji ir bērni. Viņi atrisina noslēpumus, ar kuriem nav galā tikuši pat pieaugušie. Bērni ir uzņēmīgi, gudri un neatlaidīgi, līdz sasniedz iecerēto mērķi. Skolēni iepazina J. Frīdriha, M. Vīdmarka, I. Zīgnera, J. Banšerusa, L. Vāczemnieka un citu autoru darbus.

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots pašiem skolēniem. Katrs no tiem bija sagatavojis reklāmas plakātu par kādu no vasarā izlasītajām grāmatām. Plakātam vajadzēja būt lasāmam un arī skatāmam. Tā mērķis - grāmatu ieteikt izlasīt arī saviem klasesbiedriem. Bērnu stāstījumu vērtēja komisija, vērtējumu atzīmējot vērtēšanas lapās. Komisijā darbojās skolas bibliotekāre, Viesītes bibliotēkas vadītāja un katras klases audzinātāja. Prieks, ka skolēni ļoti nopietni bija gatavojušies un interesanti stāstīja par savu izvēlēto grāmatu.

Pasākuma noslēgumā vienojāmies par nākošo tikšanās reizi.

Paldies bērniem un audzinātājām par paveikto darbu!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau vienpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

AKCIJA "LABO DARBU NEDĒĻA 2019" NORISINĀJĀS NO 7.-13.OKTOBRIM

   

     

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
LABO DARBU NEDĒĻĀ, 8.oktobrī 3.b klase devās apkopt piemiņas vietu pie Viesītes Brīvības pieminekļa - brīvības, neatkarības un piemiņas simbola 1919. gada 14. oktobra Viesītes aizstāvju cīņai pret bermontiešiem. Arī mums iznāca sava veida cīņa gan ar rudenīgo vēju, kas dzenāja lapas uz visām pusēm, gan dzestro rudens elpu, kas saldēja pirkstus.   Bijām čakli, veikli un par paveikto visiem prieks! Nu 14.oktobrī varēsim ar lepnumu piedalīties NBS dienas pasākumā savā pilsētā.

Klases audzinātāja Elita


Karjeras nedēļas pasākumi mūsu skolā.

 

Karjeras nedēļā Viesītes novada jaunieši diskutēja par nākotnes profesijām

Šogad visi Viesītes vidusskolas izglītojamie Viesītes novadā piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Jauniešiem bija iespēja piedalīties Latvijas Neatkarības kara simtgadei veltītajos Nacionālo bruņoto spēku pasākumos – piemiņas pasākums, diskusijās ar vidusskolēniem, militārās tehnikas izstāde, paraugdemonstrējumi un ekipējuma demonstrējumi, maskēšanās treniņi, NBS Rekrutēšanas un atlases centra aktivitātes teltīs. Karjeras pasākumā  “Sporta virziens manā dzīvē” 10.-12. klašu jaunieši piedalījās diskusijā un uzklausīja veiksmes stāstus. Vieslektori "Jēkabpils Lūši" komanda, treneris, fizioterapeite.  Aktivitātē “Ideju siena” un profesiju plakātu izstrādē diskusijā pie sulas galda piedalījās 10.-11.kl. jauniešiem. Koordinēja skolas Pkk S.Ratiņa un Viesītes novada pašvaldības  Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika. Kopā visos pasākumos piedalījās 306 izglītojamie.

Karjeras nedēļas koordinatore pedagogs-karjeras konsultants Sarmīte skaidro, ka straujā tehnoloģiskā attīstība un pārmaiņu procesos mūsu ikdienā jauniešiem par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu liek domāt jau tagad. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka tikšanās  Karjeras nedēļā veltītās aktivitātes skolā un novadā palīdzēja gūt labāku priekšstatu gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē.

Viesītes novada un Viesītes vidusskolas  Karjeras nedēļas foto galerija pieejama pašvaldības un skolas mājaslapā www.viesite.lv , www.viesite.edu.lv , laikrakstā “Brīvā Daugava”

Informāciju sagatavoja:  pedagogs karjeras konsultants  Sarmīte Ratiņa


Rudens darbiņi...

   

   
   

Skolotāju diena 2019

     


Svinam Miķeļdienu!

Trīs Miķeļi bungas sita

Vārtu staba galiņā:

Ejat, bērni, skatīties,

Kā sitās maizes tēvi.

                     /L. t. dz./

Klāt atkal rudens un viena no nozīmīgākajām tradīciju dienām – Miķeļdiena. Miķeļi ir ražas svētki, tāpēc šajā dienā tāpat kā citos saulgriežos tika rīkotas svinības. Miķeļos godina auglības un pārpilnības simbolu Jumi. Jumis ir cilvēkots teiksmu tēls. Latviešiem Jumis ir Dieva dotās ražas un auglības daudzinājums, kura redzamā zīme visbiežāk izteikta kā divas vārpas viena stiebra galā.

Līdz Miķeļiem ražai ir jābūt zem jumta, vien kāposti varot palikt dārzā. Ja kaut kas vēl nav novākts, tas veikli jāizdara, jo Miķelis var sarūpēt sniegu un salu. Līdz ar Miķeļiem beidzas saimniecības un dārza darbu gads, kas aizsākās Jāņos ar siena pļaušanu.

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži, kas, balstoties uz senču kalendāru, tika svinēti laikā ap 21. – 23. septembri, proti, laikā, kad dienas ilgums bija astronomiski vienāds ar nakts ilgumu. Senatnē Miķeļi tika svinēti trīs dienu garumā, katrā dienā veicot noteiktas, rituālas darbības. Mūsdienās Miķeļi nemainīgi tiek svinēti tikai vienu dienu – 29. septembrī.

Līdz ar Miķeļiem sākas arī Veļu laiks, jo rudens saulgriežos tumsa gūst virsroku pār gaismu un sākas gada tumšais un klusais laiks, kad veļi jeb senču gari nāk ciemoties pie dzīvajiem, lai satiktos ar savas dzimtas dzīvajiem pārstāvjiem. Veļu laiks ilgst līdz Mārtiņiem.

     

Viesītes vidusskolas 3. – 4. klašu skolēni Miķeļdienu šogad atzīmēja 27. septembrī. Tai viņi gatavojās visu nedēļu, veidojot kompozīcijas un tēlus no dažādiem dārzeņiem. Bērnu darbus varēja aplūkot skolā izveidotajā izstādē.

Savukārt Miķeļdienas pasākums sākās ar bibliotekāres stāstījumu par Latviešu gadu un ar to saistītajām ieražu dienām, kuras atzīmējam katru gadu. Pasākuma turpinājumā skolēni saņēma īpašu uzdevumu –pašiem sagatavot stāstījumu par šīs dienas svinēšanas tradīcijām. Katra klase saņēma aploksni ar materiāliem un lielu lapu uz kuras veidot prezentācijas darbu. Tas bija visas klases kopīgs darbs, kuru vajadzēja veikt noteiktā laikā. Katrā aploksnē bija atšķirīgi materiāli par dažādām, ar Miķeļdienu saistītām tēmām – tos vajadzēja sakārtot uz lielās lapas tā, lai veidotos ne tikai skatāms, bet arī stāstāms materiāls. Noslēgumā katra klašu grupa prezentēja savu veikumu, bet kopā mums iznāca daudzpusīgs stāstījums par Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām, ēdieniem, tika skaitītas tautasdziesmas, minētas mīklas un pareģoti laika apstākļi.

Domāju, ka pasākums izdevās un skolēni bija priecīgi par savu veikumu. Svarīgākais, ka bērni paši aktīvi darbojās un savu veikumu prezentēja pārējiem. Klašu veidotie plakāti papildināja skolā esošo rudens darbu izstādi, un ar tiem varēja iepazīties arī citu klašu skolēni.

Paldies 3. – 4. klašu skolēniem un to audzinātājām par dalību pasākumā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Mēs savai veselībai - „Eiropas Zinātnieku nakts 2019”.

Pēc izglītojamo vēlmēm,  „Zinātnieku nakti” 27.septembrī Rīgā vadījām ar medicīnu saistītās jomās. Pasākumu tēma šogad bija - Zinātne nākotnei.

Lai spētu „sadzīvot” ar datoru, nenodarot kaitējumu savai veselībai, lietotājam ir jāzina darbvietas iekārtošana un darba organizācijas pamatprincipi. RSU Zinātniskajā centrā „Kleisti” 10.-12.klašu izglītojamie iepazinās un arī pārbaudīja ieteikumus, lai darbs ar datoru būtu drošs un veselībai nekaitīgs. Ergonomika uzskatāma par jaunu un modernu zinātni. Viens no galvenajiem tās uzdevumiem ir nodrošināt produktu un sistēmu atbilstību cilvēkam: regulējami galdi, ergonomiski krēsli, monitoru rokas, viss šeit tika izmēģināts.

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC).

Interesi par īstu elektronmikroskopu un tā darbību novērtēja Annija, Ilvija, Ērika un Ina. Visiem bija iespēja uzzināt cilvēka un vides mikroorganismu mijiedarbību Mikrobioma labirintā.

Redzēt un audzēt proteīnu kristālus un iziet aizraujošu kvestu riskēja Aleksandra.

Iepazīt mātes cilts spēku devās Ērika.

Piedalīties aktivitātē „Esi kā izmēģinājuma trusītis jeb kā ielikt sevi biobankā?!, mēģināja Ilvija, Edvīns un Ina.

Aizraujoša bija darbnīca - „Molekula, kura mūs vieno – DNS!”
DNS ekstrakcijai no zemenēm, zirņiem un siekalām sekoja Annija, Kristaps K. un Teodors.

RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižā jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs:

Evija un Ina iejutās zobārsta pasaulē- darbojās ar plombēšanas treniņiekārtām ar modeļiem un vēroja zobu higiēnas demonstrējumus, noteica piemērotāko zobu pastu un zobu birstīti;

Aleksandra un Annija iepazina savu ķermeni, veicot ķermeņa kompozīcijas analīzi;

Izzināt cilvēka ķermeni, izmantojot virtuālās realitātes brilles un pārbaudīt, cik efektīvi veikt mākslīgās elpināšanas un sirds masāžas manipulācijas, iegūstot vizualizētu atskaiti par paveikto darbu, to veica Zane un Amanda;

Alīna izzināja cilvēka anatomiju 3D formātā;

Sporta laboratorijā darbojās Edvīns.

Vēl citi sekotāji ielūkojās reanimācijas pasākumu simulācijā, veica fizioloģisko procesu interpretāciju fizikas kontekstā, kā arī apguva pamata prasmes laparoskopiskām operācijām.

Lai gan daudziem skolas jauniešiem nākotne nesaistīsies ar medicīnu, tomēr viņi novērtēja modernās iekārtas, atraktīvo studentu un mācībspēku darbu aktivitātēs ar „Zinātnieku nakts” apmeklētājiem. Personiskā dalība, mēģinājumi, pārbaudījumi, testēšana un iegūtie rezultāti ir noderīgi arī katram personīgi viņu rūpēs par savu veselību.

Gaidot „ Zinātnieku nakts” iestāšanos, neliela interesentu grupa apmeklēja arī Mākslas muzeju Rīgas Birža. Te pārsteidzoši gida lomās iejutās Ērika un 10.klases audzinātāja Rita Ratniece, te guvām patiesi jaukas emocijas.

Iespaidus pierakstīja un aktīvi līdzdarbojās 11.klases audzinātāja Mārīte Kivleniece


 

     


Ziedu paklājs.

Dienās, kad vasaras siltumu nomainīja rudens dzestrums Viesītes vidusskolas pagalmā tapa ziedu paklājs, kuru ar mīlestību un rūpīgu darbu darināja skolēni un skolotāji. Ziedu paklāja veidošana pie Viesītes vidusskolas jau izveidojusies par tradīciju un šī gada tēma bija “Ceļš uz Latvijas jaunatnes XII dziesmu un deju svētkiem”. Rudens priecē ne tikai ar bagāto ražu, bet arī ar burvīgu krāšņumu un ziedu daudzveidību, kura krāsainās notiņās uzziedēja pie Viesītes vidusskolas un pirmsskolas iestādes “Zīlīte”.

     


Zinību diena Viesītes vidusskolā

     

Kad bērzos iemirdzas pirmās dzeltenās lapu virtenes uz skolu, gluži ka dzērvju rindas rudenī, kārtojas skolēni. Zinību dienas svinīgais pasākums jau tradicionāli notiek skolas pagalmā. Kādam šis mācību gads būs pirmais,  bet 12 skolēniem no divpadsmitās klases  pēdējais Viesītes vidusskolā. Pēc daudziem laba velējumiem īpašā godā tiek celti mūsu mazie pirmklasnieki. Šogad savu izglītības ceļu Viesītes vidusskolas 1.klasē uzsāk 14 skolēni. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības. Lai izdodas viss iecerētais skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem! 

Cienījāmie vecāki!!!

Viesītes vidusskola aicina pieteikties mācībām 1. un 10. klasē.

Dokumentu iesniegšana darbdienās

laikā no 900 līdz 1200

skolas kancelejā.

Tiekat mīļi gaidīti!

 


Uzmanību, skolēni!

Skolas bibliotekāre no 17.jūnija līdz 13. augustam ir atvaļinājumā.

Mācību grāmatas varēs saņemt no 19. augusta!


DIVPADSMITĀS klases absolventu atvadas no skolas

2019.gada 15. jūnijs


DEVĪTO klašu izlaidums

2019.gada 14. jūnijs


31. maijs - 2018./2019.m.g. pēdējā mācību diena!

Svinīgā pasākumā, kurš norisinājās Viesītes Kultūras pilī, tika godināti dažāda ranga olimpiāžu un kunkursu godalgoto vietu ieguvēji. Labākie mācību darba darītāji saņēma Zelta, Sudraba un Bronzas liecības. Novada domes priekšsēdētājs un skolas absolvents Alfons Žuks pasniedza naudas balvas un atzinības rakstus. Saulainu brīvlaiku visiem un uz tikšanos 1. septembrī!


Kad skola apnikusi, var mācīties Krustpils pilī

30. maijā, kad mācības skolas solā vairs nemaz nesaista prātu, Viesītes vidusskolas 7.a klase devās mācību ekskursijā uz Jēkabpili. No iniciatīvas „Latvijas skolas soma” piedāvātajām aktivitātēm izvēlējāmies Krustpils pils vēstures ekspozīciju apskati un muzeja izglītojošās programmas „Ziepju darbnīca” apmeklējumu. Lai arī Krustpils pilī notiek plaši rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi, apmeklētāji ir vienmēr laipni gaidīti.

Skolēni ekskursijas laikā iepazinās ar Krustpils pils vēsturi un tās likteni dažādos laikos, aplūkoja muzeja ekspozīcijas un vēsturiskos priekšmetus. Lielu interesi izraisīja vēsturisko priekšmetu atpazīšana un to pielietojuma izzināšana. Kā izskatās senais tējkannas sildītājs, ogļu gludeklis un bezmēns? Daudzi senie sadzīves piederumi izskatās ļoti līdzīgi mūsdienās lietojamiem, bet daži bija īsta mīkla.

Jaunas zināšanas tika iegūtas ekspozīcijā „100 iemesli lepoties ar Jēkabpili” par Jēkabpiliešu sasniegumiem un izcilām personībām. Varējām uzzināt kuri aktieri, mākslinieki un sportisti ir dzimuši un auguši šajā pilsētā. Pils tornī skolēni varēja aplūkot jaunās mākslinieces Gitas Palmas gleznu izstādi „Pavasaris”.

Muzeja izglītojošā programma „Ziepju darbnīca” papildināja zināšanas par mūsu senču ziepju vārīšanas tradīcijām un izejvielām. Katrs dalībnieks sev pagatavoja aromātiskas ziepes no dabīgam izejvielām- dzidrās ziepju bāzes un Latvijā augušām zāļu tējām un ziediem. Nodarbība sniedza prasmes un iedvesmu jaunu hobiju izvēlei un biznesa idejām.

     

Muzeja apmeklējums pilnveidoja izpratni par vēsturi, kultūru, mākslu, arhitektūru un ķīmiju.

Maksu par transportu un nodarbību sedza „Latvijas skolas soma” finansējums. Pateicamies par šo atbalstu skolēnu izglītošanā.

7.a klases audzinātāja S. Berģe


Mācību stundas neierastā vidē jeb „Solis dabā”.

Projekta Nr.8.3.2.2./16/1/001„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 23.maijā 10. un 11. klašu skolēni un viņu audzinātājas devās mācību vizītē uz Ķemeru Nacionālo parku. Šis projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisku risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu tādas mācību organizācijas formas, kas papildinātu ierastās mācību stundas, nostiprinot gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Vizītes mērķis bija rosināt izglītojamo interesi par skaisto Latvijas dabu, padziļināt izpratni par tās aizsardzības pasākumu nepieciešamību un realizāciju. Ar nodarbību vadītāju- gidi Inetu Jansoni satikāmies Ķemeru stacijā. Pēc skolēnu vēlmēm, devāmies nelielā pastaigā pa Ķemeru centru. Uzmanību piesaistīja Ķemeru bijusī sanatorijas ēka, kura pašlaik gaida savu otro atdzimšanu. Dažam pārsteigumu sagādāja atklātais sēravots, tā specifiskais ūdens un stāsts par izcilajām dziednieciskajām īpašībām.

Mums jau bija zināma informācija par Lielo Ķemeru tīreli-vienu no galvenajiem purviem Ķemeru apkārtnē, zem kura veidojas sērūdeņi. Augsne barības vielām nabadzīga. Šeit var atrast tikai nedaudzas koku sugas- priedi un bērzu, un tie neizaug tik lieli un resni kā mežā. Par to savā sagatavotajā prezentācijā 10.klases bioloģijas stundā stāstīja Ina L. Tagad jau reāli dabā bijām uz jaunās laipas, pa kuru dodoties, ir iespējams apmeklēt augsto jeb sūnu purvu, iepazīt un izpētīt purva augus, vērot īpašo purva ainavu un uzzināt daudz jauna par noslēpumaino purva pasauli.

Diena bija karsta, bet tas netraucēja nodarbību turpināt pie Kaņiera ezera, iebrist dziļi niedrēs pa uz pontoniem peldošu 600 m garu dēļu laipu un ieraudzīt vēl no karstuma nepaslēpušos putnus, uzkāpt Kaņiera putnu tornī un pavērt skatu tālumā. Pamatīgi aizaugušais Kaņieris ir lagūnas tipa ezers. Tas ir putnu un zivju daudzveidības ziņā viens no bagātākajiem ezeriem.

Noslēgumā nonācām pie jūras Jaunķemeros un atkal pārsteigums- viss krasts biezās dzeltenās putās. Izrādās, ka šo krāsainību radījuši priežu putekšņi. To bija tik daudz...

 Notika arī pirmā pelde, dažam pastaiga gar jūras krastu, citam fotosesija, smiekli un prieks, visbeidzot arī nogurums. Te atsauksmes:

Annija - Ļoti interesanti bija, ieraudzīju un uzzināju par purva augiem, kurus iepriekš nezināju.

Zane - Ekskursija patika, jo tā bija iespēja ne tikai atpūsties un pavadīt laiku tuvāk neskartai dabai, bet arī papildināt savas zināšanas. Redzēju augu un putnu sugas, kuras iepriekš nebiju dabā redzējusi, piemēram, apaļlapu raseni.

Ina - Forši ir mācīties ārpus skolas. Ir iespēja izzināt Latviju un iegūt pozitīvas emocijas.

Anita - Ieteikums: Ja jūs izdomājat doties uz Ķemeriem, neaizmirstiet paņemt saules aizsargkrēmu.

Kristiāns - Ekskursija bija izglītojoša, Ķemeru NP biju pirmoreiz. Visvairāk patika atrasties pie sēravota.

Rodrigo - Purva takas bija ļoti aizraujošas, redzējām čūskas, vienu pat spēju izglābt no skudru uzbrukuma.

Nezināmi autori raksta:

*Šī mācību ekskursija man deva ļoti daudz. Nacionālajā parkā es biju pirmoreiz.

*Protams, patika, bet ilgs un garš ceļš.

*Man ļoti patika pastaiga pa laipu, kura turējās uz pontoniem.

*Sēravota iedarbība bija tā teikt neparedzama.

* Ekskursija bija labi izplānota, jo pēc garajām pastaigām pa dabas takām bija ieplānota jūra, kur varējām gūt atpūtu.

Ar projekta atbalstu bija iespējams savienot mācību stundas skolas solā ar stundu dabā. Pārsteidzoši daudz pozitīvu emociju, ieinteresētības un vēlmes nākošajā mācību gadā spert jaunu soli šādā izziņas ceļā.

Vērojumus pierakstīja10.klase audzinātāja Mārīte Kivleniece un 11.klases audzinātāja Vineta Tutāne


“Skolas somā” Smilšu kino

22.maijā Viesītes vidusskolas un “Rites pamatskolas” sākumskolas skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar netradicionālu kino veidu – smilšu kino. Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros SIA Sand Masterpieces Viesītes kultūras pils kino zālē demonstrēja smilšu kino filmu “Sprīdītis”. Šī patiesi bija jauna un interesanta pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem. Mākslinieces veiklās roku kustības 40 minūšu garumā veidojot sižetu un attēlojot filmas varoņus lika izbrīnā plati ieplēst acis ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem. Varoņu gaitas spilgtināja mūzikas pavadījums un aktiera balss, kas katram filmas varonim prata atrast īsto intonāciju un skanējumu. Pēc izrādes skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar metodi, kā tiek veidots smilšu kino un pašiem iemēģināt roku zīmēšanā.

Skolēnu atsauksmes:

  Pirmo reizi dzīvē redzēju tik grūtu darbu.

  Zīmējumi bija tik skaisti un reālistiski.

  Patika kā māksliniece zīmēja, ka puisis lasīja ar izteiksmi un mainīja balsis.

  Patika pati māksliniece ,kā viņa ātri zīmēja ar smiltīm. Patika Sprīdītis, jo viņš bija tik pieklājīgs.

  Skaista pasaka par Sprīdīti. Patika, ka uz lielā ekrāna rādīja ar smiltīm zīmētus attēlus.

  Man patika viss -gan smilšu kino filma, gan mūzika un stāstītājs.

  Uzzināju, ka ir tāds smilšu kino. Man ļoti patika šāds kino! Iemācījos smiltīs uzzīmēt pēdas.

  Apbrīnoju, kā māksliniece tik skaisti un ātri zīmē. Patika pamācīties pašai zīmēt uz smiltīm.

  Uzzināju, ka ir tāds smilšu kino un vēlētos, lai man būtu tāds aparāts uz kura zīmēja ar smiltīm. Iemācījos uzzīmēt smiltīs pēdas.

  Patika, ka varējām piecelties kājās, dziedāt, dejot līdzi un pēc tam paši zīmēt smiltīs un spēlēt to instrumentu.

  Sapratu, ka nevajag iet ārā no mājām, ja nezin atpakaļ ceļu uz mājām.

  Man patika, ka skanēja mūzika, ka velns sāka dejot un ka mums lika minēt mīklas. Sapratu, ka labāk ir mājās, jo tur mani sagaida mana ģimene.

  Es vēlētos, lai būtu vēl turpinājums, lai zinātu, kā Sprīdītim gāja tālāk, vai viņš dabūja sievu vai nē, vai princese tika apprecēta?

  Esmu pārsteigta, ka no smiltīm var izveidot tādu mākslas darbu! Es arī vēlos iemācīties tā zīmēt. Man ir prieks, ka par šo lielo un dārgo izklaidi nevajadzēja maksāt!

  Man ļoti patika, jo pasaka  „Sprīdītis” tika attēlota neparastā veidā, zīmēta ar smiltīm un attēlota uz lielā ekrāna.

  Teātris bija profesionāls, iedvesmojošs,  jautrs, skaists un interesants. Attēlotais likās tik reāls! Izrāde bija apbrīnojama!

  Pirmo reizi redzēju tādu kino. Ļoti patika un gribētu vēl noskatīties tāda veida filmas.

  Patika filma. Nespēju noticēt ,ka  tā var veidot tādu kino.

  Es iemācījos zīmēt pēdiņas smiltīs.

  Man patika vīrietis, kurš spēlēja klavieres. Paldies!

  Es sapratu, ka nevajag lielīties.

  34 atsauksmju lapās ieraksts par vēlmi vēlreiz apmeklēt smilšu kino.

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” koordinatore Viesītes novadā  Iveta Maševska


Pamatskolēni iepazīst lauku reģionu profesijas.

2019.gada 21.maijā Viesītes vidusskolas 5.klases 24 audzēkņi devās karjeras izpētes braucienā “profesijas lauku reģionos”. Pasākums notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: karjeras izpētes brauciens ar praktiskām nodarbībām, lai apskatītu un  noskaidrotu profesiju dažādību lauku vidē: vadītājs, pārdevējs, piegādātājs, dārzkopis, agronoms, selekcionārs, grāmatvedis, amatnieks, ķīmisko vielu speciālists, dabīgo vielu un materiālu apstrādes speciālists u.c.  Piedāvātu aktīvu izglītojamo līdzdarbību - praktiski darbojoties, analizējot un vērtējot jauniegūtās prasmes.  Padomāt par savas nākotnes profesijas izvēli un veiksmīgas karjeras plānošanu jau šodien arī lauku reģionos.

Programmā tika ieplānots:         

Izpildītāju/ izpētes uzņēmumu speciālistu  stāstījums par vadītājs, pārdevējs, piegādātājs, dārzkopis, agronoms, selekcionārs, grāmatvedis, amatnieks, ķīmisko vielu speciālists, dabīgo vielu un materiālu apstrādes speciālists u.c. profesiju specifiku, veselības nozīmi konkrētajā jomā, darba pienākumiem, vajadzīgajām rakstura īpašībām komandas darbam, kā arī par izglītības iespējām šo profesiju apguvei.

Izglītojamie tiek vizuāli iepazīstināti ar uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji. Tiek veidots priekšstats par nākotnes karjeras izaugsmes iespējām, to realizēšanas sākšanu jau tagad, apgūstot vajadzīgos mācību priekšmetus skolā.

Uzņēmuma vidē, normatīviem noteikumiem atbilstoši, tiek organizēts un piedāvāts praktiskais darbs, kas ļauj iejūtoties dažādu  profesiju darbinieku lomās. Darbojoties praktiski, kā arī pielietojot konkrētos darbarīkus, skolēni apzināsies nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Iesaistoties stādu pārstādīšanā, kravu uzskaitē, vilnas un auduma pārstrādē u.c. darbos izglītojamie izzina ikdienas darbu uzņēmumos no sākuma līdz produkcijas nonākšanai pie pircēja. Novērtē vadītāja un citu profesiju svarīgumu un zina, ka nav mazsvarīgu darbu un profesiju.

SIA “Rītausma”skolēni varēja iepazīties ar profesijām, kuras darbojas noslēpumainajos plēves lielajos korpusos. Tas parasti visiem ir noslēpums. Pievienoties stādu audzēšanas procesam –piķējot un laistot. Interesantu stāstīju un jautājumu virkni bija sagatavojusi valdes priekšsēdētāja Lāsma Bekina. Amatnieces Marutas Vītoliņas pagalms bija mākslas galerija burtiskā nozīmē. Krāsu stāstu varēja iemēģināt pēc sava ieskata. Profesiju izpētes ceļš aizvijās uz Sunākstes vilnas namu pie Inta Baškeviča. Skolēni varēja iepazīt piemirstākus darbus. Saprast, ka var sekmīgi veidot karjeru arī lauku reģionos. Noslēgumā apmeklējā Vīnogu kalnu Vārnavā. Īpašniece Biruta Šaroka noorganizēja bezmaksas pasākumu.

Dalībnieku atsauksmes:

Baiba, Paulīne, Elīna L, Elīza L. – Ļoti patika. Īpaši gleznot uz zīda. Māksliniece Maruta pastāstīja un parādīja kā var izgatavot interesantas savas dāvaniņas.

Endrijuss, Valters D., Robins -  Siltumnīcu tīklā bija ļoti interesanti. Tur tik liela teritorija un daudz darbinieku. Uzzinājām, ka liela atbildība un svarīgs darbs komandā.

Madara, Endrijuss, Robins – Pārsteidza, ka stādus Rītausmai piegādā no Somijas. Ir vairāki desmiti tūkstošu tomātu un gurķu dēstu.  Tomātus audzē līdz pat 12 m tos noguldot un ražu ievāc līdz novembrim.

Valters D., Niks- nezinājām, ka aitas vilna tik mīksta un pūkaina. Interesanti, ka vilnu arī krāso. Izrādās, ka vilnu var piegādāt arī no kaķiem, alpakām, trušiem…

Madara, Paulīne – priecājāmies par to, ka nopirkām stādus. Pēc trīs gadiem arī būs savas ogas. Sapratām kā jāapgriž vīnogu zarus.

Materiālu apkopoja Pkk Sarmīte Ratiņa


17. maijā izskan pēdējais zvans 9.to un 12.tās klašu skolēniem.


8.3.2.2/16/1/001

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Turpinām īstenot projektu “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta SAM 8.3.2.2/16/I/001 atbalsts izgītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros 15. maijā Viesītes vidusskolas 4. a, 4.b klases un izglītības programmas īstenošanas vieta “Rites pamatskola” skolēni devāmies mācību izbraucienā uz Rīgas zooloģisko dārzu un leļļu teātra izrādi “Vecmāmiņas pasakas”.

Skolēniem bija sagatavotas darba lapas, kuras zooloģiskā dārza apmeklējuma laikā bija jāaizpilda. Bērni sadalījās grupās un devās zoodārza izpētē. Lielu sajūsmu un prieku izraisīja mazais zebrēns.

 Skolēnu atsauksmēs varēja lasīt,  ka skolēniem zoodārzā viss patika, varēja redzēt tik daudz un dažādu zvēru, varēja apskatīties kā izskatās dažādu sugu dzīvnieki.  Bērni redzēja dažus dzīvniekus, kuri ir ierakstīti “Sarkanajā grāmatā”. Izbrīnu izraisīja, ka tur ir ne tikai mērenās joslas, bet arī aukstās un karstās joslas dzīvnieki. Tur bija tik daudzveidīgi dzīvnieki!

Pēc tam devāmies uz leļļu teātra izrādi “Vecmāmiņas pasakas”. Tā mūs pārsteidza ar  lielajām un atraktīvajām lellēm, interesanti veidoto sižetu. Daži atkārtoja jau dzirdētas pasakas, citi tajās ieklausījās pirmo reizi.

  

Artūrs rakstīja – man ļoti patika vecmāmiņa un viņas stāstītās pasakas, lai gan sākumā viņa mani nobiedēja, jo bija tik negaidīti liela. Man bija ļoti interesanti skatīties un dažreiz pat pasmieties par zaķi, lāci un citiem varoņiem. Patika tas, ka pasakas, kuras ir rakstītas pasaku grāmatās tika parādītas uz skatuves. Tā bija daudz ineresantāk. Man ļoti patika teātris un nebija tādas vietas, kur bija neinteresanti.

Skolotāja: Iluta Bantauska un Sarmīte Milakne


Konkurss "Mana Vārdnīciņa" 2019

Junior Achievement Latvia sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem visa mācību gada garumā organizēja finanšu pratības konkursus "Mana vārdnīciņa" 1.-4. klašu skolēniem un "Biznesa pasakas" 5.-9. klašu skolēniem.

Konkursā “Mana vārdnīciņa” Latvijas Bankas žūrijas komisija izvērtēja 269 iesniegtos darbus no 39 Latvijas skolām, noskaidrojot labākos sākumskolas skolēnus - konkursa finālistus. Savukārt konkursā “Biznesa pasakas” saņēmām 276 iesūtītas pasakas, kuras izvērtēja JA Latvia sadarības partneri un atbalstītāji - Latvijas Ekonomikas attīstības forums, Ingmārs Līdaka no Rīgas Zoodārza, LR Finanšu ministrijas pretkrāpšanās kustība "Atkrāpies", Latvijas valsts meži, RTU Rīgas Biznesa skola, Latvijas privāto vēsturisko ēku asociācija  un Tallink.

Konkursā “Biznesa pasakas” startēja audzēknes L.Aļohno(8.b.), M.Ribakova (6.b.), L.Līce (5.b).kl. Šoreiz netika laureātu vidū, bet meitenēm liels paldies par ieguldīto darbu un kvalitatīvajām ilustrācijām.

Konkurss "Mana vārdnīciņa" aicināja skolēnus no 1.-4. klasei izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu. Kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.

Finanšu pratības konkursu apbalvošanas ceremonija notika 15. maijā uz TALLINK kruīza kuģa Isabelle. Laureātu vidū bija mūsu skolas 4.b.klases audzēkne Loreta Estere Betkere, kura ieguva Atzinību - atbalstīja un kordinēja  sk. S.Ratiņa

Liels paldies Loretas vecākiem un vecvecākiem par ieguldīto darbu. Īpašs paldies tētim, kurš nodrošināja nokļūšanu uz apbalvošanas ceremoniju un atbalstīja pasākumā.

Materiālu sagatavoja: S.Ratiņa


Atskats uz 2019.gada salidojuma norisi.ARKĀDIJA KASINSKA BALVA - 2019

Konkurss veltīts Viesītes novadam

Temats:  

PLAKĀTS (izstrādāts uzņēmumiem, firmām, tūrismam, kultūras un izglītības iestādēm u.c. institūcijām Viesītes novadā).

Konkursa dalībnieki:

Viesītes novada izglītības iestāžu  9.-12. klašu skolēni.

Nolikums - PDF dokuments


Muzejā var būt arī aizraujoši!

25.aprīļa saulainais rīts solīja ne tikai brīnišķīgu laiku, bet arī lielisku noskaņojumu „Skolas somas” ietvaros paredzētajai mācību vizītei Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, uz kurieni devās 8. un 9.klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām. Neviens no skolēniem iepriekš šajā muzejā nebija bijis, bet devītklasnieki šogad literatūrā bija runājuši par A.Pumpuru un izlasījuši viņa eposu „Lāčplēsis”. Tieši tāpēc bija visīstākais laiks pabūt muzejā, iepazīt A.Pumpura dzīves mirkļus, reālāk izjust eposa elpu un stāvajā Daugavas krastā iztēloties eposa notikumus. Muzejā bija pieteikta muzejpedagoģiskā nodarbība „Andrejs Pumpurs un eposs „Lāčplēsis”. Divu stundu laikā ( tik ilga ir nodarbība ) kādam no skolēniem tika piedāvāta iespēja pārtapt par karavīru Andreju Pumpuru, citam iejusties latviešu tautas varoņa Lāčplēša tēlā un pierādīt savu spēku cīņā ar Tumšo bruņinieku. Neiztrūka arī Kangars ar teicienu: „Kas man par to būs?” Savukārt meitenes varēja parādīt savas viscēlākās jūtas un tikumus – līdzīgi, kā to savulaik darījusi Laimdota un Spīdala. Rezultātā – zināšanas gan par būtiskām A.Pumpura dzīves gājuma detaļām, gan par eposu. Tam visam pāri – azartiski, atraktīvi un interesanti pavadīts laiks, kurā no muzeju smagnējības un klausīšanās pienākuma ne vēsts.

   

   

 

Turpinājumā pašu skolēnu iespaidi un atsauksmes:

- Man ļoti patika Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, jo gide lika mums pašiem visā iesaistīties. Nodarbība bija ļoti interesanta, varēja būt pat ilgāka.

-Tas bija interesantākais muzejs, kurā vispār esmu bijusi, jo varējām paši daudz ko darīt.

-Daudz uzzināju un laikam atcerēšos faktus no A.Pumpura dzīves.

-Ļoti patika nodarbība – izpratu vairāk gan A.Pumpura dzīvi, gan eposā notiekošo.

-Sapratu, ka muzeji var būt ne tikai garlaicīgi, bet arī aizraujoši un interesanti. Šī nodarbība tā aizrāva, ka aizmirsu pat to, ka esmu muzejā.

- Bija ļoti interesanti, varēja arī izsmieties.

-Ieraudzīju savus klasesbiedrus nedaudz citā gaismā nekā ikdienā skolā. Tas bija aizraujoši!

-Bija aizraujoši iestudēt izrādi gides vadībā. Ievēroju, ka kopumā esam diezgan sasaistīti.

Pēc nodarbības, vējam neganti pūšot un Daugavai viļņojoties, paspējām arī izskriet cauri Lielvārdes parkam, kas ir Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Tā teritorijā atrodas aizsargājami dendroloģiski stādījumi. Parka reljefā divi nocietinājuma grāvji veido šai vietai raksturīgo pievilcīgo ainavu. Parka teritorijā iekārtots Skulptūru dārzs, kur savulaik atradusies Lielvārdes muižas pils ar sešām kolonnām, terasēm un rožu stādījumiem. Skulptūru dārzā apskatījām 16 koka skulptūras, kuras veidojuši studijas „Doma” tēlnieki Jāņa Karlova vadībā, gatavojoties A.Pumpura eposa „Lāčplēsis” simtgadei. Visās skulptūrās atveidoti tēli no eposa „Lāčplēsis”.

Iespaidīgs, protams, ir dižakmens „Lāčplēša gulta”, pie kura daudzi, ticot nostāstiem, domās izteica savas vēlēšanās. Tās noteikti piepildīsies!


TALKA - 2019

     

Mēs talkojam...

Tāds steidzīgs laiks ir pavasaris. “Darbs dzen darbu”- tā tauta runā. Sniegs nokūst, un nez kur pa ziemu atkal ir uzradušās pērnās lapas, nolūzuši koku zari, kas traucē pavasara tradicionālajām zilsniedzītēm no zemes pacelt trauslos ziedu kātiņus. Jāsteidzas tos atbrīvot no lapu un zaru gūsta, jādod vieta jaunajiem dzinumiem.

Zaļā ceturtdiena bija īpaši labvēlīga talkas rīkošanai. Kad saulīte iesildīja dienu, otro klašu skolēni, kā vienmēr, devās sakopt PII “Zīlītei” pieguļošo teritoriju – viņpus žoga. Bērni bija labi sagatavojušies darbam – līdzi paņemti grābekļi, maisi un priecīgs, priecīgs noskaņojums, tāpēc darbs veicās raiti, mijoties smiekliem un sarunām. Drīz vien ar sētnieka Ivara palīdzību arī lielie savākto zaru un lapu maisi tika nogādāti atkritumu tvertnēs.

Sakopta un saules apspīdēta palika bērzu piekalnīte un zaļi zilais zilsniedzīšu paklājs, tencinot bērnus par labo darbu.

Skolotāja Nellija


FIZIKAS DIENA 2019

     


Konfelāde – Latvijas uzņēmuma noslēpums

17.aprīlī sākumskolas bērniem  (41 izglītojamais) mazajā skolā Pavasara ielā 6 notika meistardarbnīca “Profesijas – uzņēmējs pārtikas ražotnē”. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

To vadīja SIA “Giline for life”  valdes loceklis un priekšsēdētājs Māris Logins no Ķekavas novada.

Mērķis bija  izprast Latvijas uzņēmējdarbības iespējas un profesiju daudzveidību nozarē un tās jomā pārtikas sektora atzarā. 

PROGRAMMA

Iepazina Latvijas uzņēmējdarbības vidi un profesiju klāstu pārtikas ražotņu jomā.

Noskaidroja produkcijas pārstrādes gaitu. Teorētiski un praktiski.

Iedziļinājās kvalitatīvu pakalpojumu, dizaina un zīmola veidošanā, Skolēni tika vizuāli iepazīstināti ar uzņēmumiem dizaina knifiem. Tika veidots priekšstats par nākotnes karjeras izaugsmes iespējām, to realizēšanas sākšanu jau tagad, apgūstot vajadzīgos mācību priekšmetus skolā.

Iesaistījās ražošanas procesā. Iejūtās dažādu  profesiju darbinieku lomās. Darbojās praktiski ražotnē un pielietojot konkrētos darbarīkus, skolēni apzinājās nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Saprata uzņēmējdarbības perspektīvas. Apzinās profesiju loku un speciālistus. Praktiski darbojās ražošanas procesā un izprata darba vidi, kā arī darba instrumentus. Meistardarbnīcā veidoja, apstrādāja un fasēja produkciju.

     

Skolēnu un skolotāju atsauksmes:

Sk. Elita un Nellija: Ļoti jauka aktivitāte. Bērni varēja iejusties ražotāja lomā un izstrādāt iespējams savu pirmo produktu. Uzzināja daudz profesiju. Saprata, kādu lomu karts darbinieks veic uzņēmumā.

Izglītojamie: Mums patika.  Tas nemaz nebija viegli, bet interesanti. Tagad zinam, ka grāmatvedei ir svarīgs darbs. Ļoti svarīgs darbs konservatoram, degustatoram un dizaineriem. Mums arī ir daudz augļu, dārzeņu un lakstaugu, kuri ir veselīgi un saldi.

Izdevumus  par pakalpojuma līgumu karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Materiālu sagatavotājs: Pkk  Sarmīte Ratiņa


Mācīties ar prieku!

Pavasaris ir atmodas laiks, kad mostas daba un arī cilvēka prāts no ierastās rutīnas. Kļūstam aktīvāki, darbīgāki. Gribas ceļot, ieraudzīt ko jaunu, uzzināt, atklāt.

16. aprīlī Viesītes vidusskolas pirmās klases un otro klašu skolēni devās “Latvijas skolas soma” projekta atbalstītajā ekskursijā uz Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju, lai nostiprinātu mācību stundās gūtās zināšanas, apzinātu Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

Skolēni, gida vadīti, iepazinās ar muzeja ekspozīciju un piedalījās trijās muzejpedagoģiskajās programmās: “Kā krējums par sviestu kļūst”, “Gada aplis – Lieldienas”, “Latviešu ornaments. Es izjaucu un atkal salieku pasauli”.

Mēs visi esam tik dažādi – gan bērni, gan pieaugušie, un dažādi notikumi, lietas uz katru no mums atstāj savu iespaidu. Lūk, daži bērnu iespaidi.

Marta M. – Es uzzināju daudz jauna par latviešu ornamentiem.

Edgars G. – Interesanti bija iekāpt seno laiku droškā.

Andris – Man ļoti patika skaistie, zaļie lauki, kurus vērojām, braucot ar autobusu. Vēl man patika muzejā glezna ar seno Kokneses pilskalnu. Patika muzeja sakoptā apkārtne.

Maija – Muzejā bija senas lietas: veco laiku gludeklis un liels akmens, kuru nesa velns, lai aizsprostotu Daugavu.

Adriāna S. - Šajā ekskursijā es uzzināju, kā agrāk dzīvojuši cilvēki ar savu ģimeni.

Linards – Es biju pārsteigts uzzinot, ka Daugava pie Aizkraukles hidroelektrostacijas ir 2 km plata un 40 m dziļa.

Katrīna - Man patika senie mūzikas instrumenti.

Patrīcija – Es uzzināju, ka vecos laikos kaklarotām izmantoja sieviešu matus.

Madara - Muzejā es iepazinos ar jaunām lietām, kas var noderēt. Šī ekskursija pierādīja, ka mēs esam ļoti draudzīgi.

Ričards – Es ieguvu zināšanas par Latvijas vēsturi.

Vendija – Muzejā es redzēju, ka skolas somas senatnē nebija tik skaistas kā tagad.

Vairumam skolēnu jaunatklājums bija krējuma tapšana par sviestu. Priecīgs pārsteigums bija tas, ka varēja apēst maizes ar pašu kulto sviestu.

Interesanti bija uzzināt, ka latviešiem ir daudz ornamentu, klausīties gides skaidrojumu par ornamentu nozīmi un pašiem veidot savus ornamentus no kastaņiem.

Lai gan muzejā bija pavadīts krietns laiks, uzzināts daudz jauna, taču Lieldienu tradīcijas – šūpošanās un rotaļas - sagādāja lielu prieku un jautrību. Vislielāko sajūsmu izraisīja rotaļa “Cūciņu ganīšana”.

Braucot mājās, skolēni autobusā nebeidza čalot un jūsmot par dienā gūtajiem iespaidiem, jauko ekskursiju. Arī mēs, skolotājas, esam apmierinātas ar izvēli apmeklēt Aizkraukles muzeju “Kalna ziedi”. Redzētais un piedzīvotais deva prieku un gandarījumu visiem. Sasniedzām plānoto rezultātu, nostiprinājām stundās gūtās zināšanas un ieguvām jaunas.

Lai izdodas mums visiem ikdienā būt redzīgiem, zinātkāriem, prast saskatīt, novērtēt un priecāties par skaisto un vērtīgo sev apkārt!

Skolotājas Nellija un Elita


Līvānos norit papīra tiltu konstruēšanas sacensības

Līvānu 2.vidusskolā noritēja papīra tiltu konstruēšanas sacensības. Tajās piedalījās 66 skolēni no astoņām izglītības iestādēm – ne vien Līvānu novada, bet arī Viesītes, Salas un Vārkavas novadu skolām. Ideja par šādu pasākumu radās Līvānu 2.vidusskolas fizikas skolotājai Taisijai Grabļevskai, kura līdz šim aktīvi mācīja bērnus makaronu tiltu konstruēšanā. Viņas vadībā skolēni guvuši augstus panākumus makaronu tiltu konstruēšanās sacensībās. Tagad, iedvesmojoties no Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotā papīra tiltu konkursa, Taisija noorganizējusi sacensības Līvānos. Skolotāja teic, ka audzēkņos šādi pasākumi rada interesi, kas kļūst par pamatu zināšanu apguvei: “Viņiem vispirms ir interese, bet tad viņi sāk domāt – kāpēc mans tilts salūza, kas notika. Viņi sāk analizēt, pēc tam saprot, ka viņiem vajag zināt kaut ko par slodzi.”

Noteikumi ļoti stingri. Papīra tiltam jābūt 10 centimetrus platam, 30 centimetrus garam un 10 centimetrus augstam. Lai gan veidošanas procesā var izmantot konkursa organizatoru sagatavotos kociņus, tie pēc papīra cauruļu izveides jāizņem ārā, jo tiltam jāsastāv tikai no papīra un līmes. Jāpiebilst, ka arī izejmateriālu daudzums ir ierobežots. “Var izmantot tikai 25 lapas, vairāk nedrīkst. Līmi drīkst izmantot 25 gramus, bet pirmo reizi iedevām 36 gramus, lai pamēģina skolēni,” saka Taisija Grabļevska.

Galvenais uzdevums – uzkonstruēt tādu tiltu, kas noturētu pēc iespējas lielāku svaru. Katra komanda centās, lai viņu tilts būtu visstiprākais. “Manuprāt, lai būtu stiprs tilts, vispirms vajadzētu nostiprināt viduci, jo tas ir centrs, tad būs stingrāks arī pārējais,” saka Viesītes vidusskolas 9.klases skolniece Klinta. “Līmi vajadzētu vairāk smērēt, tas arī dod stiprumu. Jāizdomā stratēģija, tad ātrāk iet un nav ilgi jādomā.” “Papīra tiltu taisu pirmo reizi, bet tas nešķiet nekas sarežģīts. Mājās pirms tam pētījām, bez sagatavošanās nevarētu uzbūvēt tiltu,” saka Viesītes vidusskolas 9.klases skolniece Anta.

Pēc vairāku stundu cītīga darba klāt interesantākais sacensību mirklis – tiltu slogošana. Papīra tilts tiek ievietots speciālā aparātā, kas uzrāda, cik lielu slodzi tilts spēj izturēt. Šajā konkursā visstiprākais izrādījās Viesītes 9.klases skolēnu būvētais tilts, kas izturēja 50 kilogramu slodzi. Šāds konkurss ir ļoti noderīgs, jo veicina skolēnu interesi par fiziku un inženierzinātnēm.

Sandra Paegļkalne 

Saite uz video sižetu no Vidusdaugavas TV: https://youtu.be/nMJlSJpRj4A

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv

Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26964


Modelēšanas un inovācijas burvība

28.martā Viesītes viduskolā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums “Modelēšanas un inovācijas burvība!” Pasākums notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Viesītes vidusskolas 5. - 9. kl. izglītojamie (172) un vairāki 12.klases jaunieši darbojās tehniski radošajās darbnīcās. Venstpils Augsto tehnoloģiju parks /SIA Aspired interactives pieredze ir iespaidīga. Novadītas 234 tehniski radošās darbnīcas  81 skolā, kuras piedalījušies 12401 izglītojamais. Šodag mūsu skola pievienojās aizraujošajā procesā – radīšanas pārsteigumā – izmēģini, uzzini, aizraujies!

Mērķis: iepazīstināt teorētiski un praktiski izglītojamos ar 21.gs. profesiju pasauli fizikā un ķīmijās nozarēs, mākslas un modernā dizaina jomā, inženierzinātnēm, vides un tehnikas jomā.  Rosināt aktīvu līdzdarbību- analizējot, eksperimentējot un vērtējot, savas nākotnes profesijas izvēlē un veiksmīgas karjeras plānošanā jau šodien.

Programma:

Prezentācijā tieka stāstīts par vadītāja, dizainera, mākslinieka, fiziķa, ķīmiķa, elektriķa un programmētāja profesiju specifiku, darba pienākumiem, vajadzīgajām rakstura īpašībām, darba instrumentiem, vidi, apstākļiem, kā arī par izglītības iespējām šo profesiju apguvei.

Skolēni tieka vizuāli iepazīstināti ar dažiem uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji. Tieka izskaidrota  nākotnes karjeras izaugsmes iespējas, to realizēšanas sākšanu jau tagad, apgūstot vajadzīgos mācību priekšmetus skolā.

Tehniski radošajās darbnīcās skolēni veica eksperimentus un sacentās ar izgudrojumiem, iejūtoties dažādu  profesiju darbinieku lomās. Darbojoties praktiski, kā arī pielietojot konkrētos darbarīkus, instrumentus un izmantojot izdomu skolēni apzinājās nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Piedalījās tehniski radošajās darbnīcās: “Optikas fiziķis/kaleidoskops ” 6.klases (31) un “Spīdīgais mošķītis/flabers” 5.klases (24) iepazīna ķīmiķa, diainera un mākslinieka profesiju atzarus. Savukārt, darbnīcās ”Domino efekts/fiziķa efekts” 7.klases (30) un “Esi izgudrotājs/Vēja ģeneratoru inženieris” 8.-9.klases un 12.kl. jaunieši (88) iedziļinājās vadītāju/līderu, fizikas speciālistu, elektrisko nozaru un inženieru darba ikdienas lauciņā.

Izglītojamo atsauksmes:

Lana, Sandra un Kintija(8.kl.): “Interesanti!Bija jāpadomā kā tehniski pareizāk salikt un gribējās, lai ir arī skaisti”.

Elina B., Niks, V alters R. un Elīza (5.kl.): “Tik jautri! Patika strādāt ar ķīmisko plastilīnu. Pašiem viss bija jāsadala, jāsagatavo un jāsakārto. Uztaisījām interesantus flaberus.”

Anta, Klinta un Linda(9.kl.): “Mēs piedalījāmies vairākās darbnīcās. Izgatavojām kaleidoskopus un sapratām to izstrādes pamatnoteikumus. Patika arī dalība vēja ģeneratoru sacensībās. Mums radās ķibeles, bet sapratām kāpēc? Un tas ir galvenais. “

Izdevumi par tehniski radošajām   darbnīcām  karjeras attīstībai un izaugsmei tika  segtas no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Būvējam spageti torņus

Pasaulē augstākais tornis atrodas Japānā  ("Tokyo Sky Tree" stiepjas 634 metru augstumā), bet augstākais debesskrāpis ( Halīfa tornis - 829,8 metri, tajā ir 163 stāvi) atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijā. Lai šādus torņus uzceltu, ir nepieciešamas izcilas zināšanas  fizikā.

Celt spageti torņus apņēmības pilni 4. martā bija arī astoto un devīto klašu skolēni. Konkursa uzdevums bija divu stundu laikā uzbūvēt pēc iespējas augstāku torni, kas spētu noturēt plastmasas glāzi ar 200 ml ūdens. Būvējot torņus, dalībniekiem bija jādomā arī par to, lai tornis būtu dizainiski glīts, akurāts un precīzs.

Visaugstāko torni izdevās uzbūvēt 9. klases zēniem Aleksandram, Elvim un Valdemāram Hardijam. Otrs augstākais tornis tapa 8.B klases skolēniem Kintijai, Edgaram, Danielam un Armandam. Precīzu un akurātu torni izveidoja 9. A klases skolnieces Adriāna, Annija un Samanta. Interesantu un atšķirīgu torņa risinājumu atrada 8. A klases meitenes Sandra un Arnita. Uzteicams ir arī visu pārējo dalībnieku ieguldītais darbs un izdoma.

Tās bija divas azartiskas un aizraujošas stundas, kurās visi konkursa dalībnieki pierādīja savu izdomu, pacietību un spēju strādāt komandā. Varbūt kāds no konkursa dalībniekiem kādreiz kļūs par arhitektu, projektētāju vai dizaineri un piedalīsies pasaulē augstāko torņu projektēšanā. Tad varēs atcerēties un teikt – viss sākās skolā ar spageti torni. 

Fizikas skolotāja L.Blumbeka


Mūsu skolas pašdarbības kolektīvu sniegums skatēs

KORIS

8.februārī 5. - 12. klašu koris piedalījās koncertā "Mūzikas skaņas ziemā", kuru organizēja Salas vidusskola. Koncertā piedalījās visi novadu skolu kori, kā arī kori no Pļaviņām, Jaunjelgavas un Aizkraukles. Katrs kolektīvs uzstāajās individuāli un koncerta noslēgumā apvienotais koris izpildīja trīs dziesmas. Kopumā tika izdziedāts viss XII Latvijas skolu jaunatnes dzeismu un deju svētku repertuārs. Svētki notiks 2020. gada jūlijā un šie būs pirmie svētki uz atjaunotās Mežaparka Lielās estrādes.

Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa I kārtā, kas notika 19. martā Jēkabpilī, mūsu koris ieguva I pakāpi un tika izvirzīts uz otro konkursa kārtu. Pēc pirmās koru skates rezultātiem 24 labākie Latgales novada izglītības iestāžu kori piedalījās II konkursa kārtā, Daugavpilī 3. aprīlī. Šajā konkursā mūsu koris ieguva II pakāpi.

Abos konkursos kori izpildīja trīs dziesmas:

   - izlozes dziesma;

   - izvēles dziesma;

   - obligātā dziesma /a cappella/.

   

DEJU KOLEKTĪVI

Šajā mācību gadā Latvijas skolu jaunatnes pašdarbības kolektīvi ir uzsākuši gatavošanos 2020. gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem. Tautas deju kolektīviem šī gatavošanās saistās ar deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguvi un deju skatēm.

Kopumā svētku repertuāra pārbaudes skatēm Latvijā  ir pieteikušies 1168 skolu jaunatnes tautas deju kolektīvi. Bet 2020. gada deju lielkoncertā varēs piedalīties 765 kolektīvi. Tātad vairāk nekā 400 kolektīvi uz svētkiem netiks.

 Mūsu sadarbības novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvi savas šī gada deju skates jau aizvadījuši. 12. februārī Viesītes kultūras pilī visi kolektīvi, kuri izteikuši vēlmi pretendēt uz līdzdalību nākamā gada svētkos, izdejoja svētku repertuāra dejas savā darba skatē, kuru vērtēja paši kolektīvu deju pedagogi. Šī skate bija kā ģenerālmēģinājums VISC organizētajai repertuāra pārbaudes skatei, kuru vērtēja deju lielkoncerta mākslinieciskās vadītājas asistente, TDA “Teiksmiņa” mākslinieciskā vadītāja Inga Pulmane, horeogrāfs, vairāku Deju svētku virsvadītājs Ilmārs Dreļs un Aizkraukles, Skrīveru, Neretas un Jaunjelgavas skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu virsvadītāja Inita Kalniņa.

Ņemot vērā iepriekšējo svētku statistiku un mūsu piecos sadarbības novados darbojošos kolektīvu skaitu iepriekšējos mācību gados, VISC plānoja 25 kolektīvu dalību šī gada skatē. Reālā situācija ir tāda, ka svētku repertuāru apgūst un skatē piedalījās tikai 11 kolektīvi. Viesītes novadu pārstāvēja viens Viesītes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs “Danceri” (vadītāja Austra Saturiņa) un divi Viesītes vidusskolas deju kolektīvi (vadītāji Andris un Mārīte Kivlenieki). “Danceru” dejotprasme tika novērtēta ar II pakāpi. 10.-12.klašu kolektīvam ”Augšzeme” skatē piešķirta 1. pakāpe, bet 5.-7.klašu “Augšzemītes” dejotājiem - augstākā pakāpe. Tomēr arī tas vēl negarantē līdzdalīgu gaidāmajos svētkos, jo nākamgad jāapgūst jaunas dejas un jāiztur lielā konkurence svētku dalībnieku atlases skatē 2020. gada pavasarī.

Pateicamies audzēkņu vecākiem par ieguldījumu un atbalstu dejotāju sagatavošanā.  Vēlam darba prieku, dejas prieku un sapņu piepildīšanos saviem dejotājiem.

DK “Augšzemīte” vadītāji.

 


Scenāriju idejas savai filmai

Viesītes vidusskolā no 7.-8.martam ciemojās  biedrības Kultkom interaktīvā mācību filmu studija “Nofilmē savu filmu”.  Izglītojamie no 3.a; 4.a,b.;5.a,b;7.b.klašu  grupām “Latvijas skolas soma” ietvaros  piedalījās filmēšanās procesā.  

Audzināšanas  stundās skolēni diskusijā dalījās  savā personīgajā pieredzē par kino pasauli. Meklējot interneta vietnēs izpētīja  kādas profesijas pārstāvji: režisori, scenāristi, operatori, aktieri, grimētāji, dublieri, kostīmu mākslinieku u.c.   darbojas šajā jomā. Apskatīja fragmentus no senām un jaunākajām filmām. Aplūkoja vēl sev neiepazītus aktierus. Skolēni izvēlējās piedāvātās tēmas un pārdomāja savus pienākumus un lomas.

Skolas sporta zālē tika ierīkots filmēšanas laukumus. Katra klase savā laikā  darbojās  laukumā, lai nofilmētu savu filmu. Režisori vadīja procesu, scenāristi piestrādāja pie scenārija un filmas sižeta, kostīmu mākslinieki palīdzēja izvēlēties tērpus aktieriem, kuri mācījās tekstu. Savukārt, operatori apguva filmēšanas procesa gaitu. Pēc pusotras stundas darba tapa 3 - 4 minūšu gara filma katrai klasei. Filmēšanās process bija jauna interaktīva nodarbībā, kas aizrāva skolēnus. Tas vairs nebija sižets TV, bet reāla iespēja pašiem veidot savu filmu – smieklīgu, jautru, pētniecisku un izzinošu.

Izglītojamo atsauksmēs:

 • Mums ļoti, ļoti patika. Bija interesanti un jautri. Viens otram palīdzējām.

 • Patika, ka biju policists. Vispār bija foršas parūkas, cepures un brilles.

 • Man ļoti patika green screens  arī sižeti, ko bijām izvēlējušies un sagatavojām. 

 • Reizēm biju caurspīdīgs un tas bija stilīgi.

 • Es varēju nodziedāt dziesmu, ko vēlējos un viņu uzfilmēja.

 • Patika filmēšanas procesa vadītāja – jautra, izpalīdzīga, atsaucīga. Nemaz nedusmojās.

 • Man patika, jo es varēju būt aktieris.

 • Man patika veidot “filmas tēlu” ar apģērbu palīdzību.

 • Es uzzināju, kas ir “zaļais” ekrāns.

 • Ja es būtu režisors, es uzfilmētu filmu par dzīvniekiem.

 • Man patika tēlot.

 • Es redzēju, kā strādā kamera.

 • Es sapratu, ka aktierim nav viegli.

Aktivitātes apkopojumu sagatavoja:  kl. audz. S.Ratiņa un S.Milakne


 

1.martā 10.-12.klašu skolēni devās mācību braucienā. Tas tika organizēts, izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļus.

Jau pirms brauciena tika sniegts neliels ieskats Aizkraukles Vēstures muzeja organizētajā izstādē “Padomju gadi”. Tajā padomju laiks tiek plašā amplitūdā parādīts ne tikai ar tālaika lietām, bet arī ar dzīvojamās platības iekārtojumu palīdzību. Visā apskates laikā mums apmeklētājiem interesantā veidā informāciju sniedza gide. Vēl aizraujošāku ceļojumu cauri šim laikam darīja padomju laika anekdotes, kas izraisīja patiesus smieklus un neļāva nogurt. Viss tika vērots ar interesi. Plakāti, grāmatas, mācību procesā izmantojamās lietas, sporta inventārs, padomju laika apbalvojumi, mašīnas, gāzētā ūdens aparāts un vēl… un vēl… . Arī žurnālu “Dadzis” izpēte šķita visiem aizraujoša.

Lūk, skolēnu vērtējums:

“Izstāde man ļoti patika. Tur bija interesanti eksponāti, it īpaši tā laika mašīnas.”

“Piektdienas (1.03.2019.) pasākumi, pēc manām domām, bija ļoti interesanti. Izstāde Aizkrauklē deva man vienreizēju iespēju apskatīt, kāda tad bija dzīve komunismā.”

Tālākais ceļš veda uz Rīgu, kur Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā tika apmeklēta izstāde “Skola 2019”. Audzēkņi šeit varēja iepazīties ar ļoti daudzām mācību iestādēm, ar iespējām apgūt dažādas profesijas. Vētījot iegūto informāciju, guva apstiprinājumu vai noraidījumu savam izvēlētajam mērķim. Informācija, materiāli, prezentācijas, eksperimenti palīdzēja veikt izvēli.

Raibu raibā ceļojumā jauniešus aizveda plašais grāmatu klāsts ikgadējā grāmatu izstādē.

Lasot skolēnu viedokļus, saskaramies ar interesantām domām:

“Galvenā lieta ir tā, ka tu reāli vari iet pie tiem stendiem izstādē, par kuriem ir reāla interese. Citādāk tu vienkārši stāvi un “blenz”, kamēr cilvēks aiz stenda cenšas izdomāt, ko stāstīt.”

“Tie, kas pārstāvēja skolas bija ļoti atsaucīgi un deva plašu ieskatu par dažādām savas sapņu profesijas apgūšanas iespējām.”

“Saņēmu savas intereses apmierinājumu un uzzināju, ko vēlējos. “Skolā 2019” atradu sev noderīgu informāciju un iespēju parunāt ar dažādu profesiju pārstāvjiem.”

“Nebiju tur pirmo reizi, bet kā vienmēr tur ir kas jauns, kaut kas citādāk pasniegts.”

Klašu audzinātājas Mārīte K., Vineta T. un Iveta D.28. februāra pēcpusdienā skolā notika popiela - Dziedi un dejo kopā ar mums! Tika sagatavoti 10 priekšnesumi, kuri bija izstrādāti rūpīgi, atrodot gan piemērotu tēlu, gan tērpu. Dažas klases uzstājās atraktīvi dejojot, bet bija aizmirsušas, kas popiela ir, tāpēc saņēma pateicības, lai varētu nākamajos gados uzrādīt spožākus rezultātus. Priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija - skolas direktors Andris Baldunčiks, bioloģijas, angļu valodas un tautas deju skolotāja - Mārīte Kivleniece, sākumskolas skolotāja - Baiba Masuleviča, Skolēnu Saeimas prezidente Delfija Damiāna Balzere un Skolēnu Saeimas sporta ministrs Kristaps Ratnieks. 

Trešo vietu ieguva 9.b klase ar Al Bano un Romina Power dziesmu par laimi - Felicita, otro vietu ieguva 9.a klase ar ekstravagantās Lady Gaga hitu Poker face, bet mūsu popielā triumfēja Viesturs Zaļakmens un Sandis Aldiņš, atveidojot Mildiņu Nabiņu un Skaidrīti Krāniņu, jeb pašmāju aktierus Daini Porgantu un Jāni Jarānu. 

Ceru, ka nākamajās popielās arī citas klases būs saņēmušās un sagatavojušas priekšnesumus, jo tas nav nemaz tik grūti, bet pat jautri! 

Skolēnu Saeimas preses ministre Zanda Zaļakmene


Noslēdzies reģionālais skaļās lasīšanas konkurss

Šī gada 27. februārī Krustpils kultūras namā notika Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensību reģionālā kārta. Šīs sacensības jau otro gadu Latvijā organizē Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi. Pasākumā piedalījās arī Viesītes vidusskolas piekto klašu skolēni.

Ideja par šāda pasākuma organizēšanu Latvijas mērogā aizgūta no Holandes, kur tā notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu. Šī pasākuma mērķis ir pilnveidot bērnos prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Sacensību organizēšana pēc to izsludināšanas nosacīti iedalīta trijos posmos. Pirmais posms norisinās uz vietas katrā skolā. No mūsu skolas šogad konkursam gatavojās 5.a un 5. b klašu skolēni (skolotājas Iveta Daņiļeviča un Malda Lejiņa). Skolā notika divi posmi. Pirmajā posmā katrā klašu grupā no visiem skolēniem tika atlasīti labākie lasītāji. 18. janvārī savas prasmes rādīja 5. a klase. Bērnus vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā: skolas bibliotekāre Gunta Plēsuma, Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena un latviešu valodas skolotāja Malda Lejiņa. Iespēju startēt skolas otrajā kārtā izcīnīja četri skolēni. Savukārt 5. b klases skolēnu atlase notika 21. janvārī, un tajā iespēju piedalīties otrajā kārtā ieguva seši bērni, kurus gatavoja skolotāja Iveta Daņiļeviča.

Pirmā posma uzvarētājiem tika dots laiks līdz 11. februārim uzlabot savu sniegumu, kā arī sagatavot reklāmu sev un savai izvēlētajai grāmatai. Gatavojoties otrajam skolas posmam, tika uzsvērts, ka tiks vērtēts priekšnesuma ilgums, kurā tiek nolasīts teksts un iepriekšminētā reklāma – saskaņā ar nolikumu tas nedrīkstēja pārsniegt 5 minūtes. Tāpat bērnus gaidīja vēl kāds pārsteigums - vajadzēja runāt mikrofonā.

Skolas otrā posma pasākumā žūrija jau bija piecu cilvēku sastāvā, jo no visiem dalībniekiem bija jāizvēlas tikai viens, kurš tālāk startēs un skolas godu aizstāvēs Jēkabpils reģiona finālā. Bērnu sniegumu bez bibliotēkas darbiniecēm vēl vērtēja Viesītes vidusskolas skolotājas Iveta Daņiļeviča, Baiba Masuleviča un Viesītes kultūras pils kultūras darba organizatore, Viesītes amatierteātra “Vēri” režisore Aija Rancova. Pavisam startēja desmit piekto klašu skolēni: Elīna Beļinska (5. b), Baiba Cīrule (5. a), Samanta Jancukoviča (5. a), Elīna Lāce (5. b), Elīza Līce (5. b), Kristaps Mežaraups (5. b), Paulīne Ratniece (5. a), Sandija Sīpoliņa (5. b), Nauris Skadiņš (5. a) un Niks Šadeika (5. b).

   

Visaugstāko žūrijas vērtējumu ieguva Elīna Lāce. Viņa lasīja fragmentu no D. Valjamsa grāmatas “Sliktais tētis”. Ar šo pašu darbu Elīna piedalījās arī reģiona pusfinālā Jēkabpilī un ieguva nomināciju “Par daudzpusīgumu”. Reģiona finālā kopumā piedalījās 11 skolas un 1 bibliotēka. Pavisam uz reģiona finālu tika izvirzīti 13 dalībnieki.

Valsts fināls notiks šī gada maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), un šogad uz to dosies skolniece no Krustpils pamatskolas - Jēkabpils reģiona sacensību uzvarētāja. Tur viņa cīnīsies par titulu - LNB Bērnu direktors, kas tiek piešķirts uz gadu.

Paldies gribu teikt visiem piekto klašu skolēniem, ka iesaistījās un atbalstīja šāda veida pasākumu, latviešu valodas skolotājām, kurām tas ir papildus darbs - izvērtējot bērnu veikumu!

Paldies Elīnai par uzdrīkstēšanos, drosmi un izturību, gatavojoties pasākumam, paldies par atbalstu skolotājai Baibai Masulevičai un Elīnas vecākiem, kas bija blakus pasākuma norises laikā! Un, protams, paldies klases biedriem – atbalstītājiem par līdzi jušanu!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Voldemārs Spārniņš – Viesītes sporta dzīves leģenda

Šogad 16. februārī paiet tieši 100 gadu, kopš dzimis izcilais fizkultūras skolotājs un sporta treneris Voldemārs Spārniņš. Skolotāja dzīves gaitas sākās Krievijā. Voldemārs piedzima Kurskā 1919. gada 16. februārī Jāņa un Eiženijas Spārniņu ģimenē.

Skolotājs Spārniņš ar lielu atbildību plāno un vada fizkultūras nodarbības. Daudz darba iegulda stundu un ārpusstundu nodarbībās. Skolotāja darba sākumā V. Spārniņam jācīnās ar skolēnu attieksmi pret fizkultūras stundām. Vairums skolēnu tās uzskata par nenopietnām. Tikai pateicoties skolotāja līdzsvarotajam un mierīgajam izturēšanās stilam un skaidrojošajām pamācībām, izdodas pamazām panākt, ka skolēni nopietni izturas pret vingrošanu stundās un sporta nodarbībām.

1959. gadā Viesītes vidusskolas zēnu komanda republikas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (BSS) sacensībās volejbolā izcīna 1. vietu. Pēc gada Minskā notiek Vissavienības skolēnu un jaunatnes spartakiāde volejbolā, kur Viesītes puišu komanda lauku grupā izcīna 1. vietu un kļūst par PSRS skolēnu čempioniem. Komandā spēlēja Jānis Kohanovičs (kapteinis), Kārlis Greiškalns, Gaitis Spārniņš, Vilnis Siliņš, Gunārs Lazda, Aivars Šūmahers, Zigurds Stāmers, Jānis Ērmanis, Voldemārs Paupers.

Lasi visu Jāņa Miezera rakstu par V.Spārniņu


Karjeras izglītības skola ikdienas dzīvē

Jauniešu karjeras attīstības atbalstam tiek organizētas tikšanās ar absolventu K.Čibuli un Viesītes vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāju V.Zaļakmeni. K.Čibulis vecāko klašu jauniešus iepazīstināja ar Robežsardzes darba ikdienu, izglītības un sporta dzīvi, profesiju klašu un personīgās karjeras izaugsmes iespējām. Dalījās pieredzē no savas profesijas specifiskās ikdienas un apgūtā starptautiskajās misijās.

Daudzās audzināšanas stundās.t.i., sākot no 7.-12.klasēm profesijas ikdienas procesos  un personiskās karjeras izglītības pieredze dalījās Vilnis Zaļakmens.  Ļoti patīkami, ka jaunatnes karjeras jautājumu izglītošanas procesā atbalsta vecāki.

13.februārī norisinājās Ēnu dienas. Šo iespēju izmantoja 9.-12.kl.jaunieši. Paldies Viesītes domei, kura arī bija aktīva ar ēnošanas piedāvājumu, kuru daudzi skolēni izmantoja. Izglītojamie ēnoja visdažādākās profesijas plašās jomās; Vidzemes projektu aģentus, policistus, jaunatnes lietu speciālistus, aktierus u.c.  Pēc jauniešu iesniegto materiālu apkopošanas publicēsim interesantus stāstus un jauniešu iegūto pieredzi ēnojot skolas mājas lapā.

21.februārī notika karjeras konsultantu seminārs “Steriotipi un realitāte –karjeras iespējas būvniecības nozarē” Aizkrauklē. Pasākumu organizēja VIAA ar sadarbības partneriem RTU, PIKC Ogres tehnikums, GRIF.LV SIA PROFLINE. Tika papildināts izdales materiālu klāsts, iegūta jaunākā informācija profesionālajai izglītībai un uzklausīti pozitīvie pieredes piemēri, kas palīdz strādāt savā skolā un ieviest jauninājumus. Aplūkoti jautājumi par izglītības iespējām arhitektūrā un būvniecībā. Nozares speciālistu iespējas, drošības spilvens darbā u.c. jautājumi.

25.februārī skolā ciemojās Amanda Brizga ar kolēģiem no www.prakse.lv , lai sekmētu un iedrošinātu jauniešus plānot, analizēt, pētīt un uzdrošināties darboties pie savas karjeras strukturētas sakārtošanas jau sākot ar šodienu. Darbs tika organizēts divās grupās: 9.klasēm un vidusskolēniem. Aktivitātes apmeklēja 71 skolēns.

27.februārī skolā ciemojās Latvijas Dzelzceļa Korporatīvās komunikācijas daļas projektu vadītāja Māra Baumane ar lekciju “Drošības stunda “. Tikšanās tika organizēta 3.-4.kl. un 5.-6.kl. grupām (98 izglītojamie).

No  Karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma tiks atmaksātas  ieejas kartes vidusskolēniem mācību izpētes braucienā ”Skola 2019”.

Savukārt, marta beigās pamatskolēni projekta ietvaros piedalīsies radošajās labaratorijās un meistrdarbnīcās, ko noorganizēs Ventspils tehnoloģiju centrs.

Viesītes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Biznesa spēles  “Ceļš uz bagātību ”Latgalē

2019.gada 19.februārī  Austrumlatvijas radošajā pakalpojumu centrā “Zeimuļš” norisinājās Latgales reģiona pusfināls biznesa spēles “Ceļš uz bagātību”. Konkursu vidusskolēniem organizē projekts “Esi līderis!”. Šī gada tēma ”Piegāde laikā”. No mūsu skolas piedalījās 3 komandas: K.Jaškova un R.Lūsis -“RK Spice”; A.Heislere, P.Tīrumniece un K.Melderis – “Biz-ratons”; V.Zaļakmens, I.Aldiņa un A. Skvarnaviča –VIA “Kodol-zīle”.

Jaunieši sagatavoja mājas darbu, kas sevī ietvēra komandas devīzi, vienotu stilu un prezentāciju/pieteikumu. Spēles gaitā jauniešiem jāizprot biznesa spēles variācijas, jāspēj vienoties un  veiksmīgi sadarboties, veikt izdevīgus finanšu darījumus un tos precīzi aprēķināt. Savu lomu spēlē arī veiksme izlozē. Biznesā jāprot riskēt un reizē nepārkāp noteikumus.

Kopumā Latgales pusfinālā piedalījās 40. komandas no 17izglītības iestādēm (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Varakļānu vsk., Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Aglonas vsk., Viļakas Valsts ģimnāzijas, Viesītes vsk., Ilūkstes Raiņa vidusskolas u.c.) .Biznesa spēles savus spēkus un veiksmi  iemēģināja vairāk kā 110 jaunieši. 37. komandas saņēma pateicības par ieguldīto darbu spēles sīvajā konkurencē un šo komandu vidū bijām arī mēs. Trīs godalgotās vietas cīnīsies finālā Rīgā.

Jauniešu izjūtas un pārdomas:

Andžela, Kristaps un Paula: Tā atkal ir liela pieredze un milzīgs veiksmes faktors. Bija interesanti un komandas gars mūs vēl vairāk saliedē.

Viesturs, Annija un Ilvija: Saspringuma nebija, jo saprotami noteikumi un valdīja spēles gars. Vienmēr gribās labāk, bet iegūtā pieredze palīdzēs turpmāk. Brauksim nākamgad un tad jau redzēs. Patika. Jautri!   

Rodrigo un Kate: Šogad bija saprotamāk veikt uzdevumus un veikt aprēķinus. Tas palīdzēja, bet fartūna izlozēs pagrieza muguru.

Prieks, ka spēju aizraut un iedrošināt jauniešus jauniem izaicinājumiem, kas sekmē viņu personīgās karjeras izaugsmi. Tas palīdz noslīpēt uzstāšanas mākslu, sadarbības un līderības  prasmes, veselīgas konkurences sparu, uzdrīkstēšanos pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt.

Paldies jauniešiem par sadarbību! Vēlmi apgūt jaunas  zināšanas un prasmes, izejot no skolas sola un programmas prasībām!

Projekta “Esi līderis!” koordinatore S. Ratiņa


Noslēdzies konkurss “Manas pamattiesības Satversmē”

2019. gada 15. februārī, Satversmes tiesa organizēja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei 97.gadadienai, noslēguma apbalvošanas pasākumu. Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau otro gadu.

Satversmes tiesa rudenī aicina pedagogus pieteikties  zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

No mūsu skolas zīmējumu konkursā startēja divas 6.b. klases audzēknes: Alīna Tiļiņina un Madara Ribakova.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas Republikas Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Satversmes tiesas konkurā piedalījās 80 Latvijas skolas no dažādiem novadiem. Kopumā tika iesniegti vairāk kā 260 radošie darbi. Apbalvošanas pasākumā piedalījās godalgas ieguvušie  no 21. izglītības iestāde. Zīmējumu konkursā atzinības rakstu saņēma M.Ribakova. Apsveicu! Paldies abām meitenēm par ieguldīto darbu materiālu izpētē un radošajā mākslas procesā.

Skolēnam tā ir pieredze un apliecinājums savam redzējumam par Satversmi. Noteikti interesanti klātienē satikt un diskutēt ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli, vietnieci Sanitu Osipovu, tiesnesi Aldi Laviņu u.c.  Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli”, jauniešu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Šogad savu specbalvu pasniegs arī pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš kopā ar 6.klašu zīmējumu konkursa laureātiem.

Foto: Aleksandrs Kravčuks /Satversmes tiesas mājaslapas info/

Viesītes vsk. vizuālās mākslas S.Ratiņa


Vislatvijas "Vaifija spēles” turnīrs Rīgā

Pateicoties skolotāja Raimonda Dribas iniciatīvai un entuziasmam 4. klašu skolēni tika iesaistīti Vislatvijas „Vaifija spēles” turnīrā. Piesakoteis dalībai spēlē, skola ieguva savā īpašumā 5 galda spēles “Vaifija supervaroņi”. Šīs galda spēles izstrādātas, lai skolēniem interesantā veidā palīdzētu nostiprināt zināšanas par drošu, atbildīgu un pieklājīgu uzvedību interneta vidē.  Par cik spēles arī pēc turnīra paliek skolas īpašumā, tās būs liels atbalsts arī turpmāk izglītojot jaunāko klašu skolēnus par drošu interneta lietošanu sociālo zinību un datorikas stundās.

Par droša interneta lietošanas jautājumiem ar skolēniem tika runāts jau iepriekš - gan datorikas, gan sociālo zinību mācību stundās. Erudītākais skolēns tika noskaidrots izspēlējot  “Vaifija supervaroņu” spēles turnīru skolas ietvaros. Turnīrs noritēja vairākās kārtās, kur skolēniem bija iespējas parādīt savas zināšanas droša interneta lietošanas jautājumos. Skolēni savstarpēji, komandās, izspēlēja spēli, kā rezultātā noteica zinošāko skolēnu. Tas bija Reinis Rugainis no 4a. klases, otrajā vietā palika Linards Aldiņš no 4b. klases.

5. februārī – Vispasaules Drošāka interneta dienā, Reinis ar skolotāju Raimondu devās uz Rīgu, uz fināla spēli. Finālā piedalījās 3.-4. klašu skolēni no 41 Latvijas skolas.

„Fināls tika organizēts kā atraktīva skolēnu zināšanu un prasmju pārbaude, kur tā dalībniekiem bija jāatbild uz āķīgiem jautājumiem par drošu un gudru interneta lietošanu un jāveic praktiski uzdevumi par šo tēmu. Pasākumu vadīja multimākslinieks Kašers un  Youtube kanāla un TV raidījuma "Mēs ar brāli kolosāli" vadītāji Emīls un Ieva. Dalībnieku zināšanas vērtēja žūrija – Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska, Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektore Ina Gudele, un tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis.” (Informācija no https://drossinternets.lv/lv/posts/view/vislatvijas-vaifija-speles-turnira-uzvar-rigas-francu-liceja-skolniece)

(Foto no vietnes  https://drossinternets.lv)

Spēle noritēja saspringti, jo visi skolēni parādīja labas zināšanas interneta drošības jautājumos. Pat viena kļūda varēja izšķirt to vai skolēns iekļūst vai nē super finālā. Reinim šoreiz nepaveicās, bet viņš tika pusfinālā, jo viena neuzmanības kļūda neļāva viņam tikt tālāk. Tā bija laba pieredze, ineresanta spēle, jauni iespaidi un atziņa – esi vērīgs, uzmanīgs un klausi, ko tev saka!

Arī skolotājiem šis bija vērtīgs pasākums, jo bija iespēja iegūt un iepazīties ar jaunākajiem mācību materiāliem, ko piedāvāja uzņēmums drošsinternets.lv. Tāpat bija iespēja pārrunāt ar kolēģiem, no citām Latvijas skolām, par jaunākajām tendencēm datorikas un sociālo zinību mācību procesā.

Lepojamies, ka mūsu skolas vārdu godam Reinis nesis tālāk. Paldies skolotājam Raimondam par ieguldīto darbu un uzticēšanos Reiņa spējām, informācijas sniegšanu par konkursa norisi.

4a. klases audzinātāja. I. Bantauska


Žetonu vakars - 2.02.2019.


Skolēnu ZPD lasījumi


28. janvārī Viesītē viesojās izrāde - lekcija ''Kas ir teātris?'', kurai notikt ļāva un palīdzēja projekts ''Skolas soma''. Izrādes laikā aktieri - Igors Šelegovskis, Uldis Siliņš, Liene Sebre un Ivars Kļavinskis, iepazīstināja ar lietām, ko dara aktieri, kas jādara, lai kļūtu par aktieri, kā arī sniedza ieskatu citu ar teātri saistītu profesiju - grimētāja, režisora, gaismu mākslinieka un skaņu mākslinieka- darbībā. Aktieri skaidroja, ka izrādes var būt garlaicīgas, un tas pat ir normāli, ja dažreiz izrāde šķiet nesaprotama. Mākslinieki arī dalījās savā pieredzē par darbu teātrī, kā arī iepazīstināja ar etīžu, grima, skatuves cīņu un teātra žanru piemēriem. 

 Pēc izrādes skolēni dalījās ar savām domām:
''Tagad es vēlos teātri apmeklēt biežāk!''
''Man teātris vairs nešķiet garlaicīgs.''
''Aktieri ir tik interesanti!''
''Es nožēlotu, ja uz šo lekciju nebūtu atnācis.''
Paldies aktieriem par mums veltīto, interesanto laiku, kā arī aktieru vārdā saku paldies skolēniem par līdzdarbošanos!

Skolēnu Saeimas preses ministre Zanda Zaļakmene


SNIEGA DIENA 2019


Barikādes ir dzīvas, kamēr tās atceras

Nu jau 28 gadus katra gada janvāris ir laiks, kad ikviens, kurš sevi uzskata par piederīgu Latvijai, piemin barikāžu laika notikumus, tos, kuri atradās pašā notikumu centrā, bez ieročiem, bet ar brīva cilvēka gribu un ar domu par neatkarīgu Latvijas valsti. Bez barikādēm nebūtu arī brīvas Latvijas valsts, jo tieši barikādes parādīja, ka mazajai latviešu tautai ir drosme stāties pretī pastāvošajai varai, un pierādīja pārējai pasaulei, ka latviešiem ir tiesības pašiem būt saimniekiem savā zemē un okupācijas turpināšanās vairs nav pieļaujama. Cilvēki cēlās, lai nosargātu savu brīvību, zemi un valsti. Latvijas likteni izšķīra tauta. Tā skaidri zināja, kas tai jādara, tā saprata savu spēku, un šis spēks Latvijā ir dzīvs un vienmēr būs dzīvs.

18. janvārī Viesītes vidusskolas Mazajā skoliņā notika tematiska pēcpusdiena “Barikādes ir dzīvas, kamēr tās atceras” 2. klašu skolēniem. Skolas bibliotekāre bija sagatavojusi stāstījumu par šo laiku. Pirmais, kas bērniem tika jautāts - vai viņi zina, ko nozīmē jēdziens – barikādes. Atbildes bija ļoti dažādas, bet īsti šo jēdzienu nesaprata neviens. Kad tas tika noskaidrots, bērni uzzināja, cik gadu pagāja un kādi notikumi norisinājās, lai cilvēki sāktu domāt par brīvu un neatkarīgu valsti. Rādot interneta vietnē pieejamos fotomateriālus, bērniem tika stāstīts par šo dienu notikumiem: Tautas Frontes veidošanos, 4. maija deklarācijas atjaunošanu, Baltijas ceļu. Tika pieminēta Lietuva, kas bija pirmā no valstīm, kas pārliecinājās par pastāvošās varas nežēlību. Tas deva spēku 13. janvāra vakarā Rīgā sākt celt barikādes, lai aizsargātu Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 20. janvāra notikumi mūsu valstij bija vistraģiskākie. Pasākuma noslēgumā skolēni noskatījās bibliotekāres veidoto prezentāciju, kas veltīta šo dienu aizstāvjiem: kinooperatoriem A. Slapiņam, G. Zvaigznem, vidusskolniekam E. Riekstiņam u. c., kas gāja bojā, kā arī šo dienu notikumu piemiņas vietām Rīgā: 1991. gada barikāžu piemiņas zīmei Jēkaba ielā (attēlā), pieminekļiem Bastejkalnā, kanālmalā, Vecmīlgrāvī u. c. - tās izveidotas kā pateicība šo cilvēku pašaizliedzībai. Pasākumu noslēgumā kopīgi secinājām - jaunajai paaudzei barikādes ir īpaši svarīgs notikums, jo viņi ir tie, kuri dzimuši jau brīvā Latvijā. Mums visiem visvairāk ir jāpateicas tiem, kas izcīnīja šo brīvību, kā arī jādara pilnīgi viss, lai šo brīvību saglabātu ar visiem iespējamajiem līdzekļiem.

Savukārt Viesītes vidusskolas pasākumu, kas veltīts šo dienu notikumiem, atbalstījām ar bibliotēku sagatavotu izstādi, kas aplūkojama skolas vestibilā.

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Barikāžu laika piemiņa

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.

Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. Pirmais OMON upuris Latvijā bija Roberts Mūrnieks.

 (Avots - https://lv.wikipedia.org/wiki/Barik%C4%81%C5%BEu_laiks )


Dziesmu svētku vēsturē ieskatoties...

11.janvārī 9.b klasei notika stunda Viesītes muzeja „Sēlija” filiālē Paula Stradiņa skolā. Mēs apmeklējām kolekcionēšanas entuziasta (viesītieša) Edgara Bindemaņa izstādi par Dziesmu svētku vēsturi. To veido stendi ar oriģinālfotogrāfijām (kopiju ir pavisam maz), kuras kolekcionārs ir savācis, pētījis un sakārtojis. Savāktā kolekcija ir apjomīga, eksponēta ir tikai tās daļa. Pārējā glabājas E.Bindemaņa mājās sakārtota kastēs. Eksponāti ir daudzveidīgi. Bez stendos apskatāmajām fotogrāfijām plašs ir savākto nozīmīšu, bukletu, publikāciju klāsts. Izstāde gaumīgi, pārdomāti un pārskatāmi izkārtota. Kolekcijā ir arī daudzi, gandrīz pirms 100 gadiem izdoti, žurnāla „Atpūta” numuri, kuros ir publikācijas par Dziesmu svētkiem vai citiem saistītiem pasākumiem. Manuprāt, ļoti vērtīgas ir afišas, kas aicina uz Dziesmu svētkiem vai citiem ar tiem saistītiem pasākumiem.

Izstādes apmeklējums pievērsa uzmanību Dziesmu svētku vēsturei, vietām, fotogrāfijās redzamajiem diriģentiem, mūziķiem. Iespējams kādu no mums tā rosinās padomāt par vēsturisko liecību krāšanu, kas nākotnē izrādītos liela vērtība.

Zanda Zaļakmene5. - 12. klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums
5. - 9. klašu grupā zelta, sudraba un bronzas liecības saņēma: saraksts PDF
Vidusskolas klašu grupā sudraba un bronzas liecības saņēma: saraksts PDF
1. - 4. klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums
Šajā klašu grupā zelta, sudraba un bronzas liecības saņēma: saraksts PDF

Projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” praktisko nodarbību „Leļļu skoliņa” leļļu teātris  darbojās 1.semestrī  no 2.10.2018. līdz 19.12.2018.

Sākumskolas skolotājas Aijas Bērziņas vadībā leļļu teātrī darbojās 20 skolēni no 3.b., 4.a. un 4.b.klasēm. Skolēni apguva izteiksmīgo runu, mācījās darboties ar roku lellēm, izspēlēja dažādu tēmu  etīdes un spēles. Novembra mēnesī skolēni iestudēja leļļu teātra izrādi ”Rūķu Ziemassvētki”.

Skolēni ar lielu ieinteresētību apmeklēja un darbojās leļļu teātra mēģinājumos. Tādejādi gūstot prasmes veidot dialogus, pilnveidojot  izteiksmīgās runas un dikcijas prasmes. Skolēni apguva prasmi darboties  ar roku lellēm.

Šo izrādi skolēni  izrādīja 3.b klases vecākiem  Ziemassvētku sarīkojumā un paralēlo klašu skolēniem.

Skolēniem tas bija vērtīgi pavadīts laiks, jo viņi ieguva jaunas zināšanas un prasmes. Šīs prasmes un zināšanas noderēs un tiks izmantotas nākotnē, piedaloties skatuves runas konkursos un teatralizēto uzvedumu veidošanā un  iestudēšanā.

Skolēni ar lielu prieku un  aizrautību darbojās leļļu teātra „Leļļu skoliņa” nodarbībās un izteica vēlēšanos turpināt darboties nākošajā mācību gadā.

Sākumskolas skolotāja A.Bērziņa

 

Mācību ekskursija uz Līvāniem

20. decembrī Viesītes vidusskolas 7.a, 8.a un 10. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Līvāniem. Visas trīs klases iepriekšējā mācību gada noslēgumā bija konkursa „Labākā klase” godalgoto vietu ieguvējas un tika apbalvotas ar diplomiem un naudas balvām ekskursiju organizēšanai.   Izmantojot šo lielisko dāvanu un iniciatīvas „Latvijas skolas soma” finansējumu, gada nogalē tika ieplānota kopīga ekskursija.

Līvānu pussalā, kas pēdējos gados piedzīvojusi lielas pārmaiņas, iekārtots Latgales mākslas un amatniecības centrs. Tur viesojāmies stikla pūtēju darbnīcā un vērojām kā no karstās stiklas masas prasmīgu meistaru veidoti top neatkārtojami mākslas darbi.   Skolēniem klātienē bija iespēja iepazīt reto stikla pūtēja amatu. Tāpat tika sniegti skaidrojumi par to kā top stikla masa, cik daudzveidīgi var būt stikla izstrādājumi.

       

Līvānu stikla fabrika ekonomisko pārmaiņu laikā nu jau ir tikai vēsture. Tagad muzejā aplūkojamas vēsturiskas fotogrāfijas un priekšmeti no fabrikas. Par laimi Līvānu iedzīvotājiem ir izdevies saglabāt stikla muzeja galveno vērtību – stikla izstrādājumu ekspozīciju. Stikla muzeja vērtība ir ne tikai tā vēsturiskais aspekts, bet arī estētiskais baudījums un izpratne par to cik unikāli mākslas darbi joprojām top tepat Latvijā, Līvānos

Iepazīstoties ar Latgales mākslas un amatniecības centra ekspozīciju, pilnveidojās izpratne par Latvijas iedzīvotāju dzīvi un amatniecību senatnē un mūsdienās. Tautas lietišķās mākslas studijas „Dubna” ekspozīcija deva izpratni par amatnieku sasniegumiem mūsdienās un tradīciju dzīvotspēju gadsimtu garumā.

Pateicamies par atbalstu ekskursijas finasēšanā Viesītes pilsētas domei un iniciatīvai „Latvijas skolas soma”.

Audzinātājas Mārīte, Ilze un Sanita


Atklāta vēstule Ziemassvētku vecītim.

Labdien, Ziemassvētku vecīti!

Esam 2.a klases skolēni. Mācamies Viesītes vidusskolā. Gribam pastāstīt, kā gaidām Ziemassvētkus.

Vislabāk mums patīk būt kopā ar klasi, jo skolā mēs kopā darām jaukas lietas. Mēs rotājam logus, griestus, eglīti, mācamies dziedāt skaistas dziesmas un skaitīt dzejoļus, gatavojam apsveikumus. Paturam prātā, ka mācības ir mūsu galvenais pienākums, tāpēc cenšamies, cik varam!

Mēs darām arī citas lietas: gatavojam saldumu paciņas slimajiem vectētiņiem un vecmāmiņām, kuri dzīvo sociālās aprūpes centrā. 13.decembrī iesim pie viņiem ciemos un dāvināsim konfektes, apsveikumus un sniegsim koncertu.

Mēs esam līdzjūtīgi arī pret dzīvniekiem, piedalāmies akcijā “Sagādāsim svētkus ķepaiņiem” - ziedojam segas, spēļu mantiņas un barību.

Presē un televīzijā var dzirdēt par to, ka pasaulē notiek arī sliktas lietas. Mums ir ļoti žēl to bērnu, kuri dzīvo kara darbības zonās un zemēs, kur valda nabadzība, kuriem nav māju, spēļu un ēdiena. Dažiem pat vecāku nav. Mēs kopīgi cenšamies viņus kaut nedaudz iepriecināt, sagatavojot dāvanu kastītes. Protams, ka labdarībā mūs atbalsta vecāki.

Arī mājās, kopā ar ģimeni gaidām Ziemassvētkus. Ejam uz mežu pēc eglītes, rotājam to, cepam piparkūkas, piekarinām zeķītes, kur rūķis reizēm, par labiem darbiem, ieliek saldumus, bet Ziemassvētku naktī, Tu Ziemassvētku vecīt, ieliksi balviņas pēc katra nopelniem. Tu Vecīt, droši vien esi pamanījis, ka mēs arī mājās esam čakli: kārtojam istabas, ienesam malku (kuriem ir krāsnis), mazgājam traukus, palīdzam vecākiem arī lielos darbos – piemēram Oskars un Andris – barot lopiņus kūtī, palīdzam māmiņām virtuves darbos, pieskatām mazos brāļus un māsas.

Svarīgi ir iepriecināt savus tuviniekus un klasesbiedrus. To mēs cenšamies darīt katru dienu: pasakot labus vārdus, izpalīdzot, samīļojot viens otru.

Ziemassvētki ir tuvu, bet darāmā vēl tik daudz!

Gaidīsim Tevi Ziemassvētku vecīt ciemos gan skolā, gan mājās!

2.a klase:

Linards, Andris, Samanta, Maija, Aleks, Liāna,

Oskars, Oskars, ( Jā! Mēs esam divi!) Adriāna, Ingus, Marta, Patrīcija.

P.S. Atklātajā vēstulē izmantoti izvilkumi no skolēnu domrakstiem.

Skolotāja Nellija.


Neizzinātās mākslas pasaules profesijas

Viesītes vidusskolā 7.decembrī tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Piedalījās vairāk kā 70 izglītojamie no 5.b., 6. a,b, 7.a,b. un 9.b klasēm.

Radošo sarunu darbnīcas  programma.

Sarunu radošā darbnīcā skolēni tikās ar sava aroda profesionālēm meistarēm mākslas un amatniecības nozarēs. Tika nodrošināti demonstrējumi un teorija  par mākslinieku, amatnieku un radošo profesiju pārstāvju ikdienas dzīves organizēšanu.  Kādās nozarēs darboties? Kur apgūt izglītību? Kādās profesijās var strādāt? Savas karjeras izaugsmes  iespēju plānošana? Kā un vai dibināt savus uzņēmumus?

Specifiska prezentācija ar demonstrēšanu uz ekrāna „life” režīmā par Latvijā vēl maz pazīstamu mākslas veidu - EBRU mākslas tehniku.

Radošās darbnīcās katrs izstrādāja  arī savu darbu EBRU mākslas stilā (35x50cm), iejūtoties gleznotāja/mākslinieka lomā. Savu darbu katrs varēja paņemt uz mājām.

Tika organizēta kopējā darba veidošana pa grupām, mācoties sadarboties komandā, pieņemot lēmumus un izvērtējot veikumu, viena mērķa sasniegšanai (50x70). Skolēni iepazina darbarīkus un darba vidi, praktiski darbojoties un izstrādājot lielos  radošos kopdarbus mākslas kabinetam, kas sniedza priekšstatu par mākslinieka prasmju pielietošanu stilista, keramiķa, dizainera u.c. profesijās.

Pasākuma uzdevumi:

--- Detalizēti un secīgi  iedziļināties  profesijās no mākslas un amatniecības nozarēm  – mākslinieks, gleznotājs, tēlnieks, juvelieris, audējs u.c.

--- Izprast savas karjeras iespējas radošajās amatniecības un mākslas nozarēs, kā praktisku lietu gatavošanā un izstrādē līdz pat  to realizācijas iespējām.

--- Piedāvāt un koordinēt skolēnu patstāvīgas darbošanās iespējas  mākslas izstrādājuma izgatavošanā  EBRU mākslas tehnikā.

--- Atbalstīt un veicināt katra skolēna  prasmi darboties  individuāli un komandā, pieņemt lēmumus un izvērtēt veikumu, kopīga mērķa sasniegšanai.

Izglītojamo atsauksmes:  

Annija un Diāna (7.b) - Ļoti patika izmēģināts šo jauno tehniku. Tas bija aizraujoši un īstenībā darbu uzzīmēšanas laiks nebija ilgs.

Elīza un Elīna(5.b) – Mēs labprāt būtu darbojušās vēl, bet bija katrs varēja vienu darbu un piedalīties kopdarbā. Kaut ko zīmējām pirmo reizi. Patika sarunāties ar māksliniecēm un uzzināt jaunas lietas.

Aleksandrs un Elīna (9.b) – Interesants mākslas stils. Negaidīts krāsu un kompozīcijas risinājums. Vienmēr ir pārsteigums. Labprāt ietu uz tādu nodarbību reizi mēnesī.

Izdevumi par karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu apkopoja un sagatavoja pedagogs karjeras konsultants: Sarmīte Ratiņa


Fizika + ķīmija ikdienā un eksperimentos

- 2018.gada 30. novembrī -

        

Tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst – šo teicienu var attiecināt uz Viesītes vidusskolas pasākumu „Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos”, kas šogad norisinājās jau septīto reizi. Ar katru gadu dalībnieku skaits aug, un šogad tajā piedalījās viesi no Skrīveriem, Līvāniem Aizkraukles, Biržiem un Jersikas.

 Pasākuma pirmajā daļā skolēni demonstrēja un aizstāvēja savus veidotos mācību vai eksperimenta video fizikā un ķīmijā. Izcilais fiziķis Einšteins reiz ir teicis „Ikviens, kurš apgalvo, ka nekad nav kļūdījies, nekad nav mēģinājis neko jaunu.”  Jaunieši, kuri veidoja video, pierādīja, ka nebaidās kļūdīties un  spēj plānot darbu, lai nonāktu pie atzīstama rezultāta. Konkursa darbus vērtēja:

Raitis Streičs - FIZMIX,

Sanita Berģe - Viesītes vidusskola,

Roberts Orups – Viesītes vidusskola,

Mārīte Pole – Biržu pamatskola,

Modrīte Pinupe - Jersikas pamatskola,

Taisija Grabļevska- Līvānu vidusskola,

Marina Lubgāne - Aizkraukles novada vidusskolas,

Agrita Sakse - Skrīveru vidusskolas.

Žūrijas darbs nebija viegls. Skolēnu veidotie video bija daudzveidīgi un aptvēra dažādas fizikas un ķīmijas tēmas. Komisija apbalvošanai izvirzīja septiņus video. To vidū bija mūsu skolas audzēkņu veidotie video, kuru autori ir:

Zanda Zaļakmene (mācību video fizikā),

Dita Dambrāne, Klinta Narkevičina un Linda Luksteniece (eksperimentu video fizikā),

Paula Tīrumniece un Andžela Heislere (eksperimenta video fizikā).

Pasākuma otro daļu vadīja FIZMIX projekta vadītājs Raitis Streičs un Latvenergo Energoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms Lācis. Skolēniem bija iespēja klātienē vērot eksperimentus un pašiem tajos piedalīties. FIZMIX Viesītē viesojas jau trešo reizi, bet katra tikšanās sniedz jaunas zināšanas, atziņas un emocijas. Tā ir komanda, kas mūsu skolā tiek gaidīta vienmēr. Paldies par viņu atsaucību!

Liels paldies arī pasākuma atbalstītājiem: Viesītes novada pašvaldībai, z/s „Assi” īpašniekam  Viktoram Ļahtiņinam, Viesītes baptistu draudzes mācītājam Jurim Grigam un skolotāju komandai, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā.

Gribas vēlreiz uzslavēt visus skolēnus, kuri ar saviem video piedalījās pasākuma veidošanā. Gads aizskrien ātri. Lai jaunas un interesantas idejas rodas, gaidot nākamo konkursu!

Fizikas skolotāja Līga  Blumbeka


Izpētām Latvijas nacionālos dārgumus galvaspilsētā

23.novembrī Viesītes vidusskolas 5.a,5.b  un 6.a, 6.b klašu 50 skolēni iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību izpētes braucienā  uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Dzelzceļa muzeju. Finansējums tika segts no programmas „Latvijas skolas soma”.

Lielākā daļa skolēnu mūsu Gaismas pili apmeklēja pirmo reizi. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izglītojamie aplūkoja jaunās latviešu mākslas filmas  Homo Novus tērpu izstādi, tomēr pats galvenais bibliotēkā ir grāmatas. Bērni uzzināja, ka bibliotēkas mazākā grāmata ir tēvreize - 5mm un pati lielākā ir baznīcas grāmata, kura sver 26 kg. Bērniem svarīga šķita ziedotāju siena, kurā bija arī viņiem pazīstami vārdi kā Latvijas meži u.c., kā arī ļoti būtiska likās dāvāto grāmatu kolekcija, kura sastāv no 6000 grāmatām. Drosmīgākie bērni uzspēlēja arī uz bibliotēkas arhitekta G.Birkerta klavierēm. Ievērības cienīgs eksponāts bija Latvijas karogs – dāvana mūsu prezidentam, kurš veidots no brillēm. Interesanti bija fakti par stāviem, kuriem ir Latvijas naudas zīmju krāsas, lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties. Ļoti patika grāmatu plaukts un ,protams, bibliotēkas stiklotā spice. Rīgas panorāma bērniem ļāva paskatīties uz galvaspilsētu no putna lidojuma.

Dzelzceļa muzeja skaņu perons ar visiem trokšņu efektiem bija atraktīva epizode ikvienam no bērniem. Ļoti patika iespēja piedalīties komandas sacensībās, lai teoriju pārbaudītu praksē- sameklētu ūdens sūkni un ātruma slēdzi. Skolēni izstaigāja bezgala šauros arestēto vagonus un aplūkoja reālos apstākļus. Bija liels pārsteigums, ka vienā kupejā tika ievietoti vairāki desmiti cilvēku. Ilustratīvais makets  bērniem uzskatāmi sniedza ieskatu dzelzceļa vēsturē.

Izglītojamo atsauksmes:

--- ”Man patika, ka bibliotēkā bija ļoti maziņa grāmata 5mm un ļoti milzīga baznīcas grāmata. Man tas noderēs literatūrā un latviešu valodā. Ļoti patika bērnu stūrītis. Es noteikti vēlētos vēl aizbraukt uz bibliotēku.

Interesanti bija Dzelzceļa muzejā. Tas varētu noderēt dzīvē, lai nekas nenotiktu ar mums uz sliedēm un tumsā. Vispār uzzināju daudz jauna. Daudz kas noderēs vēstures stundām. Vēlētos aizbraukt uz Motormuzeju. Mēs varētu braukt katru mēnesi šādās ekskursijās.”/5.klašu izglītojamie./

--- Bibliotēka izskatījās tik skaisti un tik liela. Man bija prieks skatīties, ka cilvēki, kuri ziedojuši bibliotēkas būvei “iemūžināti piemiņas sienā”/R.Prols 6.kl./

--- ”Lieliski viss, ko redzēju bibliotēkā un lepnums par to, ka tā ir viena no 10 skaistākajām pasaules bibliotēkām”/ L.Roze 6.kl./

--- Mācību brauciens interesants. Skaists un jautrs. Mani daudz kas pārsteidza un arī uzzināju tik daudz jauna, ka grūti pat uzskaitīt. Pārsteidza skaistais skats no Gaismaspils 12 stāva, kad likās visa Rīga pie kājām!” /Z.Slīpe 6.kl./

--- Dzelzceļa muzejā bija labas sajūtas iekāpt lokomotīvē un vagonos, vērot dzelzceļa posma modeli, kas darbojās.”/J.Gatmane 6.kl./

Materiālu sagatavoja kl.audz.: S.Ratiņa, I.Dābola, M.Zariņa un S.Stumbiņa


22.novembrī 8.b un 9.b klases skolēni iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību vizītē uz Latvijas Nacionālo botānisko dārzu un Latvijas Nacionālo teātri. Braucienu sponsorēja Latvijas Kokrūpniecības federācija. Šajā sakarā personīgs „paldies” federācijas izpilddirektoram Kristapam Klausam, pēc viņa ieteikuma skolēni arī piedalījās nodarbībā par meža nozari izstādē „Koks”.

Turpmāk ir apkopotas skolēnu atsauksmes un pārdomas par šo mācību vizīti.

„Botāniskajā dārzā mani visvairāk „uzrunāja” smaržas. Interesanti bija uzzināt par dažādiem augiem. Īpaši atmiņā stāstījums par oleandriem, kuri Itālijā aug tāpat kā mums kārkli. Visas auga daļas ir indīgas.

Izstāde „Koks” pavēra ieskatu koka nozīmē Latvijā. Nodarbības laikā uzzināju daudzus pārsteidzošus faktus par meža nozari.

        

Šīs mācību vizītes kulminācija man bija Ē.Kestnera komēdija „Trīs vīri kūrortā”, ko Nacionālajā teātrī iestudējis režisors V.Lūriņš. Izrādi jau biju redzējusi, bet tāpat skatījos ar lielu aizrautību. Mani pārsteidza tas, ka arī klasesbiedri, kuri ar teātri ir uz „jūs”, atzina, ka izrāde viņus uzrunāja.” (Zanda)

„Par izrādi biju sajūsmā. Varēja no sirds izsmieties un lieliski atpūsties. Gribu vēl uz kādu teātra izrādi!” (Rainers)

„Izstādē „Koks” ļoti daudz uzzināju par kokapstrādi, par meža nozari. Arī lietas, par kurām nekad nebiju aizdomājies. Ļoti patika izrāde „Trīs vīri kūrortā”. Brīžiem pats iejutos izrādē un it kā kļuvu par vienu no viesnīcas apmeklētājiem.” (Aleksandrs)

„Tā bija mana pirmā skatītā izrāde Nacionālajā teātrī, ļoti patika, bija interesanti, un trīs stundas aizskrēja kā mirklis. „ (Elīna)

„Visvairāk man patika Nacionālā teātra apmeklējums. Izrāde tiešām bija laba. Nepamanīju, kā aizritēja trīs stundas.” (Anželika)

„Manuprāt izstādē „Koks” mēs guvām visvairāk noderīgu un jaunu informāciju. Nacionālajā teātrī biju pirmo reizi, un tas bija iespaidīgi. Es vēl kopā ar klasi labprāt apmeklētu kādu kultūras pasākumu” (Marta)

„Ļoti ieinteresēja izstādē demonstrētās videofilmas. Nekad nebiju iedomājusies, ka ugunsgrēkā koka māja „izdzīvo” tik ilgi.” (Sanija)

„Visvairāk man patika teātra izrāde. Varēja vaigu vaigā skatīt aktierus V.Šoriņu, M.Eglienu, E.Melbārdi, D.Lūriņu, M.Bērziņu u.c. Lieliski iestudēta pārpratumu komēdija. Prieks par muzikālajiem un deju numuriem.” (Valdemārs)

Skolotāja R.Sirmoviča


Iededzies par savu Latviju!

Par dabu, par pļavu,

Par garu un gaismas staru.

Iededzies...

Iededzies un aizrādi,

Ja kāds noniecina šo tautu!

Iededzies un neklusē,

Ja patiess patriotisms sirdī pulsē!

Iededzies un izdziedi,

Izdziedi šo latvju tautas himnu!

Iededzies un izjūti

Katru noti, katru vārdu!

Iededzies un saproti,

Ka nav nevienas labākas!

Iededzies un mīli to

Šo zemi visskaistāko!

Daudz laimes Tev - mūsu LATVIJA!


Es esmu Latvija

16. novembrī 5. a un 5. b klases skolēniem (audzinātājas: Iveta Dābola un Sarmīte Ratiņa) klases stunda “Es esmu Latvija”, veltīta Latvijas 100-gadei, notika Viesītes bibliotēkā.

Pasākumu sākām ar novadnieka A. Žilinska dziesmas “Mana Dzimtene jaukā” noklausīšanos. Skolēni ieklausījās stāstījumā par latviešu kā tautas rašanos no pašiem senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Lielākā vērība tika pievērsta visām trim tautas atmodām, pieminot gan Jaunlatviešu kustību 19. gadsimtā, gan 1918. gadu, gan arī 20. gadsimta 80. gadu otro pusi – Dziesmoto revolūciju.

Bērni klausījās par baltu tautām: kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem un lībiešiem. Jau tad sākas pirmās virsaišu cīņas par savas zemes brīvību pret svešzemju iekarotājiem – vācu krustnešiem, zviedriem, poļiem un Krievzemi. Tos vienmēr ir interesējusi pieeja Baltijas jūrai un tās ostām.

Ar 19. gadsimta otro pusi var runāt par latviešu tautas atmodu, kas nosacīti iedalīta trīs posmos: Pirmā atmoda saistās ar Jaunlatviešu kustību un pirmajiem dziedāšanas svētkiem 1873. gadā Rīgā. Otrā atmoda noved pie 1918. gada 18. novembra notikumiem, kad Latvija tiek pasludināta kā neatkarīga valsts. Visu šo izaugsmi pārtrauc Otrais pasaules karš, kuru uzsāk divas lielvalstis - Krievija un Vācija. Paiet daudzi gadu desmiti, līdz Baltijas valstis nonāk līdz Trešajai atmodai – Dziesmotajai revolūcijai, kas norisinās laika posmā no 1986. gada līdz 1991. gadam. Skolēni vairāk uzzināja par šīs atmodas svarīgākajiem notikumiem: Tautas frontes izveidošanos, Baltijas ceļu, kad rokās sadevās visu trīs Baltijas valstu - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - cilvēki, 4. maija deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu un visbeidzot - Barikāžu laiku ar cilvēku upuriem.

Skolēni iepazina mūsu valsts simboliku – ģerboni, karogu, himnu, kā arī vairāk uzzināja par Latvijas valsts prezidentiem un valsts apbalvojumiem. Neviena valsts nevar pastāvēt bez savas naudas - tas arī bija interesants un saistošs temats, atklājot, kā no Latvijas pirmajiem rubļiem mūsu valsts nonāca līdz latiem un visbeidzot - eiro naudai.

Runājām par Latvijas nacionālajām vērtībām, vērtībām, pēc kurām mūs atpazīst citur pasaulē: galvaspilsētu Rīgu, Brīvības pieminekli, likteņupi Daugavu u.c. Stāstījām par to, ka ir izveidots Latvijas kultūras kanons, kurā apzinātas 99 kultūras vērtības. Un kur tad vēl nacionālais putns, kukainis, zieds un koki, mūsu tradicionālie svētki Jāņi ar līgo dziesmām, mūsu tautastērps, rudzu maize un daudz kas cits.

Pasākuma noslēgumā secinājām, ka mūsu valsts ir bagāta un interesanta, šeit dzīvojošie ļaudis var būt laimīgi! Latvijas lielo jubileju sagaidot, varam tikai pievienoties viedi un patriotiski cauri gadiem skanošajam G. Zemgala vēlējumam: “Vienīgā mūsu vēlēšanās - lai Latvijai saules mūžs!”

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma

L. Griškenas foto


19. oktobrī Viesītes vidusskolas 4. klašu skolēni un izglītības programmu īstenošanas vieta „Rites pamatskola”  1.-4 . klašu skolēni pateicoties iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” devās mācību vizītē uz Rīgu.

Viesītes skolēni kā pirmo apmeklēja Latvijas Dabas muzeju, kurā notika MUZEJPEDAGOĢISKĀS NODARBĪBAS „Ieskatīsimies zemes dzīlēs!” Praktiskā nodarbībā tika pētīti un apskatīti minerāli un ieži, tika noteiktas minerālu īpašības.  Aplūkojām smiltis mikroskopā! Darba procesā tika aizpildītas darba lapas. Pēc nodarbības skolēni apskatīja muzeja ekspozīcijas. Tuvāk iepazināmies ar tādām profesijām kā ģeologs un gids.

Pēc tam devāmies uz Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur mūs sagaidīja gids. Iepriekš bija sarunāta praktiskā nodarbība, kura mums nezināmu apstākļu dēļ, nenotika.

Skolēniem radās priekšstats un nostiprinājās zināšanas mar mūsu senču dzīvi, iepazinām zemnieku ikdienu, kā senāk kopa zemi, audzēja lopus. Apskatījām senos darba rīkus. Redzējām  kūti, laidaru, klēti, pirti un dzīvojamo māju. Skolēni ne tikai klausījās, bet arī prata atbildēt uz dažādiem gides jautājumiem par sadzīviskām lietām, kas saistījās ar pagātni.

Vizītes laikā skolēni atkārtoja, nostiprināja un ieguva jaunas zināšanas gan dabaszinībās, gan latviešu valodā, tuvāk iepazīstot latviešu folklorā un dainās dažādus pieminētos vārdus, kā abra, pirts, skalu uguns, vaska ritenis (kas senos laikos nozīmēja brūnu krāsu) u.c.

Skolotāja I.Bantauska


Vidusskolnieki mācību vizītē Ventspilī.

Nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (VATP) galvenais uzdevums ir nodrošināt visu nepieciešamo infrastruktūru un atbalsta pakalpojumus augsto tehnoloģiju nozaru uzņēmumu attīstībai Ventspils pilsētā un reģionā.

VATP ietvaros darbojas vairākas struktūrvienības: Tehnoloģiju parks, Kosmosa tehnoloģiju klasteris un Zinātnes un tehnoloģiju muzejs "Kurzemes Democentrs"  kas bērniem, jauniešiem un ikvienam interesentam piedāvā aktīvu, aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

Uz šejieni 13.novembra dienā devās 10.-12.klašu audzēkņi. Centra ēkas pirmajā stāvā apskatāma ekspozīcija par klimata pārmaiņām. Šeit devāmies ceļojumā “Zaļā misija: Klimats”. Dažādus interaktīvus uzdevumus veicot, atklājām un no jauna pārbaudījām informāciju par klimata pārmaiņām. Izveidojām un izdrukājām savu informatīvo Zaļo avīzi, te guvām izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņu mazināšanu pasaulē.

           

Savukārt otrajā stāvā pieejamas Biznesa inkubatora uzņēmuma - SIA "ASPIRED" tehniski radošās darbnīcas. Tas ir lielisks instruments, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākās.

Aktivitātes dažādās interaktīvās ekspozīcijās, radošās darbnīcās un citos izglītojošos pasākumos veicina jauniešu interesi par tehnoloģijām un ietekmē karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm un dabas zinātnēm.

Pēc interesanti pavadītām divu stundu aktivitātēm mūsu ceļš aizveda uz Ventspils Livonijas ordeņa pili. Īsā laika sprīdī izsoļojām cauri laikam no 13.gadsimta līdz mūsu dienām. Dažs iejutās pils personāla tēlos, citu interesēja biezie pils mūri un atklātie sienu gleznojumi, kādam tā bija pirmā reize atskaņot skaņdarbu uz klavierēm, kuras var arī pašas spēlēt. Daudz noslēpumu glabā pils, bet, ja ir vēlēšanās, pils telpās vienmēr varam atgriezties, dodoties virtuālā ceļojumā.

Šis ceļojums tika finansēts no projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un programmas „Latvijas skolas soma”.

Paldies sakām Viesītes transporta kolektīvam un īpaši šoferītim Ilmāram Šimanovskim.

Ar ceļojuma informāciju dalījās skolotājas M.Kivleniece un V.Tutāne.


Mārtiņš bija labs vīriņš

Aiz visiem vīriņiem:

Ni ruden’, pavasar’,

Pašā maizes laiciņā.

/L. t. dz./

Latvieši Mārtiņa dienu jau no senseniem laikiem uzskata par rudens beigu un ziemas sākuma dienu. Līdz šai dienai jābeidz visi rudens darbi: jānokuļ labība, jānovāc dārzi, jāapar zeme. Pēc šīs dienas zeme dodas atpūtā.

Mārtiņi – tie ir arī rudens svētki, kas vienmēr atnāk bagātīgi – ar labības pilnām klētīm, ar izaudzētiem lopiem. Svētki nāk arī ar gandarījumu un prieku par laikā paveiktajiem darbiem. Cilvēki ir sevi nodrošinājuši visai garajai ziemai - Mārtiņu diena ir saimnieciskā gada noslēgums.

Arī pašā dabā notiek pārvērtības. Saule kļūst arvien skopāka, rīti un vakari arvien vēsāki, līdz arī zeme sasalst. Senāk vecie ļaudis par Mārtiņdienu teikuši: “Dievs iemet pēdējo aukstuma akmeni ūdenī, un tas pārklājas ar ledu. Līdz ar šo dienu arī lācis aizmieg ziemas miegā.”

Pēc šīs dienas laika apstākļiem cilvēki centās noteikt, kāda būs gaidāmā ziema, bet visvairāk cilvēkus interesēja pavasaris, kad atkal sāksies jaunais darba cēliens.

Bet visjautrākā un skaistākā no Mārtiņdienas tradīcijām vienmēr bijuši maskotie gājieni, kas sākas ar šo dienu un beidzas Meteņos – pavasarī, ziemu pavadot.

9. novembrī, īsi pirms Mārtiņdienas, Viesītes vidusskolā notika šai dienai veltīts pasākums. Cik gan no visa iepriekšminētā zina 3. un 4. klašu skolēni? Atšķirībā no citiem gadiem, sadarbojoties ar klašu audzinātājām: Ilutu Bantausku, Sarmīti Milakni, Aiju Bērziņu, skolotāju Baibu Masuleviču, sagatavojām bērniem uzvedumu par šo ieražu dienu. Skolēni šoreiz bija skatītāju un dalībnieku lomā. Tēlojot saimnieku, saimnieci un saimes meitas, mēs stāstījām par šīs dienas rašanās tradīcijām, skaitījām tautasdziesmas, runājām par laika pareģošanu, maskām un maskotajiem gājieniem, ēdieniem, galda klāšanas kultūru. Gājām rotaļās un dziedātājām tautas dziesmas.

Izzinošā pasākuma noslēgumā bērniem vajadzēja parādīt arī savas zināšanas: viņi skaitīja tautasdziesmas un rādīja savas Mārtiņdienas maskas. Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma darba lapas ar mārtiņrozi, kura bija jāpabeidz un jāizkrāso. Domāju, ka šis pasākums bērniem patika un ilgi paliks atmiņā! Paldies skolotājām par līdzdarbošanos!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma


Mārtiņdiena atbraukusi deviņiem kumeļiem

Rudens nāk bagāts ne tikai ar dabas veltēm, bet arī ar dažādiem notikumiem. Īpaši bagāts šai ziņā ir novembra mēnesis – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena. Lai tikai atliek laiks pienācīgi sagatavoties un nosvinēt!

9. novembrī 1. un 2. klases skolēni svinēja Mārtiņdienu. Laicīgi tika darinātas vai piemeklētas maskas, lai svētku dienā varētu pārsteigt citus Mārtiņbērnus. Jāteic, ka atsaucība bija liela, katrs zēns un katra meitene bija pārtapuši kāda dzīvnieciņa veidolā. Par to pārliecinājās arī skolas saeimas meitenes - Zanda un Andželika, kuras noskatīja izcilākās maskas un pasākuma gaitā tās apbalvoja ar diplomiem un dāvaniņām.

Otro klašu skolēni bija sameklējuši un iemācījušies tautasdziesmas, kurās klausoties varēja izsekot visam ar Mārtiņdienu saistītajam gatavošanās, svinēšanas un galda klāšanas procesam.

Dalībnieki uzmanīgi ieklausījās arī laika ticējumos un tāpat kā mūsu senči centās prognozēt, kāds laiks gadāms ap Ziemassvētkiem, pavasarī un vasarā. (Auksti Ziemassvētki, silta ziema, vēls pavasaris.)

Un tad sekoja jautrākā svētku daļa – dziedāšana, rotaļas, mīklu minēšana un svētku cienasta baudīšana. Par bagātīgo galdu jāsaka paldies vecākiem. Netrūka ne ābolu, ne pupu, ne speķa pīrāgu, ne mājās ceptu citu gardumu. Jāsaka kā latviešu tautas pasakā „Arī es tur biju, medus upes bridu, pār lūpu tecēja, mutē netika”. Nu viss kā mūsu senčiem, tikai jaunā ietērpā!

Lai tikpat priecīgi mums visiem Latvijas simtgades svētki!

Skolotāja Nellija Ribicka


Uz Rīgu pēc jaunas pieredzes un zināšanām

9. novembrī 7.ab un 8.a klases devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

No iniciatīvas „Latvijas skolas soma” piedāvātajām aktivitātēm izvēlējāmies zinātkāres centra Zinoo apmeklējumu un nodarbību „Inženiera izaicinājums”.  Skolēni tika sadalīti grupās un saņēma inženieru cienīgu izaicinājumu- uzbūvēt augstāko torni no pieejamiem materiāliem. Darbojoties komandā, nācās sadarboties visiem un atrast efektīvāko stratēģiju kā no spageti un karstās līmes uzcelt augstu un stabilu būvi, kas var izturēt hokeja ripas svaru. Nodarbības vadītājs pievērsa uzmanību arī tam kā līdzīgas problēmas risinātas Latvijas arhitektūrā un vēsturiskās būvēs.  Vēl skolēni varēja aplūkot centra interaktīvos eksponātus izzinošā ekskursijā. Zinoo centra apmeklējums pilnveidoja izpratni par kultūru, arhitektūru un fizikas problēmām. Maksu par apmeklējumu un nodarbību sedza „Latvijas skolas soma” finansējums.

Lai mācību ekskursija būtu pieejama visiem bez maksas, tika piesaistīts arī projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr: 8.3.2.2./16/I/001) finansējums. Tas deva iespēju apmaksāt transporta izdevumus un apmeklēt Latvijas universitātes Botānisko dārzu.  Tur kopā ar gidu tika iepazīta augu pasaule, dažādu ekosistēmu augi un to īpatnības. Krāšņas kaktusu kolekcijas, lielā siltumnīca un tropiskie augi ļāva nedaudz atkal sajust vasaras smaržu un padziļināt savas zināšanas bioloģijā un ģeogrāfijā.

Dažas skolēnu atziņas:

Dāgs: Sapratu kā dažādas ierīces strādā. Patika, ka mums stāstīja nevis gari, bet īsi un saprotami

Krists: Ieguvu jaunas zināšanas par arhitektūru

Iveta: Man ļoti patika strādāt būvēt makaronu torņus. Es daudz ko uzzinaju par ēķu būvēšanu un kāpēc viņas celtas tieši tā

Egija: Ļoti interesants apmeklējums. Redzēju kā izskatās bambuss

Arnita: Es uzzināju daudz par augiem un bija interesanti augi, kurus nebiju ne redējusi, ne dzirdējusi par tiem. Bija jauki to uzzināt.

Kopā ar skolēniem mācījās audzinātājas Zina, Ilze un Sanita


Ozolzīļu čempioni

Novembra sākumā 2. b klases skolēni un klases audzinātāja Labo darbu nedēļas ietvaros veica milzīgu ieguldījumu Viesītes mežos mītošo dzīvnieku barības nodrošināšanā.

Bērni bija savākuši vairāk nekā 100 kilogramus ozolzīļu, kuras atzinīgi novērtēja meža rukši. Dažas zīles izdevās nočiept arī sīļiem un vāverēm.

        

Pasākuma ietvaros bērniem bija iespēja īsumā iepazīties ar medību zinībām un pamatvērtībām. Pie ugunskura tika baudītas mednieku desiņas un iecienītais mednieku našķis - cepts zefīrs.

Medību klubs Gambija un meža iemītnieki izsaka pateicību čaklajiem lasītājiem, it īpaši - Renātam, Ralfam un Katrīnai!

Liels paldies!

Meža rukši – Ataols, Fredijs un Čabulītis

MK Gambija pārstāvis Aigars


Esam vidusskolnieku saimē!

2.novembrī skolā notika pasākums, kurā 10.klase tika uzņemta vidusskolā. Divpadsmitie bija saorganizējuši pārbaudījumiem pilnu visu nedēļu. Kā jutāmies? Dažas audzēkņu atziņas:

„Iesvētību nedēļa bija piedzīvojumiem pilna.

Man ļoti patika iesvētības, patika gatavot priekšnesumu un to rādīt. Prieks, ka citiem patika. Ir patīkami dzirdēt labas atsauksmes par mūsu padarīto darbu.

Saliedējošs un interesants pasākums. Nedēļas garumā pārģērbāmies un iejutāmies citos tēlos.

Bija klasiski, nepatīkami, bet pozitīvi un forši.

Iesvētības bija kolosālas. Uzņemšanas ceremonija bija pārdomāta un skaista. Šajā uzņemšanas nedēļā jutu, ka daudzi apvienojas un paliek draudzīgāki, jo visiem kopā vajadzēja domāt. Audzinātāja arī bija priecīga par galarezultātu.

Tagad esam pilntiesīgi vidusskolnieki.”

Šis bija pirmais mūsu kopīgais pārbaudījums, bet galvenā atziņa izskanēja vairākkārtīgi: „Pasākums saliedēja mūsu klasi!”

Desmito domās ieklausījās audzinātāja Mārīte Kivleniece.


„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktivitātes Viesītes vidusskolā

Septembra mēnesī lielākā darbu daļa tika pakārtota dokumentācijas sakārtošanai, jaunā plāna izstrādei un saskaņošanai ar sadarbības partneriem, kā arī  karjeras nedēļas organizēšanai un jauno metodiku aprobācijai. Oktobra mēnesī VIAA /Valsts Izglītības attīstības aģentūra/ akceptēja jaunā mācību gada Karjeras pasākumu plānu. Sakarā ar to, 31.oktobrī Viesītes vidusskolā varēja atsākt pasākumus, kuri notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Šoreiz pasākumi tika organizēti 1.-4. klasēm  un 8.klasēm. Kopā aktivitātes apmeklēja 157 izglītojamie.

Karjeras pasākums “Inovācijas un profesijas”

Cik vien cilvēks ir aizdomājies par savu karjeru, tik izsenis ir pastāvējusi virkne jautājumu. Vai Tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves projesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties.

Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

Šīs nedēļas trešdiena Viesītes vidusskolas skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, viņi, 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Materiālu sagatavoja Pedagogs Karjeras konsultante: Sarmīte Ratiņa

(Visu rakstu lasi  šeit!)


AKCIJA “LABO DARBU NEDĒĻA 2018”

NO 15. - 21. OKTOBRIM VISĀ LATVIJĀ!

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau desmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Arī 2. b klases skolēni, tāpat kā pagājušajā gadā, piedalījās šajā akcijā.

Latviešu valodā mēs mācāmies, ka dažiem vienādi rakstītiem vārdiem var būt divas un pat vairākas nozīmes. Tāds ir vārds “zīle”. Visiem zināms ir putns zīle, zīlīte. Mēs mācāmies no mācību grāmatas “Zīle”, un mūsu klase atrodas PII “Zīlīte” telpās. Zinām, ka arī Viesītes pilsētas ģerbonī ir zīles un Viesītei šis ir jubilejas gads!

Ikdienā mēs katrs centāmies izdarīt kādu labu darbiņu, bet lielajā, kopīgajā darbā sadarbībā ar mednieku kolektīvu “Gambija” vienojāmies vākt zīles.

Daba šogad bija parūpējusies, lai zīļu tiešām būtu ļoti daudz! Visi bijām apņēmības pilni salasīt pēc iespējas vairāk… Ja nu vēl izdotos Latvijas simtgadē visiem kopā savākt 100 kg? Zīļu lasīšana turpinājās līdz mēneša beigām. Dažam labam vēl pēdējās dienās pat ar ģimenes atbalstu nebija viegli atnest savākto!

Ar kļavu lapu dekoriem un rozītēm, ar ozolzīlēm klasē bija ienācis rudens… Prieks par kopā paveikto!

Labos darbus darījām,

Visi čakli strādājām –

Ozolus mēs meklējām,

Zīles veikli lasījām!

Atcerēsimies - Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

2. b klases audzinātāja E. Kalnieša


 

ZELTA RUDENS skolēnu darbos.

Rudenī koku lapas ir interesants pētniecības objekts. Tās krāsojas, sāk birt un virpuļot vējā. Īstais laiks tās lasīt un pētīt, tāpēc 7.-9.klašu zēniem mājturības un tehnoloģiju stundā tika uzdots mājas darbs: izveidot Latvijā esošo koku lapu herbāriju. Mājas darba mērķis – radīt skolēniem interesi par tuvākajā apkārtnē augošajiem kokiem, izmantot stundās gūtās zināšanas par koku sugu atpazīšanu pēc lapām. Noformējums pēc pašu ieskatiem, darbojoties ar materiāliem, kas atrodami dabā vai pašu mājās.

   

Cik liels bija pārsteigums, ieraugot zēnu mājas darbiņus! Izdomas bagāti, cits par citu interesantāki, tāpēc tapa ideja  izveidot izstādi “Zelta rudens “,  ko visi varēja aplūkot skolas vestibilā pie sporta zāles. Par ideju un izpildījumu īpaši gribētu uzslavēt Edgaru Popkovu – 7.a klase, Dāgu Niku Bruņenieku , Dānielu Kivlenieku,  Kristu Murānu -  8.a klase, Kristapu Ratnieku – 9.a klase.  Paldies  visiem zēniem,  viņu vecākiem  par  kopīgu ieguldīto darbu!

Skolotājs G.Grieķeris


Viesītes vidusskolas 12. skolēnu Saeima ir ievēlēta!

12.10.2018. Viesītes vidusskolā notika skolēnu Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanās piedalījās 202 skolēni no 3. klases līdz 12.klasei. Bija izvirzīti divdesmit  8. līdz 11.klašu kandidāti, no kuriem 10 tika ievēlēti Viesītes vidusskolas 12.skolēnu Saeimā. Vēlēšanu procesu uzraudzīja un vadīja ievēlēta vēlēšanu komisija: Jautrīte Grunte, Daiga Malce, Roberts Orups, Juris Skutelis un Elīna Liepiņa.

17.10. notika jaunās skolēnu Saeimas sanāksme, kurā tika ievēlēts Skolēnu Saeimas prezidents un ievēlēti dažādu jomu ministri.

     

Apsveicam jauno skolēnu Saeimu, lai daudz radošu ideju un panākumi darbā!

Direktora vietniece ārpusklases darbā S.Milakne


12. oktobrī skolas skolēnu Saeimas vēlēšanas!

Kandidātu saraksts

Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas reglaments

Viesītes vidusskolas Skolēnu Saeimas vēlēšanu Kārtības rullis


Karjeras nedēļas aktivitātes Viesītes vidusskolā

2018.gada 8.-12.oktobrim Latvijā tika atjaunotas Karjeras nedēļas tradīcijas. Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) aicināja izglītības iestādes pievērsties Karjeras izglītības atbalsta aktivitātēm.

Skolā 7.-12.kl. izglītojamie pildīja Karjeras aktivitāšu aptaujas. Savukārt, 1.-4.klašu skolēni ar klašu audzinātājiem darbojas pie VIAA rekomendētās 60.metodikas Prāta vētra „Profesijas apzināšana” aprobācijas, kura tiks iekļauta jaunajos metodikas materiālos, kuri tiks izdoti karjeras projekta ietvaros. Sākumskolas bērni  centās analizēt darba nozīmi cilvēka dzīvē un identificēt  dažādu profesiju nozīmīgos aspektus.  1.-12.klašu  izglītojamie atbilstoši vecumposmam klašu stundās pildīja Karjeras izpētes darba lapas. 8.-12.klases pasākuma „Būvē savu karjeru pats!” ietvaros tikās ar Viesītes novada domes pārstāvjiem: A.Žuku, I. Ponomarenko un D. Salu. Diskusijā tika pārrunāta mūžizglītības tendence un nepieciešamība. Izprastas nianses dažādās  profesionālajās jomās. Noskaidroti ikdienas pienākumi un atbildības slieksnis, darba vide un personības iezīmes karjeras izaugsmē.  Paldies domes pārstāvjiem par atbalstu Karjeras nedēļas pasākuma organizēšanā!

    

31.oktobrī notiks  Karjeras izglītības  atbalsta  pasākums projekta  ietvaros  sākumskolas grupai.

Pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Skolotāju diena 2018 mūsu skolā!

FOTOALBŪMS

     


Mācību vizīte Energoefektivitātes centrā

Ir zināms, ka, pilnveidojot energoresursu lietošanas paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt vismaz par 10%, vienlaikus nemazinot savu komforta līmeni.

Lai saņemtu padomus par elektrospuldžu izvēli, telpu apsildi, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, jaunākajām tehnoloģijām un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem,  8.-9. klašu skolēni 20.septembrī projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību izpētes braucienā uz Energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Centrā aktīvā darbībā tika pavadītas aptuveni divas stundas. Skolēni darbojās četrās grupās, iepazīstot, izzinot, atbildot uz jautājumiem. Aktivitātes noritēja četrās dažādās stacijās. Lai atbildētu uz jautājumiem, nepietika tikai ar attiecīgā objekta apskati un izpēti, bija arī jādomā, jāanalizē un jāsecina. Tā šī daļa izvērtās par produktīvu mācību stundu tiem, kas gribēja darboties un uzzināt. Diemžēl bija skolēni, kuri darbā iesaistījās pasīvi vai nedarbojās vispār. Tā kā tā bija arī sacensība, tika noskaidrota uzvarētājkomanda, kuras dalībnieki saņēma Energoefektivitātes centra balviņas.

Mācību vizītes otrajā daļā skolēniem tika piedāvāta izglītojoša ekskursija pa centru.

Lūk, galvenās skolēnu atziņas par šo mācību vizīti.

Uzzināju, kā taupīgi lietot elektrību, tas man noderēs mājās. Pārrunāšu elektrības taupīšanas jautājumus ģimenē. Izrādās, ka taupīšana ir ērta un vienkārša.

Tagad zinu, kādas elektrospuldzes labāk izvēlēties. Mēģināšu mājās pārbaudīt, vai lietojam ekonomiskāko variantu.

Ieguvu derīgu informāciju par dārza tehniku, kas darbojas ar elektrību. Tas man ļoti noderēs.

Tagad zinu, kādus ūdens krānus vislabāk iegādāties. Iepriekš par to nemaz nebiju domājis.

Atklāju, ka elektroenerģijas taupīšana nemaz nav tik sarežģīta.

Ļoti patika, ka varēja apskatīt un testēt dažādas elektroierīces.

Bija interesanti strādāt grupā un meklēt atbildes uz jautājumiem. Šajā grupu darbā daudz uzzināju.

Uzzināju jaunāko tehnoloģiju priekšrocības.

Skolotāja R.Sirmoviča


Rudens ekskursijā uz Rīgu!

Siltā, saulainā rudens rītā 2. - 3. klašu skolēni ar klases audzinātājām, priecīgi satraukti, devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

Vispirms apmeklējām SIA Skrīveru Pārtikas kombinātu, kurā ražo mums tik pazīstamās, garšīgās konfektes “Gotiņa” - konfektes, kas daudziem asociējas ar “bērnības garšu”. Šeit mums visiem bija lieliska iespēja tās izbaudīt un pārliecināties, kā top slavenā konfekte “Gotiņa”. Uzņēmuma gide mūs sagaidīja ar kārumu - konfekti “kažociņā” jeb vietējo “Rafaello”. Gide pastāstīja par konfekšu ražotnes vēsturi, ka Skrīveru Pārtikas kombināts ir bijis pirmais uzņēmums Latvijā. Tas sācis darbu 1957. gadā, ražojot tik iecienīto piena konfekti “Gotiņa”.

 

Katrs ekskursants varēja apskatīt konfekšu “Gotiņa” ietinamo papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus. Tam sekoja praktiskā darbošanās - konfekšu ietīšanas darbs. Tas nebija viegli. Kad ietīšanas darbi paveikti, katrs dalībnieks saņēma sertifikātu, kas apliecināja iegūto konfekšu tīšanas prasmi. Visi dalībnieki, nobaudījuši konfekšu ražotnes garšīgo dzērienu, ar konfekšu maisiņiem un sertifikātiem rokās devās tālāk uz Rīgu.

   

 

Tur mēs apmeklējām Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Ieejot zooloģiskajā dārzā, mūs priecīgi sagaidīja roņi, kuri demonstrēja savu lielisko peldētprasmi. Redzējām arī dažādus ūdensputnus - flamingo, pelikānus u.c. Pārsteigums bija lielie grifi, kuru spārnu atvērums sasniedz pat trīs metrus.

Interesanti vērot bija pērtiķus, lemurus, lūšus, meža ziemeļbriežus, ēzeļus, lamas, ledus lāci un negausīgos, lielos bruņurupučus. Patika arī vērot dzeloņcūkas, kuru dzeloņi bija gari un asi. Mūsu uzmanību piesaistīja zebras, kuru strīpainais raksts bija dažāds.

Visilgāk vērojām zvēru karali – lauvu, kurš mūsos izraisīja cieņu un bijību. Ilgāk nekā citur mēs uzturējāmies pie kamieļu mājas un jaunās žirafu mājas, kurā lieliski varēja novērot žirafes. Viena no žirafēm izrādīja lielu interesi par mums, piesaistot mūsu uzmanību sev, it kā sakot - redziet, cik es gara un skaista! Viņa mums lieliski demonstrēja savas garās kājas, kaklu un proporcionāli mazo galvu. Savukārt milzīgie nīlzirgi gulēja, dibenus pagriezuši pret mums, nelikdamies traucēti par mūsu čalošanu. Tā arī mums neizdevās redzēt nīlzirgus visā savā lielumā.

Visiem arī patika vērot mazo lapsiņu rosību savā mītnē.

Tropu mājā mūsu interesi piesaistīja krokodils, lielās čūskas, dažādās vardes un dažāda lieluma kukaiņi.

Tā, piekusuši un piedzīvojumiem bagāti, mēs atvadījāmies no dzīvniekiem un devāmies atpakaļ uz mājām.

Ieklausīsimies, ko saka 2. klases ekskursanti:

Vairumam skolēnu patika Zooloģiskā dārza apmeklējums. Vislielākās simpātijas izpelnījās žirafes, jo tās bija neparasti lielas, ar skaistām acīm un ragiem, kuri atgādina staltbriežu ragus (tā domā Madara).

Ievai patika lūši: “Viņi gulēja tik mīlīgi, un actiņas bija tik mīļas!”

Oskars satika savu mīļāko dzīvnieku - lauvu. Renātam un Liānai visvairāk patika mazās lapsiņas, kuras izskatījās kā mazi, draiskulīgi kucēni.

Samanta un Vendija apgalvo, ka visi dzīvnieki bija interesanti un tā vērti, lai apskatītu, jo dabā tādus dzīvniekus meitenes nekur nav redzējušas.

Ričards un Vendija priecājās par iespēju redzēt Rīgas skaistos namus un parkus. Kaut Viesītē būtu tādi parki!

Un kā var nepatikt konfekšu ražotnes apmeklējums?

Patrīcija: “Es tagad uzzināju, kā taisa konfektes “Gotiņa”.”

Martai patika iespēja iegādāties un mājiniekiem aizvest Skrīveru konfektes “Gotiņa”. Kādam likās pārsteigums, ka gotiņas ir tik lipīgas.

Noteikti katram ekskursantam bija kāds stāsts, kurš tika izstāstīts savās mājās.

Pateicamies programmai “Latvijas skolas soma”, kura mums sniedza finansiālu atbalstu rudens ekskursijai. Šī ekskursija mums visiem sniedza jaunas atklāsmes un zināšanas, kas noderēs gan ikdienas mācību procesā, gan nākotnē.

2. un 3. klašu skolotājas

E. Kalniešas foto


Miķeļdiena atnākusi

Katru gadu septembra nogalē skolā tiek svinēta Miķeļdiena, tādējādi saglabājot, godājot un nākošajām paaudzēm nododot mūsu senču gudrību, pieredzi un sapratni par dzīvi. Šogad, kad mūsu valsts svins savas pastāvēšanas simtgadi, tas liekas sevišķi aktuāli.

Mazajā skoliņā (1.-2. klases) šos rudens svētkus atzīmējām 28. septembrī. Gatavojoties Miķeļdienai skolēniem bija jāveic dažādi radoši, audzinoši un izglītojoši uzdevumi. Jāteic, ka daba mums apkārt ir vislabākā mācību grāmata. Tā rosina vērot , uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

Skolēni vēroja un pierakstīja, kādas izmaiņas notiek dabā, kādas dabas parādības paši novērojuši, kādi dārzeņi un augļi ienākas dārzos, kur palikuši kukaiņi un kāpēc putnu balsis pieklusušas?

Visu klašu skolēni kopā ar vecākiem mājās gatavoja dārzeņu kompozīcijas. Klasēs tika sanesti gan ābolu tārpiņi un kastaņu vai cukīni čūskas, gan burkānu autobraucēji un kabaču kuģotāji, gan ķirbju karietes un pilis, gan …., gan… . Var apbrīnot un priecāties par dārzeņu un augļu formu un krāsu dažādību un par skolēnu radošumu šīs dārzeņu daudzveidīgās formas pārvērst mākslas darbos.

     

Viens no skolēnu uzdevumiem bija iztēloties, kādu viņi iedomājas rudens vīriņu – Miķeli, kurš savā vārdadienā – Miķeļdienā pārlūko laukus, vai visa raža ir novākta. Pasākuma laikā bērnu zīmējumi rotāja svētku norises telpu.

Skolēni kopā ar skolotājām soli pa solim pasākuma laikā izgāja cauri dažādām aktivitātēm. Skolotāju stāstījums par tautas tradīcijām mijās ar bērnu skandētajām tautasdziesmām, mīklu minēšanu, dziedāšanu, rotaļās iešanu un visbeidzot pienāca brīdis mieloties ar vecāku sarūpētajām dārza veltēm.

Gribas skolēniem un vecākiem novēlēt arī turpmāk būt atraisītiem un aktīviem, iesaistoties mācību un audzināšanas procesā. Lai ar labiem darbiem un gaišām domām sagaidām Latvijas simtgadi!

2.a klases skolotāja N.Ribicka


10.-12.klašu izglītojamie mācību vizītē uz pasākumu „Eiropas Zinātnieku nakts” Rīgā.

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kurā iesaistoties Latvija iekļaujas to daudzo Eiropu valstu - Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 250 Eiropas pilsētās, popularizējot zinātni un tās sasniegumus.

Projekta Nr.8.3.2.2./16/1/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 28.septembrī vidusskolnieku grupa un viņu audzinātājas Iveta Daņiļeviča, Vineta Tutāne un Mārīte Kivleniece devās aizraujošā eksakto zinātņu ceļojumā.

Pirmā pieturas vieta - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR). Šeit mūsu darbošanās risinājās 8 stacijās.

Pieturā „Baktērijas mums visapkārt”- pārliecinājāmies, kā baktērijas nemanāmi ceļo no rokām uz priekšmetiem un uz pārtikas produktiem.

Pieturā „No tumsas uz gaismu”- ceļojums pa mikotoksīnu tuneli. Atklājās ķīmijas zinātņu pasaule: sliktais un labais pelējums garšaugos, tējās, sierā un citur.

Pieturā „Kā ārstēt dzīvniekus, uzvarot mikrobus” BIOR pētnieki atklāja konkrētus faktus, kādā veidā rezistentās baktērijas var nonākt no fermas līdz mūsu galdam.

Pieturas „Uzmanību parazīti!” improvizētā virtuvē bija atrodami un apskatāmi dažādos pārtikas produktos sastopamie parazīti.

Pieturā „Mūsu ēšanas paradumi” pētījām, cik apēdam gada laikā, izvērtējām, cik saldus produktus patiesībā mēdzam ēst ikdienā.

Vēl izglītojošās spēlēs bija iespēja pārbaudīt, vai spēsim izvairīties no apdraudējumiem, kas var kaitēt mums pašiem un apkārtējai videi. Citā spēlē ikvienam bija iespēja uzzināt, kā uzlabot izmēģinājumu dzīvnieku labturību, kā samazināt šo dzīvnieku skaitu un kādu pienesumu tas dod zinātnes attīstībā.

Otrā pieturas vieta - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC).

Šeit ikvienam bija iespēja iziet kvestu- izglītojošu un interaktīvu aktivitāšu kopumu un tā laikā radīt savu zvēru; izmēģināt „Escape room” spēles unikālo bioloģijas versiju „Izlaušanās no šūnas”; atklāt un izzināt ģenētisko mantojumu; iepazīt mātes cilts spēku; izzināt mūsu senču mantojumu, izmeklējot kaulus no pagātnes; redzēt un audzēt proteīnu kristālus un radīt katram pašam savu varavīksni mēģenē.

Piedalīšanās interaktīvās un izglītojošās aktivitātēs ļauj mums pašiem iepazīt zinātni aizraujošā veidā, tuvināties tai. Mūsu vizītes mērķis īstenojās- šādas aktivitātes veicina interesi par pētniecību, attīsta un pastiprina skolēna dziļo mācīšanos, un, ļaujot ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos, veicina interesi par pētniecību kā karjeras iespēju.

Redzēto pierakstīja 10.klases audzinātāja Mārīte Kivleniece.


Viesītes vidusskolai savs Laimes koks

Visā Latvijā 15. septembrī iedzīvotāji tika aicināti piedalīties brīvprātīgo kustības Lielā Talka ierosinātajā Laimes koku stādīšanā. Ideja ir ikvienu iedzīvotāju, ģimeni, pašvaldību vai organizāciju iesaistīt sava koka stādīšanā. Pēc tam laika gaitā vērot, kā tas no mazas sēkliņas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādējādi visi tika aicināti savas labās domas un vēlējumus nodot nākamajām paaudzēm.

Mūsu skola kopā ar citām novada iestādēm piedalījās ar pašvaldības atbalstu organizētajā koku stādīšanā līdzās skolas sporta laukumam.  Viesītes vidusskolas Laimes koka stādīšanu uzticējām skolotājai Sarmītei Stumbiņai. Šobrīd viņas ražīgo darba gadu skaits iekrājies lielāks kā pārējiem kolēģiem. Mēs varam tikai ar cieņu un apbrīnu vērot viņas enerģisko darbu, erudīciju un dzīvesprieku. Ticam, ka skolotājas Sarmītes Stumbiņas stādītais koks katram dos pozitīvu enerģiju un domas.

Skolotājas Zina un Sanita


Septembris – dzejas mēnesis

14. septembrī 1. un 2. klases skolēni pulcējās uz Dzejas dienas pasākumu “Dzejas kamolīti ritinot…” Klasē skolēnus sagaidīja “dzejnieks” Linards, iegrimis dziļā, radošā procesā, atklājot atnācējiem, ka dzejas rakstīšana nav joka lieta.

Skolas bibliotekāre Gunta Plēsuma sniedza ieskatu Dzejas dienu rašanās vēsturē. Stāstījumu papildināja grāmatu izstāde, kurā bija mūsu novadnieka G. Godiņa tulkotās bērnu grāmatas, jo pats viņš dzeju bērniem neraksta. Ar šo grāmatiņu palīdzību latviešu bērni iepazīst igauņu un somu autoru darbus. Interesanti klausītājiem bija uzzināt, ka ir grāmatas, kurās iespiesti dažāda vecuma bērnu dzejoļi no visas Latvijas, un viens no krājumiem ir izdots tepat Jēkabpilī. Lasot šos dzejoļus, arī mūsu skolnieces Z. Zaļakmenes dzejoli, kurš arī jau iespiests grāmatā, bibliotekāre centās bērnos radīt pārliecību, ka katrs var mēģināt savas domas, izjūtas vai redzējumu izteikt dzejā.

Gatavojoties šim pasākumam, 2. klašu skolēni latviešu valodas stundā arī bija iemēģinājuši savu roku dzejošanas mākslā. Bērni rakstīja savus dzejoļus par tēmu “Es gribu pateikt…” Pasākums bija iespēja katram nolasīt savu dzejoli un citiem parādīt savu veikumu. Skolēni savos dzejoļos stāstīja par sev tuvām lietām: skolu, draugiem, mīļdzīvniekiem, ģimeni.

Lai arī pirmklasnieki šoreiz bija tikai viesi – klausītāji, uz pasākumu viņi neatnāca “tukšām rokām”. Pirmklasnieki “jaunos” dzejniekus sveica ar nelielu uzvedumu.

Pasākuma noslēgumā savus dzejoļus lasīja arī 1. klases audzinātāja Daina Vanaga. Arī viņas dzejoļi jau ir iespiesti un izdoti grāmatiņā. Viens no tiem lai izskan kā vēlējums mums visiem:

nav svarīgi cik

dienas mēs dzīvosim

bet cik iz-dzīvosim

cik noklusēsim

un asu vārdu plūdus

apturēsim

sirds aizsprostā

pārkausēsim.

2. a klases audzinātāja R. Ribicka

D. Vanagas foto


Sēlijas novadu skolēnu sporta svētki 2018


     


     


2018.gada 3.septembris - ZINĪBU DIENA!


Foto - Dita Sala
2018.gada 15.jūnijā notika 9-to klašu izlaidums.

„Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi.

Tātad: durvis ir atvērtas, un TU esi ceļā. Turpat vēl aiz muguras cilvēki un apstākļu sakritības, kas (kuri) TEV norādījuši virzienu, atklājuši, ka durvis IR, stāstījuši, cik skaista pasaule pārvērtīsies, ja (kad) TU esi... Jā, Tu to visu turi prātā, - bet šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams (un jūtams), tagad pieder Tev – līdz apvārsnim viss.

Līdz pat tālum tālumiem viss tagad ir Tevis paša iepazīstams, iemīlams, atklājams, sajūtams, atgrūžams vai sirds tuvumā sasildām: viss tas, ko vien Tu pats atradīsi par sirds siltuma vērtu. Stāvēt uz sliekšņa un būt gatavam ceļam vienmēr nozīmē ne tikai burtiski iet, bet arī dzīvot izvēli... Dīvaini, bet aizvien biežāk sapratīsi, ka Tev pieder NE TIKAI tas, kas acīm saredzams, bet arī tas, ko var tikai sajust: nemiers, atrastprieks, zaudētmāka...”

M.Laukmane....


Ministru prezidenta M.Kučinska atzinības raksti 12. klases labākajiem!

2018.gada 9.jūnijā Viesītes KP mūsu 12-tie atvadījās no skolas.

Izskanējis 12.klases izlaidums

Pateicoties neparasti siltajam pavasarim, jasmīnu un visu neiespējamo vasaras sākuma ziedu smaržās izskanēja 12.kl.izlaidums. Ziedēja viss un arī 12-to sapņi.

9.jūnijā norisinājās 12.klases izlaidums. Viesītes vidusskolu absolvēja 22 jaunieši ar lieliem sapņiem, labām zināšanām, praktiskajām iemaņām un prasmēm. 

Izglītojamie saņēma piemiņas fotoalbūmus, jo savu zināšanas dokumentu –sertifikātu varēs saņemt tikai 29. jūnijā. Tika aicināti saņemt arī skolas zelta diplomus – 2 jaunieši, sudraba – 4, bronzas -2 par labām un izcilām sekmēm mācību darbā.

Latvijas Republikas Ministru prezidenta  Māra Kučinska goda rakstus, kā arī  Viesītes novada pašvaldības goda rakstus saņema 6 absolventi.

Par daudzajiem sasniegumiem olimpiādēs jaunieši tika apbalvoti jau 31.maijā skolas noslēguma pasākumā KP. Paldies Viesītes novada pašvaldībai par šo pozitīvo momentu jauniešu apbalvošanā.

Daudz sasniegts, bet daudzreiz vairāk darāmā un sasniedzamā. Viens no tiem lielā izvēlē, kur krustcelēs pagriezties. Lai gan mūsdienu progresīvajā, globālajā un mainīgajā darba tirgus vidē vairs tā īsti nevar izvēlēties to vienīgo un pareizo profesiju, lai visu dzīvi tikai soļotu pa zināmu ceļu. Tālā izglītība un profesijas jomu paplašināšana nav nekas neiespējams. Tas nav slikti! Vienmēr jaunas prasmes un zināšanas cilvēkam nāk par labu. Tā ir viņa neatņemama bagātība.

Paldies gribās teik vēlreiz vecākiem par viņu sadarbību ar mani. Nesautīgo mīlestību, palīdzot ikdienā saviem bērniem. visus gadus kolēģu plecs bija liels atbalsts un viņu neliegto padomu krātuve.

Mani Latvijas simtgades izlaiduma jaunieši – Lai viss izdodas! Jā. Arī Viesītes 90.gadskārtas  absolventi.

Ir teiciens, ka nevainojiet sapni, ja tas neizdodas. Vienkārši pārliecinošāk ticiet tam. Nepiemirstiet, ka sapniem klāt jāpievieno sava atbildība, darbaspars, griba, vēlme, zināšanas un prasmes. Neaizmirstiet iegriezties skolā, lai aprunātos . bet ja nesanāks, tad ļoti ceru, ka starojoši studentu statusā visi ar mani tiksieties 2019.gada pavasarī, kā 70. izlaiduma absolventi.

12. kl. audz. S.Ratiņa


Simtgades loterijas stipendija Viesītes vidusskolas absolventei

Finanšu ministrija izlaidumu laikā īsteno līdz šim nozīmīgākā Latvijas nacionālās momentloterijas projekta Simtgades loterija tālejošo mērķi – atbalsta programmas stipendiju izmaksu spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem visā Latvijā. Simtgades loterijas vērienīgā stipendiju atbalsta programma paredz, ka, sākot no 2018. gada, atbalsta stipendiju 500 eiro apmērā saņems katras Latvijas vidējās izglītības iestādes labākais absolvents visu izlaiduma klašu vidū.

Atbalsts talanta pilnveidošanai tiek piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Latvijas Loto organizētajā Simtgades loterijā, pērkot biļetes tirdzniecības vietās un piedaloties loterijā vietnē www.latloto.lv.

Uz Simtgades loterijas stipendiju vidusskolēniem tika izvirzīta absolvente Ance Kalniņa. 10. jūnijā tika apstiprināta atbilstība visiem vērtēšanas kritērijiem un piešķirta stipendija.

Apsveicam un lepojamies!

Klases audzinātāja un klasesbiedri


Labdien, pēdējā skolas diena pirms brīvlaika!

 

Absolventiem novēlu - veiksmi un izturību eksāmenos, bet visiem mums kopā – krāsainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

 

Jauku, pozitīvām emocijām pilnu dienu vēlot,

Rainelda Muižniece

Izglītības un kultūras pārvaldes

galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Skati apsveikumu šeit!


31. maijs - mācību gada pēdējā diena!


18. maijs - izskan pēdējais zvans divpadsmitās un devīto klašu skolēniem.

Lai veicas eksāmenos!!!


“Augšzemīte” dejo Daugavpilī

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” šogad dalībniekus pulcēja Daugavpilī 26.maijā un Jelgavā 2.jūnijā. Saulainajā maija pēdējā sestdienā Daugavpilī festivāla pasākumos iesaistījās vairāk nekā 5000 Latvijas skolu jaunatnes tautas deju dejotāju. Ar savu deju programmu festivālā piedalījās arī Viesītes vidusskolas deju kolektīvs “Augšzemīte”. Festivālā dalībnieki sniedza ielu koncertus uz trim skatuvēm Vienības laukumā un Rīgas ielā. Viesītes dejotāji kopā ar Ābeļu pamatskolas deju kolektīvu savu programmu izdejoja Rīgas ielas Skulptūrdārza estrādē. Festivāla kulminācija bija dalībnieku gājiens, pirms kura visi dalībnieki pulcējās Vienības laukumā. Svinīgās uzrunas dalībniekiem teica festivāla organizatori un Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Pēc gājiena Daugavpils Ledus hallē tika izdejotas festivāla lielkoncerta deju programmas.

Par dalību festivālā deju kolektīvs “Augšzemīte” tika apbalvots ar Valsts izglītības satura centra Pateicību. Arī kolektīva vadītāji pateicas dejotājiem par līdzdalību festivālā un aizvadīto deju sezonu.


      

Komandu rezultāti “FIZMIX Eksperiments” 23. sezonas finālā

 

Konkursa finālā iekļuvušo komandu sacensības klātienes finālā norisinājās trīs kārtās:
1.     Pirmajā kārtā startēja katra reģiona un Rīgas visas finālā iekļuvušās komandas. Nākamajai kārtai no katra reģiona kvalificējās 5 komandas ar augstāko punktu skaitu.
2.     Otrajā kārtā piedalījās 5 komandas no katra reģiona un Rīgas (kopumā 30). Lielajam finālam no katra reģiona kvalificējās 1 komanda ar augstāko punktu skaitu.
3.     Lielajā finālā 6 komandas (pa vienai no katra reģiona un Rīgas) sacentās par 1. vietu Latvijas mērogā.

Atgādinām, ka pirmajā un otrajā kārtā komandu gūtie punkti tika summēti kopā. Savukārt Lielajā finālā punkti katrai komandai tika skaitīt no jauna.

Finālā komandu sniegumu izvērtēja konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.

Vairāk lasi:

https://www.fizmix.lv/eksperiments/jaunums/komandu-rezultati-fizmix-eksperiments-23-sezonas-finala

Vērienīgi izskanējis Latvijā pirmais fizikas festivāls

14.05.2018.

 

Nedēļas nogalē, 12.maijā, ar plašu bērnu, jauniešu un vecāku interesi Rīgā izskanējis Latvijā pirmais fizikai veltītais festivāls “FIZMIX Eksperiments”. Iespēja aizraujošā veidā iepazīt fizikas pasauli Latvenergo koncerna rīkotajā festivālā pulcēja vairāk nekā divus tūkstošu apmeklētāju, kā arī teju 500 jauniešus – 8. un 9. klašu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālistus un viņu līdzjutējus no visas Latvijas.

Lasi visu publicitātes rakstu:

https://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/12791-verienigi-izskanejis-latvija-pirmais-fizikas-festivals 

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv


Es vienmēr būšu parādā tev, māt...

„ Gliemezim ir sava māja, kuru viņš tik ļoti sargā, ka nekad no tās nešķiras. Skudrai – sava māja – liels skudru pūznis mežā, kur dzīvo miljoniem skudru. Mājas strazdu, kad viņš pavasarī atgriežas no siltajām zemēm, gaida būrītis ābelē, ķīvītei ir sava ligzda laukā, lapsai – ala, līdakai – sava upe. Mums katram – savas mājas, kur mūs gaida mamma, tētis, lielais brālis, mazā māsa, varbūt vecmāmiņa un vectētiņš. 

Es vienmēr būšu parādā tev, māt,

par rūpēm, mīlu, silto glāstu.

Kaut pateicību nevar dāvināt,

to šodien lieku tavās plaukstās,” tā 11.maija pēcpusdienā sākās ģimenei, mājai un mātei veltītais koncerts, kurā uzstājās visi čaklie pašdarbnieki: „Augšzemīte”, „Danceri”, „Hip – hop” dejotāji, koris, sirsnīgie 1. un 2.klašu skolēni, skatuves runas konkursa dalībnieki, vidusskolas meiteņu ansamblis, mazie dziedātāji.

     

Informācija medijiem

2018. gada 27. aprīlī

Aicina just līdzi Viesītes jauniešiem un piedalīties pirmajā fizikas festivālā

Iekļūstot Zemgales labāko komandu desmitniekā, Viesītes vidusskolas jaunieši 34 reģiona komandu konkurencē ir kvalificējušies erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālam, kurā 12. maijā Rīgā tiksies visu Latvijas reģionu spēcīgākās komandas. No Zemgales par fizikā zinošākās komandas titulu valsts mērogā un iespēju doties uz aizraujošu vasaras nometni sacentīsies arī Jelgavas, Aizkraukles, Vecumnieku un Dobeles 8. un 9. klašu skolēni.

Šogad konkursa fināls būs reizē arī Latvijā pirmais fizikas festivāls ar plašu izglītojoši izklaidējošu programmu ne vien pašiem finālistiem, bet arī līdzjutējiem un visiem zinātkārajiem bērniem un jauniešiem. Iespēja klātienē sekot līdzi konkursa lielā fināla izspēlei, kurā vienuviet tiksies 360 skolēnu no visas Latvijas, būs festivāla centrālais notikums. Vairāk informācijas par festivāla programmu www.fizmix.lv/festivals.

Lasi visu rakstu šeit!


Tālākizglītības  piedāvājums

     

11.aprīlī skolā ciemojās  Jēkabpils agrobiznesa koledžas dir. v. audz. jomā S. Strušele un jaunieši iepazīstināja ar mācību iestādes programmām, dažādām iespējām piedalīties ārpusnodarbību jauniešu aktivitātēs, pasākumiem un tālākizglītības iespējām karjeras izaugsmei. Ļoti pozitīvi ir fakts, ka mūsu sadarbība ilgst jau vairākus gadus. Jaunieši šo iespēju izmanto, un gandrīz katru gadu ir izglītojamie, kuri turpina savu izglītību Jēkabpils agrobiznesa koledžā pēc 9.klases. Izglītojamiem patīk uzklausīt savu vienaudžu pieredzi un skaidrojumu. Informatīvie baneri un jauninājumi palīdz nostiprināt dzirdēto informāciju un izvērtēt to.

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Globāla mēroga darba tirgus profesijas

    6.aprīlī  Viesītes vidusskolā  tika organizēta interaktīva diskusija - tikšanās ar A/S "Sadales tīkls" Mācību centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni enerģētikā, kā arī ieskicēt tuvākās nākotnes aktualitātes - IT tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz par silikona ieleju. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.

     

Tika strukturēti secīgi  uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras plānošanas prasmes.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Radošie procesi izglītojamos vienmēr aizrauj!

29.martā Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās meistardarbnīcas “Karjeras ceļš Sēlijas profesiju klāstā” Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 1.-7.klasēm.   

  

Skolēniem bija iespēja iedziļināties tirdzniecības sektorā strādājošo, uzņēmējdarbības un pārdevēja profesijas niansēs, apzaļumošanas un daiļdārzniecības speciālista darba laukā, pašnodarbinātās personas un amatniecības nozaru cilvēku darba iespējās, IT un robotikas virzienu iespējas, dekorēšanas un floristikas jomas karjeras ceļi. Meistardarbnīcas - ”Lieldienas gaidot!” /Olita Baklāne un Evita Kilbauska/;  ”Es savai pilsētai pavasarī!” /Rudīte Feldmane/; ” Es un Latvijai 100 “/Santa Driba/;  “Robotikas mači” /Raimonds Driba/.

Lasi visu rakstu šeit!

Fotoalbūms! 

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Viesītes vidusskolai izcili sasniegumi Ekonomikas valsts olimpiādē

Šī gada 7. martā trīs Viesītes vidusskolas skolēni - Juris Skultelis, Egīls Arvīds Skrūzmanis un Andris Līcis devās pārstāvēt Viesītes vidusskolu Ekonomikas valsts olimpiādē un sasniedza izcilus rezultātus.

Šo iespēju viņi ieguva, sasniedzot augstus rezultātus novada olimpiādē - savā klašu grupā Juris Skutelis ieguva 1. vietu, Andris Līcis 3. vietu un Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu. Kopumā valstī novadu olimpiādēs startēja teju 900 dalībnieki.  Visu novadu ekonomikas olimpiāžu rezultāti tika apkopoti pēc iegūto punktu skaita un no šī saraksta labākie 80 tika aicināti piedalīties Ekonomikas valsts olimpiādē.

Valsts olimpiāde norisinājās 3h garumā Rīgā, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF). Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegtie rezultāti ir izcili - Juris Skutelis ieguva atzinību, Andris Līcis 3.vietu, bet Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu un garantētu budžeta vietu Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF).

Jaunieši izsaka lielu pateicību savam ekonomikas skolotājam Jānim Skutelim, kurš veltīja savu brīvo laiku un izcili sagatavoja savus audzēkņus Valsts olimpiādei.

Lepojamies!

 

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.spec. Austra Saturiņa

Foto: A. Saturiņa


Izglītojamie apmeklē Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018’”

23. februārī, Ķīpsalā atklāja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” un grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”. Šie pasākumi allaž guvuši lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju.

Arī mūsu jauniešiem izglītības izstāde „Skola 2018”ir viens no nozīmīgākajiem  notikumiem Latvijas pasākumu klāstā. Ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm, ļauj jauniešiem iepazīsties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.

Šogad uz izstādi devās 9.-12.kl. izglītojamie. ESF Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ieejas kartes tika segtas 41 izglītojamam. Skola sedz transporta izdevumus.

Līva 12.kl.: Izstāde ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un bieži vien palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.

Evelīna un Elīna 12.kl.: Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām mācību iestādēm; to piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu.

Annija 9.kl.: interesanti arī  iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


Erudīcija  biznesa pasaulē

23.februārī norisinājās Latgales reģiona pusfināla Biznesa spēļu konkurss “Ceļš uz bagātību”. To organizēja Latvijas Uzņēmējdarbības un  menedžmenta akadēmija projekta “Esi Līderis” ietvaros.

No mūsu skolas piedalījās divas 10. klases komandas – “Mega Biti” /Kristaps M., Andžela H., Paula T./ un “Euro Tops” /Kate Katrīna J.,Rodrigo L./.

Konkursā piedalījās 15 komandas: Ilūkstes 1.vsk., Kaunatas vsk., Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Andreja Upīša Skrīveru vsk.,Varakļānu vsk.,Aglonas vsk., u.c.

Komandām vajadzēja erudīciju un ātru reakciju lēmumu pieņemšanā. Bija jāpiedalās izsolē, jāiepērk un jāpārdod dažādu kategoriju un gadu sportisti, jāsadarbojas ar konkurentu komandām, jāsacenšas spēlē un jātiek galā ar matemātiskiem aprēķiniem - bankas procentiem, iegūto peļņu, izsolē iztērētajiem finanšu līdzekļiem u.c.j. Spēlēs bija jāizspēlē desmit gadi pa 8.min.

Mūsu jaunieši biznesa spēlēs piedalījās pirmo reizi un finišēja 5. un 6. vietā. Guva labu pieredzi un zināšanas biznesa pasaulē par personīgās karjeras izaugsmes iespējām. Jaunieši izprata savas stiprās un vājās puses, kas palīdzēs turpmākajā izaugsmē.

 Projekta  “Esi Līderis” skolotāja  S.Ratiņa


XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss

“Es dzīvoju pie jūras 2018”

Ir noslēdzies XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras 2018".

Konkursa tēma “TILTS”.

Tika iesūtīti 4653 darbi no 661 izglītības institūcijām no 29 valstīm - Horvātijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Gruzijas, Igaunijas, Indijas, Indonēzijas, Kazakstānas, Krievijas, Ķīnas, Lietuvas, Moldovas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Singapūras, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Vācijas un Latvijas. No citu valstu skolām tika saņemti 1182 darbi, bet no Latvijas - 2300 darbi.

Žūrija kopumā piešķīra 4 "Lielās balvas", 21 zelta medaļu, 31 sudraba medaļu, 41 bronzas medaļu un 218 pateicības. Tika piešķirti arī UNESCO LNK un biedrības "Lat-InSea" diplomi.

Konkursa rezultāti ir pieejami Jūrmalas Mākslas skolas mājas lapā: http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/

No mūsu skolas konkursam tika iesniegti trīs darbi:  

Tīnas Kosakovskas /10.kl.„ DZĪVES LĪMEŅU KONTRASTU TILTS” /bagātība un nabadzība;

Eivas – Kristas Dronkas /12.kl. „NATURE & CIVILIZACIJA”;

Ances Kalniņas /12.kl. „DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETA TILTI”.

Laureātu vidū ir Ances Kalniņas darbs, kurš tika atzinīgi novērtēts - ATZINĪBA. Apsveicam!

Vizuālās mākslas skolotāja: S.Ratiņa


Skolēni ar interesi apmeklē 3D mobilo planetāriju

Viesītes vidusskolā pirmo reizi viesojās viens no dažiem Baltijas valstīs esošajiem trīsdimensiju (3D) mobilajiem planetārijiem - Continent PLANETAARIUM – Sfēriskais kinoteātris  ar izglītojošu un interesantu programmu 1.- 12.klašu skolēniem. Šo pasākumu Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 93 izglītojamie varēja apmeklēt karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Kopumā planetāriju apmeklēja vairāk kā 160 izglītojamie.

Izbraukuma apmācības programma - “Virtuālais planetārijs”  ir ar astronomiju un dabaszinātnēm saistīta aizraujoša mācību vide izglītojamiem. Sfēriskais  kino  ir pasaule,  kur dzimst jauna realitāte! 3D efekts bez brillēm.

Pārvietojamais PLANETĀRIJS tā ir mūsdienu cipartehnoloģija, kompakta un viegla ierīce, kuru ātri un viegli var uzstādīt jebkurā piemērotā telpā. Tā kupola diametrs ir 5,5m, augstums 4,0m un tajā vienlaikus var atrasties līdz pat 30 cilvēkiem, tas ļauj aplūkot  aizraujošas 3D programmas. Kupola projekcijas formāts (360), piedāvā pilnīgi jaunu un unikālu vizuālo panorāmu. Speciāli planetārijam izstrādātas mācību un uzziņas programmas tiek demonstrētas uz sfēriska ekrāna ar mūsdienu cipartehnoloģijas palīdzību. Pateicoties tam tiek sasniegts „virtuālās klātbūtnes” efekts. Filmas demonstrēšana notiek mūzikas un mācību stāstījuma pavadījumā. Skolēni pēc savas izvēles varēja noskatīties vairākas filmas. Seanss ilga aptuveni 25 - 40 minūtes.

Madara 9.kl.: Tas bija neierasti un interesanti. Labprāt vēl apmeklētu planetāriju un noskatītos vairākas filmas.

Rendijs, Valērijs un Kristiāns 5.kl.: Filma bija interesanta un saprotama. Tikai ātri beidzās. Tā var daudz interesanta ieraudzīt debesīs.

Loreta un Denija 3.kl.: Ļoti patika. Teltī interesanti un jauki. Īpaši debesis ar zvaigznēm.

Mēs katrs esam unikāli. Mums katram apkārt ir unikāla vide un unikāli cilvēki. Neviens nekad nebūs tāds pats kā citi. Visas šīs lietas veido mūsu dzīvi un karjeru - dzīves ceļu. Katram ir iespēja izvēlēties to kas raksturīgs tieši viņam. Katrā no mums ir ielikts potenciāls. Tāds kurš ir tikai tavs! Un kurš ir teicis, ka tas nav saistīt ar varenā debess juma profesijām?

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


2018.gada 3. februāris - ŽETONU VAKARS

Viesītes vidusskolas Žetonu vakars “Uz Rīgu!”

“Dzīve ir svētki. Tai izrotājumi nav vajadzīgi. Cilvēks, kas pārpilns esamības prieka, pārvērš par svētku rotājumiem visu, ko Viņš redz!”/M.Mižo/

3.februārī, Latvijas simtgades zīmē norisinājās 12.klases  Žetonu vakars “Uz Rīgu!”2018.

Viss sākās ar pārdomām. No kā tad darina dzīvi? No mirkļiem, no sajūtām, no cerībām, no ceļiem, no strupceļiem, no saules gaismas un lietus lāsēm, no pienākumiem un atbildības, no izdarīšanas vai neizdarīšanas, no drosmīgas ieskatīšanās acīs un godīgas atbildes, no ilgām, no iegūtā, no zaudētā un izcīnītā, no asarām acīs,  no sniega kupenām un pavasara bērzu pumpuriem, no mūsu dziesmām, dejām un  tradīcijām, no ticības. No maziem nieka mirklīšiem dažkārt sarodas tik brīnumas lietas, ka aizraujas elpa. Bez tam: šie mirkļi neko nemaksā un atskrien par baltu velti, tikai jāatdara sirds durvis to uzņemšanai – tik vien piepūles! Tieši tā! No tā visa. Un vēl tamlīdzīgām blēņām. Darina dzīvi.

Mēs šajā atskaites posmā arī likām vienu puzles gabaliņu savas dzīves darināšanā. Jaunieši  uzdrīkstējās, un ceru, ka spējā aiznest līdz jums savas pārdomas, sajūtas un redzējumu par studiju laiku, pieaugušo bezgalīgo pienākumu un atbildības dzīvi, atmiņas par klases dzīvi, mīlestību uz dzimto pusi no kurienes nākam. Jauniešu ieceres un velmes ir globālas. Taču izrādās, ka pieaugušo dzīve nav vienkārši rožu dārzs un bezgalīgas brīvības zona. Galvaspilsētas spožums un iespējas ir vilinošas, bet ir daudz bet… Beigās šķiet labi tur, kur mūsu nav, bet izrādās -vislabāk mājās…..

Paldies gribu teikt saviem 22 jauniešiem par uzdrīkstēšanos. Viss, ko redzēja skatītāji bija pašu radīts, iestudēts un novests līdz finālam. Dažiem tā bija pirmā loma un debija uz lielās KP skatuves. Paldies vecākiem par smaidiem un mirdzošām acīm. Jūsu atbalstu jutām ik uz soļa un sirdīs! Paldies kolēģiem par padomu, atbalstu, sapratni un labiem vārdiem!

12.kl. audzinātāja S. Ratiņa


Skolēnu ZPD lasījumi 2018

Sniega diena – ko lo-sā-la!!!

Paldies jums, mani 8.b ekstrēmie aktīvisti, par to, ka nobalsojāt par maziņo pārgājienu šajā trakā puteņa dienā. Sniegs bija visur: zemē, gaisā, acīs, ausīs, sejā, mutē, kabatās, šķiet – pat domās. Man ļoti patika mūsu gājiens, skrējiens, pikošanās un „ķereņu” spēlēšana Mīlestības saliņā. Nekad iepriekš tā nebijām kopā izbaudījuši SNIEGU. Sen nebija kopā pabūts tā brīvi, draiski un bez problēmām. Vai jums patika? Un kādi atgriezāmies skolā? Sārtiem vaigiem, saelpojušies svaigu un spirgtu gaisu, piesniguši balti, izskrējušies, arī patīkami noguruši. Cerams, šī baltā diena dos jaunu enerģiju un baltas domas mūsu kopīgajā klases dzīvē.

Audzinātāja.


Izglītojamie pilnveido kompetences Dailes teātrī

   Viesītes vidusskolas jaunieši projekta 8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros  17.janvārī apmeklēja Dailes teātri un izrādi „Zēni’. 

   Jauniešiem bija iespēja ne tikai iepazīt klātienē teātra ēku un vērot izrādi, bet arī pilnveidot savas prasmes šāda rakstura pasākumu apmeklēšanā.

  * Dailes teātris - teātris ar visspožāko režijas teātra vēsturi Latvijas kultūrā, kura stilu vairāk nekā četrdesmit gadus veidoja tā dibinātājs aktieris un režisors Eduards Smiļģis. Pašlaik Dailes teātris ir lielākais profesionālais repertuārteātris Latvijā ar trim skatuvēm - Lielā zāle, Kamerzāle un Mazā zāle. Katru gadu publikai tiek piedāvāti 15-18 jauniestudējumi. Teātra stilistika vienmēr ir bijusi atšķirīga no t.s. naturālpsiholoģiskās ievirzes teātru stilistikas. Dailes teātrī mākslas realitāte vienmēr ir bijusi svarīgāka par dzīves realitāti. Iespējams, ka tieši tādēļ teātrī vienmēr strādājuši sava laika talantīgākie mākslinieki - Pēteris Pētersons, Kārlis Auškāps, Dž.Dž.Džilindžers u.c.

* Izrādes “ZĒNI” - režisors Dmitrijs Petrenko Dailes teātra Mazajā zālē stāsta par kādu dienu četru zēnu un divu meiteņu dzīvē drīz pēc eksāmenu beigām – pieaugušo dzīves priekšvakarā. Benijs, Maks, Timps un Kems ir labi pavadījuši laiku. Eksāmeni ir garām, draugiem jāpamet studentu laiku dzīvoklis, un priekšā ir pieaugušo dzīve. Benijs cenšas sakārtot savu draugu dzīves, kamēr nav par vēlu. Bet varbūt katram pašam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi? Ielās valda neciešams karstums un nav gaisa. Turklāt visur ir atkritumi, kas jāsavāc. Tikai bardaks diemžēl ir ne tikai fizisks, bet arī emocionāls. Izrādās, ka jaunība var būt arī sāpīga, kāds jau ir piedzīvojis vilšanos, un smiekli bieži ir nežēlīgi.  Kāda ēra ir beigusies. Viņus gaida beigu sākums. Bet priekšā vēl ir ellīga ballīte. Galvenais izrādes noslēpums, ko pustumsā izkliedz Benijs, – kāpēc ar viņa brāli notika tas, kas notika, un kāda ir viņu atbildība par to, – bez atminējuma tiek pavadīts…. Skatītājam pašam ir jāveic analītiskais darbs.

 * Jauniešu atsauksmes.

-Es šo izrādi ieteiktu skatīties citiem, jo izrāde ir par to, ka mēs visi vēlamies dzīvot kaut kur prom no mājām, jo tur ir labāk. Realitātē nekur nav tik labi kā mājās.

-Pavisam noteikti! Regulāra kultūras baudīšana, manuprāt, ļoti attīsta tavu domāšanu.

-Izrāžu apmeklējums palīdz jaunietim domāt, salīdzināt redzēto ar savu dzīvi un varbūt kādas labas atziņas paņemt sev. Turklāt tas ir labs veids, kā atslēgties no ikdienas dzīves, skolas darbiem, no telefona lietošanas.

-Tā ir iespēja atvērt jaunas kultūras durvis un biežāk iet uz tādām. Es domāju, ka vajadzētu braukt ne tikai uz teātri, bet arī uz operu un baletu.

-Šo izrādi iesaku noskatīties visiem jauniešiem, lai spētu sagatavoties savam nākamajam dzīves posmam. Kā arī jauniešu vecākiem un vecvecākiem, lai novērstu konfliktus, kas var rasties dažādās situācijās.

 Materiālu apkopoja: sk.V.Tutāne, I.Daņiļeviča un S.Ratiņa


Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+  projekta otrais gads

Erasmus+ stratēģiskais projekts Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 “The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management” tiek īstenots kopš 2016.gada septembra, tas noslēgsies 2018.gada jūlijā.

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzībām.

Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepieciešamām inovācijām metodoloģijā, lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Līdz šim notikušas divas starptautiskas projekta sanāksmes – Turcijā un Beļģijā, divas skolotāju apmācību sesijas Tamperē un Viesītē. Gatavojoties apmācībām, skolotāji ir izstrādājuši un prezentējuši savas izstrādātās metodes. Kā viens no svarīgākajiem projekta rezultātiem plānots izstrādāt skolotāju treniņprogrammu, kura ir domāta pedagoģiskā personāla atbalstam, pielāgojot skolotāju kompetences balstoties uz nepārtrauktām izmaiņām sabiedrībā. Projekts dod iespēju saskatīt problēmas no plašākas starptautiskas perspektīvas, kā arī mācīties pieeju dažādību. Skolotāju atbalstam no projekta budžeta ir īstenoti divi izglītības pasākumi.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Lasi visu rakstu!


Viesītes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem vērojams risks pamest skolu, kā arī veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās. Projekta atbalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni.

Viens no projekta mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādas ir pazīmes, ka bērns varētu pamest mācības un kādi riski to izraisa.

Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

Austra Niķe

Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste


1.- 4. klašu Ziemassvētku eglītes koncerts.

5. - 12. klašu Ziemassvētku eglītes pasākums.

Vējš logos sniegpārslu
mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst
egles zars,
Un klusiem soļiem,
rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj
Svētvakars.

Gada nogalei tuvojoties, tapa telpisko radošo darbu izstāde „Mana Ziemassvētku egle”.

Darbus izgatavoja 8. un 9.klašu skolnieces, brīvi izvēloties no kādiem materiāliem un kādā tehnikā izgatavot savus darbiņus, tad arī tapa darbi gan no dabas materiāliem, no papīra, kā arī no mākslīgajiem materiāliem.

Skolnieču radošos darbus varēja apskatīt skolēni un skolotāji, kā arī darbiņi lieliski papildināja priekšsvētku gaisotni skolā, jo pirmssvētku laikā skolēni ar skolotājiem bija rūpīgi un skaisti izdekorējuši skolas telpas.

Izstādes darbiņi tika arī novērtēti ar nelielām pateicībā, novērtētājiem pats simpātiskākais darbiņš šķita egle no priežu čiekuriem, ievērību ieguva arī darbs, kurš bija izgatavots no kreppapīra- rūpīgi locīts un līmēts tas bija, ne bez ievērības bija arī darbiņš no diezgan netradicionāla materiāla- makaroniem.

Milzīgu paldies vēlos izteikt visām skolniecēm, kuras piedalījās ar saviem darbiņiem šīs izstādes tapšanā, kā arī pateicos skolnieču ģimenēm par viņu atbalstu.


Uzņēmēji papildina jauniešu zināšanas

par profesijām, nozaru specifiku un karjeras izaugsmi

 

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 13.decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Starts uz veiksmīgu karjeru” Viesītes vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem.

Interaktīvā lekcija – tikšanās ar uzņēmējiem un to pārstāvjiem no farmaceitiskās un žurnālistikas  nozarēm. Tika aktualizēta izglītojamo pašvērtējuma veikšana un karjeras lēmumu pieņemšana.

Interaktīvās lekcijas pirmo daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kristīnes Viesītes aptieka” valdes locekle Aina Pečauska. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes būtiskus faktorus (personības iezīmes un pamatīgu pašdisciplīnu), uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast aptiekāra, farmaceita, pārdevēja un citu profesiju, kuras saistītas ar aptiekas darbības specifiku. Tikšanās otro daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRĪVĀ DAUGAVA” valdes locekle Sarmīte Rutka un galvenais redaktors Jānis Apīnis. Diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes iespējas dažādās pakāpēs un līmeņos žurnālistikā, uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast žurnālista, publicista, redaktora, fotogrāfa un daudzu citu profesiju, kuras saistītas ar laikrakstu izdošanu karjeras izaugsmi.

Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvs skatījums uz savas dzīves strukturēšanu veiksmīgai karjeras attīstībai. Jaunieši iepazina divu nozīmīgu nozaru profesijas, darba specifiku un karjeras izaugsmes iespējām. Diskusijā jaunieši sakārtoja savas domas un varēja noskaidrot interesējošos jautājumus. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes). Arī gluži pretēji, kāds saprata, ka noteikti nevēlas kādu no šīm profesijām. Tomēr tas arī nav slikti, ja ir ar ko salīdzināt, iedziļināties un izprast līdz galam, kā rezultātā savlaicīgi pagriezt savas karjeras stūres ratu pareizā gultnē.

Jauniešu domas par interaktīvo lekciju:

Ieva  (12.kl.).: Tikšanās ar uzņēmējiem bija interesanta. Noteikti uzzināju daudz vairāk informācijas par šim nozarēm un profesiju klāstu.

Tīna (10.kl.): Paplašināju savu redzesloku, bet šīs profesijas man nav saistošas. Tomēr diskusija bija noderīga.

Markuss (12.kl.): Domāju, ka par žurnālistikas jomu varu iesaistīties sarunā, jo sekoju līdzi norisēm valstī. Svarīgi ir izprast viedokļus un arī izteikt tos. Darba un informācijas plūsma ir milzīga, kā arī atbildība. Tiešām ir par ko aizdomāties.

   

Sasniegtais rezultāts:

- jaunieši uzklausīja pozitīvus pieredzes piemērus un veiksmes stāstus par Latvijas uzņēmumu darbību  un personīgo izaugsmi. Uzņēmēji dalījās savā pieredzē un uzņēmuma darbības ilgtspējas noslēpumā. Izglītojamie izprata pašdisciplīnas un pašvērtējuma nozīmi.

- Izprata karjers izaugsmes attīstības plāna izveides aktualitāti un nepieciešamību.

- Iepazina profesiju klāstu konkrētā jomā un aktualizēja savas izglītības tālākās iespējas.

- Izglītojamie diskutēja ar lektoriem par savas karjeras attīstības secīgu strukturēšanu, līderības faktoru, menedžmentu, darba specifiku un ikdienu, kā arī izaicinājumiem. Ievadīja sarunas par ēnu dienām.

- Izglītojamie izvērtē karjeras attīstības nozīmi un savas iespējas. Iedvesmojās no pozitīvās pieredzes. Iedziļinājās profesiju klāstā un izglītības iespējās dažādās jomās.

Izdevumi par karjeras pasākumu “Starts uz veiksmīgu karjeru”  tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu sagatavoja: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums jauniešiem

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 30.novembrī notika pirmais pasākums „Karjeras izaugsme – Tava izvēle” Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 7.-9. klašu jauniešiem.

Pasākuma mērķis – treniņprogramma “Karjeras izaugsme – Tava izvēle”. Treniņprogrammu vadīja trenere/moderātore Anda Kļaviņa no  SIA “Studio Hermansons” reģistrācijas Nr. 40103376232 /Rīga, kura specializējusies attiecīgajā jomā. Tika aktualizēta izglītojamo izpratne par pašvērtējuma veikšanu un karjeras lēmumu pieņemšanu.    Pozitīvā psiholoģija piedāvā efektīvus veidus, kā apzināties savas stiprās puses un kā tās pielietot, lai izveidotu sev atbilstošu karjeru. Šis treniņš iespējams deva pirmos impulsus un iespējams palīdzēja  jauniešiem apzināties savas iekšējās pārliecības un fokusēties uz tām, kas savukārt ikdienā palīdz sasniegt vēlamos rezultātus mācībās un vēlāk – savā karjerā.

Jaunieši izgāja četru pakāpju modeli:

1. Noteica savas top spējas, izmantojot VIA pozitīvo rakstura īpašību testu. Praktizēja labāko spēju identificēšanu sevī un citos.

2. Uzzināja par stipro pušu nozīmi karjeras izvēlē un tās izaugsmē, kā arī to attīstīšanas ietekmi uz mācību procesu, veselību un vispārējo dzīves apmierinātību.

3. Trenējās stāstu stāstīšanas mākslā, lai atklātu savas veiksmes formulas jauniem sasniegumiem un izveidotu „Manas karjeras veiksmes stāstu.’’

4. Saņema individuālu koučingu.

Šie bija daudziem janiešiem pirmie soļi  sevis kā personības pašizpētē. Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvo rakstura īpašību fokuss. Jaunieši aizdomājās par savu karjeras izglītības struktūrēšanu un mērķu noteikšanu, kā arī  iespējamo karjeras virzienu vispār. Diskusijā sakārtoja savas domas. Papildināja savas iemaņas, kas palīdzēs turpināt būvēt savu sapņu karjeru. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes).

Jauniešu domas par treniņprogrammu:

Zanda (8.kl.).: Karjeras izaugsmes treniņprogramma bija vērtīga. Savu pozitīvo un stipro rakstura pušu apzināšanās ir tiešām svarīga. Man ļoti patika šāda aktivitāte. Ceru, ka šādas nodarbības notiks biežāk.

Aleksandrs (8.kl.): Man patika treniņprogramma. Es priekš sevis sapratu kādas ir manas “Superspējas”, kuras man varētu palīdzēt karjeras plānošanā.

Elīna (8.kl.): Bija interesanti un uzzināju jaunu par personīgajām stiprajām pusēm. Domāju, ka tas man noderēs. Saprotu, ka šoreiz nebija tik daudz par skolām un profesijām, bet noteikti apmeklēšu citas nodarbības, lai noskaidrotu sev vēlamo informāciju.

Evija (9.kl.). Patika. Varēju aizdomāties par vērtībām un savām spējām, kuras ikdienā neliekas svarīgas.

     

     

Izdevumi par karjeras pasākumu ”Karjeras izaugsme – Tava izvēle”  tiks segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Atbildīgais par pasākumu: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa


 

 

Sniegotajos Brakos pie Rūdolfa Blaumaņa

Rita Sirmoviča:

2.decembrī Braki mūs sagaida balti sniegoti. Piestājam pie O.Skaraiņa skulptūras „Rozes mātei”, ar acīm noglāstām Blaumaņa stādīto mežrozīšu audzi un veram vaļā mājas durvis... Kuras krāsns, skan mūzika, kūp tēja un kafija, smaržo pīrādziņi... Ir silti, mājīgi, dzirdamas klusas sarunas. Izstaigājam Brakus, cienājamies, sarunājamies un baudām to īpašo gaisotni, kas man joprojām neļauj šurp atvest kādu trokšņainu bariņu. Manī dzīvo pietāte pret Braku mājām, pret Blaumani un ienest šajā svētsvinīgajā mierā skaļumu un trokšņus  es neuzdrošinos. Brakos vienmēr esmu kādā mazā, omulīgā kompānijā kopā ar cilvēkiem, kuriem Blaumanis nav vienaldzīgs. Tā ir arī šoreiz. Te ir skolotāji, muzeja darbinieki, vecāki un skolēni, kuri rakstījuši domrakstus Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursam.

Esmu kopā ar 8.b klases skolnieci Zandu Zaļakmeni un viņas vecākiem – Sigitu un Vilni. Zanda rakstīja par savu ceļu pie Blaumaņa (emocionāli, spraigi, atklāti, saistoši ) un kļuva par konkursa prēmijas laureāti – godam pelnīta 1.vieta. Brakos viņa bija pirmoreiz, tāpēc par piedzīvoto un pārdzīvoto vislabāk var uzrakstīt viņa pati.

Zanda Zaļakmene:

Mani sajūsmināja miers, kas valdīja Brakos. Šķita - varētu tur sēdēt stundām ilgi un neapniktu. Braki ir tik silta un mīļa miera pilni - nebrīnos, ka Blaumanim ļoti patika tur rakstīt. Sapratu, ka tik tiešām jāatbrauc kādreiz vēl. Braki izstaroja mieru un prieku, kas arī redzami Blaumaņa darbu pamatā. Pēc māju apskates un svecīšu nolikšanas ģeniālā rakstnieka atdusas vietā devāmies uz Ērgļu saieta namu, kur jau pulcējās pasākuma dalībnieki ar ģimenēm un skolotājiem. Biju nedaudz nobijusies, jo nezināju, vai darbu vērtētāji būs sapratuši un uztvēruši to, cik ļoti Blaumaņa darbi ietekmējuši manu dzīvi. Kad apbalvoja manas klašu grupas atzinību ieguvējus, biju nobažījusies, jo mani neizsauca. Klusībā cerēju, ka būs sapratuši... Un jā! Mani godināja kā 1.vietas ieguvēju! Gribu pateikties skolotājai Ritai Sirmovičai, kas man palīdzēja domu apkopošanā un domraksta tapšanā.


FIZIKA UN ĶĪMIJA ikdienā un eksperimentos.

Viesīte, 2017.gada 1.decembrī.


LATVIJAI - 99


 

11.novembris - lāpu gājiens.
Mārtiņtirgus skolā!

10. klases “iesvētības” Viesītes  vidusskolā

  

16. – 20. oktobris Viesītes vidusskolā tika pakārtots  gan 10-tajiem, gan mums, 12-tajiem. Tā bija "iesvētību”  nedēļa, kad mēs, vecākās klases skolēni, mēģinājām desmitajiem radīt īsto vidusskolas atmosfēru, protams, ievērojot noteikumus.

Pirmdiena Sprīdīšu diena. Desmitie iejutās zinātkārā, gudra un izdarīgā Sprīdīša lomā. Jāatzīst, ka attēlos pasaku varoni desmitajiem izdevās ļoti veiksmīgi. Divpadsmitie pārliecinājās, ka vidusskolas „fukšiem” ar bērnības pasaku varoņu attēlošanu viss kārtībā.

Militārā diena. Dienas garumā desmitie uzraudzīja skolas kārtību un sargāja 12 - tos. Viņiem šis pienākums bija jāveic pēc reglamenta, jo bija taču formās. Mums divpadsmitajiem jāatzīst, ka militārā forma „ fukšiem” piestāvēja.

Trešdiena Biznesa haizivju diena.  10-tie noteikti izcēlās ar klases ārējo izskatu. Gluži kā sabraukuši uz biznesa ideju konferenci Briselē. Šarmanti, biznesa stilā iznesības iemiesojumi.

Ceturdien Profesiju un dzīves situāciju tēli. Nu bija raiba diena. Skolas gaiteņos staigāja autoatslēdznieki, līgava, panda, spoks  un daudzi citi personāži. Bija jautri visiem, jo īpaši mazajiem, kuri mēģināja atpazīt gan profesijas, gan tēlus.

Piektdienā - lielais fināls. Pēcpusdienā desmitie skolas zālē parādīja savu priekšnesumu vairāk kā 20 minūšu garu, kurš sastāvēja no 12 muzikālo iestudējumu fragmentiem. Mums, 12- ļoti patika, jo „ fukši” bija apzinīgi un centīgi. Pēc priekšnesuma 10-tie sapulcējās uz Vales kalna, kur izgāja īpaši veidoto  šķēršļu joslu. Iesvētības noslēdzās ar svinīgo vidusskolas zvērestu.  Izcietuši visus sportiskos pārbaudījumus un noguruši, bet ar smaidu sejā un humora devu  desmitie tika atzīti par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Pasākums noslēdzās ar diskotēku.  

Skaties albūmu!

Mēs, divpadsmitie, pateicamies jums par paklausību, sadarbību un ceram, ka jums šī nedēļa bija īpaša un atmiņā paliekoša.Katra diena tika fotogrāfēta, lai šīs atmiņas saglabātu arī vēsturiskos dokumentos. Neaizmirstiet savu zvēresta solījumu!

12.klase ar audzinātāju S.Ratiņu


Kopā jautrāk

Pagājušā gada rudenī mēs labo darbu nedēļā bijām palīdzēt uzkopt  muzeja „Sēlija ” teritoriju. Par šo notikumu mums ir jautras atmiņas un tāpēc arī šogad piedāvājām savu palīdzību. Tā nu 18. oktobrī  mēs visi pēc mācību stundām devāmies gan pastrādāt, gan atpūsties. Kaut arī laiks bija vēss un vējains, mums izdevās savākt milzīgu lapu kaudzi un papriecāties par savu veikumu. Skaistā muzeja teritorija ir viena no mūsu pilsētas vizītkartēm un mums bija gandarījums par paveikto darbu. Palīdzēja strādāt un  skolēniem par paveikto darbu paldies teica muzeja vadītāja Ilma Svilāne. 

6.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita


Vidusskolēni apmeklē teātra izrādi „ Svina garša”

4.oktobrī Viesītes vidusskolas klases devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pēc jauniešu ierosinājuma  tika organizēta ekskursija uz čekas ēku Rīgā, Brīvības ielā 61, ko tautā sauc par Stūra māju. Tajā kopā ar gidu  izstaigājām iekšējā cietuma kameras, gaiteņus, pagrabu un pagalmu un apmeklējām arī izstādi. To piedāvā Latvijas Okupācijas muzejs. Izstāde ir par baisākā PSRS varas instrumenta - čekas (pēdējais oficiālais nosaukums - Valsts drošības komiteja) darbību Latvijā. Jauniešiem bija daudz jautājumu un pārdomas par tā laika notikumiem.

Interesenti apmeklēja arī mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas multimediālā formāta izstādi “Sapņu upe”, kurā ar skaņas, gaismas un animācijas efektiem tika “iedzīvināti” vairāk nekā 100 darbu. Šī izstāde bija papildināta ar pēdējo divu gadu laikā tapušajiem darbiem. Izstādes iekārtojums, skaņas, gaismas un animācijas efekti speciāli izstrādāti un pielāgoti jaunajām telpām. Tas bija vēl neizjusts mākslas baudījums arī tiem, kas “Sapņu upē” jau reiz kavējušies.
Multimediālās izstādes “Sapņu upe” radošo komandu veidoja  gleznotāja Kristīne Luīze Avotiņa, idejas autore un izstādes kuratore Sandra Jonāne, video mākslinieks un režisors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzems un skaņu mākslinieks Uģis Vītiņs. To pat varētu nosaukt par Priekšnesumu, kas jāredz ikvienam! Izstāde kā malks svaiga gaisa ar atelpas brīdi! Tā  ļauj atgriezties bērnības varoņu un tēlu pasaulē  un noticēt, ka sapņus iespējams īstenot!  

Vakarā tika apmeklēta Nacionālā teāra izrāde „ Svina garša”. Cilvēka skaudrais liktenis vēstures lappušu ritējumā. 1940. un 1941. gadā Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju.

Nav jau noslēpums, ka jaunākais LATVIJA. XX gs. sērijas romāns - Māra Bērziņa “Svina garša” - tūlīt pēc iznākšanas nokļuva apspriestāko un pirktāko grāmatu vidū. Dēku un piedzīvojumu romāns, no vienas puses, traģikomisku notikumu virkne, kas maina cilvēku dzīves, no otras puses.

Jauniešu izvēle redzēt tieši šo izrādi mūs padara drošus par viņu dzīves vērtībām, vēstures interesi  un vēlēšanos izprast lietu gaitu, būtību un noteicošajiem faktoriem. Noteikti turpināsim izrāžu apmeklējumu un citas izzinošās mācību ekskursiju aktivitātes.

Materiālu sagatavoja: viz.m. sk. S.Ratiņa


FOTOALBŪMS - "Novada Skolotāju dienas pasākums Viesītes KP"
FOTOALBŪMS - "Skolotāju dienas pasākums skolā"

 

Mūsu skola piedalās

“The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management”

projektā.

19. - 22. septembrī Beļģijā notika partnervalstu (Beļģijas, Dānijas, Latvijas, Somijas un Turcijas) dalībnieku pieredzes apmaiņas sanāksme Erasmus+ stratēģiskā projekta Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 “The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management”.  Klātienē tika izrunāts par paveikto un sasniegtajiem rezultātiem projekta gaitā. Notika pieredzes apmaiņa skolas mācību darba, metožu pilnveidošanā, darba formu dažādošanā  un radošu aktivitāšu organizēšanā. Aktivitātes darba grupās ļāva iepazīt partnervalstu metodes skolas darba procesos, kā arī kolēģu un jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs: intervijās, diskusijās, praktiskās nodarbībās, projektu aktivitātēs u.c. Sanāksmē tika izrunātas idejas par training programme (treniņprogrammu) variācijām. Partnervalstis, piemēram, Dānija praktizē Smartschool programmas jauniešiem un skolotājiem, kuras vairāk vai mazāk vērstas uz praktiskās darbošanās metodi (prāta, veiklības u.c.) ar domu “Kādam jābūt 21. gs. skolotājam?”. Mums ir pieredze ar izaugsmes treniņiem jauniešiem un pedagogiem, piemēram Stendera biedrības pārstāvjiem, ko par vajadzīgu un veiksmīgu atzina uzrunātie. Partnervalstu dalībnieki izstrādāja projekta kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Uz doto situāciju jau var secināt, ka projektā aptverto dalībnieku loks ir sasniegts ap 6000 cilvēku.

Projekta gaitā plānots izstrādāt Website projekta mājas lapu ar savu dizainu, saturu un rezultatīvo pienesumu mācību procesa papildināšana ar toolbox (metožu mapi) pedagogiem partnervalstīs un citiem intresentiem.  Bāzes materiālu sākums tiek apkopots Google Drive  un eTwining.net vidē.

Turpmākā procesā tiks strādāts pie metožu plānu izveides un to pilnīgas apkopošanas, materiālu un dokumentu sagatavošanas Website projekta lapai, veiktas intervijas, rīkotas diskusijas, sagatavots pilotprojekts/prezentācija par treniņprogrammas procesu, lai veiksmīgi piedalītos sanāksmē februārī Dānijā.

Materiālu sagatavoja: S.Ratiņa un L.Levinska


Ziedu paklāju veidošana

Ziedi vienmēr sagādā prieku. Ar savu krāsu bagātību uz ziedlapu ritmisko izvietojumu aizkustina un ienes prieku dvēselē.

No 18.septembra visi klašu skolēni piedalījās ziedu paklāju veidošanā. Skolas pagalmā izveidojās savdabīgs ziedu dārzs, kurš priecē skolēnus, skolotājus un katru garāmgājēju.

Savukārt skolā, no 25.septembra top Miķeļdienas izstāde. Skolēni iepriecina ar izdomas bagātām dārza krāšņumu kompozīcijām.

FOTOALBŪMS


Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work"

No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work". Tas bija apmācību kurss par mobilo darbu ar jaunatni- darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja mūsu skolēni - Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.

     

    Klikšķini un lasi visu rakstu!


 

ZINĪBU DIENAS norise mūsu skolā (fotoalbūms)

 

Starptautiskas apmācības "Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi"

 

No 22.-29. augustam Viesītes novada Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe un Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska apmeklēja starptautiskas apmācības "Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi". Apmācības norisinājās Kauņā un pulcēja 3O jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm- Norvēģijas, Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas un Latvijas. No Latvijas apmācībās piedalījās arī Priekuļu Jauntanes lietu speciāliste Elīna Krieviņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depatmamenta Sporta un Jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste Sanita Lāce.

     

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā strādāja pie vienotu "Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu"standartu un iniciatīvas "Jauniešiem draudzīgs" izstrādes. Dalībnieki dalījās ar savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti un iespējošanu, kā arī mācījās padziļinātāk izprast jauniešu vajadzības un psiholoģiju. Nedēļas garumā apmācības apmeklēja vairāki vieslektori, kuri dalījās savā pieredzē un zināšanās. Kauņas pašvaldības policists stāstīja par savu pieredzi darbā ar riska grupu jauniešiem- viņš ir izveidojis savu nevalstisko organizāciju, kurā jauniešiem ir iespēja iesaistīties un apgūt dažādas ar drošību saistītas prasmes. Viņa izveidotais NVO ir vienīgais valstī, kas ir saņēmis drošības sertifikātu un tajā darbojošie jaunieši var sniegt apsardzes pakalpojumus dažādu pasākumu laikā.

Jauniešu domes pārstāve Evelīna teic, ka viņas lielākais ieguvums no šīm mācībām ir iniciatīva negaidīt uz pārējiem, bet iet un darīt pašai. "Bieži vien iniciatīvas netiek atbalstītas, taču, iedvesmojoties no vieslektoriem sapratu, ka ir jāiet un jādara. Arī mazas idejas var pāraugt lielos projektos, kas aizrauj daudzus un izcils piemērs tam, ir Kauņā realizētais Šilainiai projekts, kura iniciatore, vietējā māksliniece, iesaistot jauniešus, pēta sava mikrorajona vēsturi un ar dažādu radošo darbnīcu palīdzību padara to skaistāku un pievilcīgāku visiem iedzīvotājiem.

   

Jauniešiem svarīga ir vide, kurā viņi dzīvo, tāpēc ir svarīgi nodrošināt transporta un darba iespējas, lai visi varētu piedalīties sev interesējošās aktivitātēs.

Liels ieguvums bija iepazīt citu valstu pārstāvjus un viņu praksi, idejas. Pārvarēt valodas barjeras, nebaidīties komunicēt, smelties idejas un iedvesmoties."

"Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu" standarti nosaka, ka jaunatnes politika tiek veidota aptverot visas nozīmīgākās jomas, kas skar jauniešu dzīvi,- publisko pārvaldi un administrāciju; veselības aprūpes pakalpojumus; izglītību, neformālo un interešu izglītību; mājokļu politiku; sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitāti; sociālos pakalpojumus; jaunatnes darbu; kultūru; labklājību, infrastruktūru; sabiedrības drošību; piedalīšanos lēmumu pieņemšanā; nodarbinātību; uzņēmējdarbību; integrāciju; starpnozaru sadarbību. Pašlaik Latvijā šādi vienoti standarti vēl nav ieviesti.

Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Politikos tyrimų ir analizės institutas.

Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe

Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska

 

10. jūnijā skolā notika:

- devītās klases izlaidums;

- 12. klases skolēnu atvadas no savas skolas.

 

Mūsu skolas audzēkņu šī mācību gada "olimpisko" sasniegumu kopsavilkums.

(Lasi PDF dokumentu)

 

Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem

plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos u.c. aktivitātēs

(Lasi PDF dokumentu)

 

"AUGŠZEMĪTE" - CĒSIS - 2017

Viesītes vidusskolas 6.-8. klašu tautas deju kolektīvs “Augšzemīte” aizvadījis kārtējo deju sezonu. Dejotāji šogad apguva vairākas jaunas dejas un labprāt piedalījās ne tikai skolas rīkotajos koncertos un projektos,  bet arī starpnovadu un valsts mēroga pasākumos. Šī mācību gada noslēgums “Augšzemītes” dejotājiem paliks atmiņā gan ar Mātes dienai veltīto koncertu Viesītes Kultūras pilī, gan ar piedalīšanos gadskārtējā VISC organizētajā Latvijas skolu jaunatnes deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs 27.maijā. Jau vairākus gadus “Augšzemītes” dejotāji kopā ar Salas, Jēkabpils, Krustpils un Aknīstes novadu un Sunākstes pagasta skolu jaunatnes dejotājiem iesaistās kopīgas programmas apguvē un festivāla norisēs. Tā ir laba iespēja ne tikai pabūt dažādās Latvijas pilsētās un iegūt jaunus draugus, bet arī pilnveidot savas dejotāju prasmes darbojoties lielā kolektīvu pulkā. Starp vairāk nekā pieciem tūkstošiem festivāla dalībnieku “Augšzemītes” dejotāji kopā ar minēto kaimiņu novadu skolēniem šogad Cēsīs festivāla lielkoncertā izdejoja Mārītes un Andra Kivlenieku veidoto programmu “Kad diena sākas”.  Neskatoties uz tālo ceļu, deju mēģinājumiem un lielo svētku gājienu, dejotāji vakara koncertā dejoja ar prieku un pēc tam varēja priecāties kopēja dalībnieku ballītē.

Kolektīva vadītājs un dejotāji pateicas par atbalstu vecākiem, skolotājiem un pašvaldībai. Pateicamies arī mūsu “mājvietas” - Viesītes Kultūras pils direktorei un citiem darbiniekiem par iespēju dejot sakoptās un mēģinājumu vajadzībām nodrošinātās telpās.

Mārīte un Andris Kivlenieki

Zemgales reģiona finālā uzvar Viesītes vidusskolas komanda

07.may.2017

Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” Zemgales reģiona finālā uzvar Viesītes vidusskolas komanda ENTROPIJA. Lai plūktu uzvaras laurus, skolēniem bija aktīvi jāapgūst fizika uz jāapsteidz pārējās 34 Zemgales reģiona komandas. Jau jūlijā jaunieši kopā ar pārējo Latvijas reģionu labākajām komandām varēs izbaudīt godam nopelnīto uzvaru īpaši organizētā vasaras nometnē.

Fināla kārtā komanda ENTROPIJA uzskatāmi demonstrēja savas zināšanas un prasmes, iegūstot 92 punktus. Savukārt otrās vietas ieguvējus – komandu ANIHILĀCIJA no Aizkraukles novada vidusskolas no uzvaras šķīra tikai 2 punkti – komanda kopā nopelnīja 90 punktus –, bet trešās vietas ieguvēji – komanda POLĀRZVAIGZNE no Jelgavas Valsts ģimnāzijas – ieguva 81 punktu. Vairāk informācijas par komandām, to dalībniekiem un finālā iegūtajām vietām

https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops

Raksts no projekta vietnes

Zemgales reģiona fināls bildēs.

 

Viesītes vidusskolas skolēniem – panākumi valsts priekšmetu olimpiādēs.

     

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Valsts izglītības satura centrs mācību priekšmetu olimpiādes norisi nosaka trīs posmos: skolā, starpnovadā, un valstī.

Šajā mācību gadā  no Viesītes vidusskolas uz valsts olimpiādēm dažādos mācību priekšmetos  tika uzaicināti  vairāki skolēni. Augsts sasniegums tika iegūts valsts ekonomikas olimpiādē, kur pirmās pakāpes diplomu un medaļu ieguva Jānis Berģis (12.kl.) ( sagatavoja skolotājs Jānis Skutelis), piedalījās arī Egīls Arvīds Skrūzmanis un Andris Līcis (11.kl.).

 Valsts matemātikas olimpiādē piedalījās Artūrs Kovrigo (9.kl.),  Egīls Arvīds Skrūzmanis  un Ance Kalniņa (11.kl.) Trešās pakāpes diplomu un medaļu ieguva Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.) (sagatavoja skolotāja Ilze Martuženoka).

Lasi visu rakstu

 

  

Pavasari sastapt ātrāk...

Pavasari sastapt ātrāk šogad izdevās Viesītes vidusskolas skolēniem Sanijai Betkerei, Paulai Eglītei, Alisei Maisakai un Aleksandram Koļesņikam. Viņi no 13. līdz 18. martam piedalījās ES Erasmus+ programmas projekta “WORDS UNITE US” starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā. Lai arī pirmajā mācību dienā Bulgārijā ziema vēl negribēja atkāpties, tomēr bulgāru, rumāņu, grieķu, lietuviešu un latviešu bērnu satikšanās prieks visus tik ļoti sasildīja, ka pavasaris iestājās arī dabā.

Pēdējā šī projekta tikšanās vieta bija Veliko Tarnovo – senā Bulgārijas impērijas galvaspilsēta, kurā saglabājusies vēsturiskā arhitektūra, bet tagad tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais un izglītības centrs. Mūs uzņēma bērnudārzā “Saulīte”, kura kolektīvs  lepojas, ka kopā ar skolēniem piedalās projektā.

     

ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts  “WORDS UNITE US” ir iegājis noslēguma etapā. Vēl ir daudz darāmā, bet jau tagad ir skaidrs, ka skolēnu ieguvums, piedaloties šajā projektā, ir bijis ļoti liels. Katra jauna tikšanās, iepazīšanās ir salīdzināma ar pavasari, kas vienmēr rada prieku un iedvesmo jauniem darbiem un piedzīvojumiem. (Lasi visu rakstu!)

Skolotāja Līga Blumbeka, foto - skolotāja Sarmīte Ratiņa

 

9.martā Rīgā norisinājās Valsts matemātikas olimpiādes 3.posms. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja 3 skolēni - Artūrs Kovrigo (9.kl.), Ance Kalniņa un Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.). Apsveicam Egīlu Arvīdu Skrūzmani ar iegūto 3. pakāpes diplomu! Skolēnus startiem matemātikas olimpiādē sagatavoja skolotāja Ilze Martuženoka.

 

Jaunā zinātniece Amanda Kļaviņa: "Programmēšana nav tikai čaļu profesija"

 

Pirms pusotra gada viņai bija blāva nojausma par programmēšanu, kodiem un lietojumiem. Kad pēc vidusskolas iestājusies Informācijas tehnoloģiju fakultātē (ITF) Jelgavā, to darījusi ģimenes tradīciju dēļ, jo savulaik Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) studējuši gan viņas vecāki, gan brālis un māsa. Šodien viņa jau ir pasaulē pirmās programmētājas, lēdijas Adas Lavleisas balvas ieguvēja, jaunā zinātniece, kura izveidojusi mikroklimata mērīšanas sistēmas prototipu, un topošā programmētāja, kura gatavo savu pirmo zinātnisko publikāciju. Stāsts ir par LLU ITF studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgi attīstībai” 2. kursa studenti Amandu Kļaviņu – dzīvespriecīgu, komunikablu, sievišķīgu un sociāli aktīvu jaunieti, kura ir pierādījums tam, ka ar milzīgu neatlaidību var sasniegt visu.

Lasi visu rakstu!

10. un 11. martā biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija organizēja Pavasara skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu, kas norisinājās tirdzniecības centrā Domina Shopping. 

     

Mūsu skolas skolēnu mācību uzņēmums GB Games arī bija pārstāvēts šajā gadatirgū. GB Games darbojas - Egīls Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Andris Līcis, Juris Skutelis, Jānis Berģis un Dāvis Kalējs.

Gadatirgū pārstāvēto skolu saraksts.

Ekonomikas valsts 18. olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni - Jānis Berģis (12.kl.), Andris Līcis un Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.). Apsveicam Jāni Berģi ar iegūto PIRMĀS pakāpes diplomu! Paldies skolotājam Jānim Skutelim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Rezultātu kopsavilkuma tabula.

  

Viesītes vidusskolas skolēni piedalīsies starptautiskajās mācībās Bulgārijā

ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7 ietvaros Viesītes vidusskolas četri skolēni no 2017.gada 13. līdz 18.martam piedalīsies starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā kopā ar skolēniem no Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas. No mūsu skolas uz Veļiko Turnovo pilsētu dosies Alise Maisaka, Sanija Betkere, Paula Eglīte, Aleksandrs Koļesņiks un līdzi skolēniem dosies skolotājas Līga Blumbeka, Sarmīte Ratiņa. Skolēni kopā ar skolotājām gatavo mājasdarbus, lai tos demonstrētu pārējiem partneriem mācību laikā. Bulgārijā arī notiks projekta starptautiskā sanāksme no 15. līdz 18. martam, kā tas ir paredzēts projekta aktivitāšu plānā. Šis jau ir otrais projekta gads, tādēļ visi partneri sanāksmē izvērtēs paveikto darbu, dalīsies pieredzē par rezultātu izplatīšanu un strādās pie noslēguma atskaites sagatavošanas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

 

Pirmklasnieku pirmās 100 dienas skolā!

4.februāris - 12. klases ŽETONU VAKARS

Katrs Erasmus + projekts paver kādu jaunu priekškaru uz neizzinātu pasauli

Astoņi Viesītes vidusskolas skolotāji no 30.janvāra līdz 3.februārim Somijā mācījās un dalījās pieredzē Erasmus+ projekta "The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” 2016-1-BE02-KA219-017374_3 ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt nepārtrauktu pedagoģiskā personāla attīstību, izstrādājot un organizējot apmācību programmu, kas balstīta uz nepieciešamām prasmēm nemitīgi mainīgajā sabiedrībā, un uzlabot migrantu un minoritāšu integrāciju attīstot apmācību rīkus skolotājiem, lai dažādotu darbu klasē.

(Lasi visu rakstu!)

Skolēnu ZPD lasījumi.

 

Sniega diena 2017

   

Pasaules Sniega diena  ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē.  Sniega dienas sauklis ir „Vediet bērnus uz sniega”, kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī citās jaukajās, sniegainajās dienās. Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu.

 

Jau ceturto gadu arī Latvijā ik katrs tiek aicināts piedalīties Pasaules sniega dienas aktivitātēs. Viesītes vidusskolas skolēni jau trešo gadu iesaistījās Sniega dienas aktivitātēs.

1.,2. klašu skolēni piedalījās dažādās stafetēs. Stafetes notika komandās un individuāli ar ragaviņām un bez tām. Pēc sacensībām mazie devās uz tuvējo kalniņu un, skaļiem prieka smiekliem skanot, izmēģināja, kura ragutiņas skrien visātrāk un vistālāk.

Savukārt 3.-12.klašu skolēni iesaistījās radošās aktivitātēs. Pikojoties, dauzoties un nopietni strādājot, katra klase veidoja savu sniega skulptūru. Radošā darbā tapa pilis, sniegavīri, dinozauri, mīksts sniega dīvāns, tīģeris un pat Simsons ar visu TV ekrānu.

Negaidīsim tikai Sniega dienu, baudīsim ziemas sniegtos priekus arī citās dienās, vairāk laika pavadīsim kopā ar savām ģimenēm svaigā gaisā, un būsim veseli visu gadu.

 Direktora vietniece audzināšana darbā: S.Milakne

 

Viesītes vidusskolas skolēni izveidojuši galda spēli!

JA Latvija programmas ietvaros seši Viesītes vidusskolas skolēni - Egīls Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Andris Līcis, Juris Skutelis, Jānis Berģis un Dāvis Kalējs - nodibināja mācību uzņēmumu ''GB Games''.

     

Šobrīd viņi ir izveidojuši izglītojošu galda spēli ''Latvijas 100..'', kura ietver ģeogrāfisku sapratni un Latvijas nozīmīgāko personu, notikumu un vietu zināšanu pārbaudi.

Ja ir vēlme iegādāties mūsu spēli vai sekot līdzi mūsu darbībai, to ir iespējams izdarīt vietnē https://www.facebook.com/Latvijas100 , caur e-pastu gbgames@inbox.lv

     

 

Viesītes vidusskolai veiksmīgi sācies mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu posms šajā mācību gadā. Notikušas  tikai 3 olimpiādes, bet godalgoto vietu skaits jau ir vērā ņemams:

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

klase

Olimpiāde

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Aiva Ļahtiņina

9.

bioloģijas olimpiāde

1.

S.Berģe

2.

Artūrs Kovrigo

9.

bioloģijas olimpiāde

1.

S.Berģe

3.

Elīna Liepiņa

10.

bioloģijas olimpiāde

2.

S.Berģe

4.

Dāvis Kalējs

11.

bioloģijas olimpiāde

A

S.Berģe

5.

Ance Kalniņa

11.

vācu valodas olimpiāde

2.

M.Lasmane

Neretas novada matemātikas olimpiāde.

6.

Paula Eglīte

5.b

matemātikas olimpiāde

1.

A.Brūvere

7.

Sanija Betkere

5.b

matemātikas olimpiāde

2.

A.Brūvere

8.

Krists Murāns

6.a

matemātikas olimpiāde

2.

I.Martuženoka

9.

Zanda Zaļakmene

7.b

matemātikas olimpiāde

1.

I.Martuženoka

10.

Kristaps Ratnieks

7.a

matemātikas olimpiāde

3.

A.Brūvere

11.

Ilvija Aldiņa

8.b

matemātikas olimpiāde

3.

A.Brūvere

12.

Artūrs Kovrigo

9.

matemātikas olimpiāde

2.

I.Martuženoka

13.

Aiva Ļahtiņina

9.

matemātikas olimpiāde

3.

I.Martuženoka

Jāpiebilst, ka bioloģijas olimpiādes 1.vietas ieguvēju Aivas un Artūra sniegums ir augsts, jo abi ir uzaicināti uz valsts bioloģijas olimpiādi, kas notiks 2017.g. 25.-27.janvārim.

Olimpiāžu un konkursu „maratons” noslēgsies 2017.gada aprīlī. Lai skolēniem un skolotājiem izturība, pacietība un veiksme visās pārējās olimpiādēs!

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele

 

Ķīmija kā prioritāte

Jau no 1999.gada Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte rīko semināru Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem “Ķīmija kā prioritāte”. Tā nav tikai semināra diena, bet arī godināšanas diena, jo godināti tiek skolotāji no Rīgas un visiem Latvijas reģioniem par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu savā priekšmetā.

Arī šogad 7.decembrī notika šis seminārs un 16 labāko skolotāju godināšana. Balvas bija sagādājusi saviem nominantiem Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS “Grindeks” un SIA “Sakret”.

Šogad laureātu godā bija arī mūsu ķīmijas un dabaszinību skolotāja Sanita Berģe, kura saņēma speciālo AS “Grindeks” balvu un RTU pateicības rakstu par spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU. Sveicam kolēģi Sanitu!

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu Mk kolēģi.

 

24. novembris - ”Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos “

Izcilais zinātnieks Alberts Einšteins ir teicis : “Var dzīvot divējādi: pieņemot, ka brīnumi nenotiek vai pieņemot: katrs notikums ir brīnums.”  Paliek jautājums : „Vai mēs spējam saskatīt brīnumu, kas var slēpties kādā eksperimentā, spējā uzdrīkstēties paust savu viedokli vai arī kādā atziņā par redzēto?”         

Veidot izpratni un interesi par fiziku un ķīmiju un rosināt skolēnus radošai darbībai – tāds bija 24.novembra pasākuma “Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos” mērķis.

Šāda veida pasākums Viesītes vidusskolā kļuvis par tradīciju. Šogad tas notika jau piekto reizi.

Atskatīsimies šīs aktivitātes vēsturē:

2012./2013. mācību gads – pirmā fizikas eksperimentu video demonstrēšana notiek fizikas kabinetā, un tajā piedalās 10.- 12. klašu skolēni. Pēc šī pasākuma skolēni ierosina, šādu pasākumu rīkot pat divas reizes mācību gadā.

2013./ 2014. mācību gads- pasākuma norises vieta pārcēlusies uz Viesītes kultūras pili, un kā vērotāji piedalās pamatskolas klašu skolēni.

2014./ 2015. mācību gads zīmīgs ar to, ka pirmo reizi pasākumā tiek demonstrēti arī ar ķīmiju saistīti video. Savus veidotos video sāk demonstrēt arī devīto klašu skolēni.

2015. /2016. mācību gads - 17. novembris skolā tiek izsludināts par jauno fiziķu un ķīmiķu dienu. Skolā viesojas Fizmix. Paralēli kabinetos notiek aktivitātes, kas saistītas ar fiziku un ķīmiju. Neatņemama sastāvdaļa ir mācību video demonstrēšana. Pirmo reizi savu varēšanu demonstrē daži 8. klašu pārstāvji.

Nu jau aiz muguras arī 2016./ 2017. mācību  gada pasākums.

Ar ko šis gads atšķīrās no iepriekšējiem?

Šogad pasākumā piedalījās mūsu kaimiņu skolu pārstāvji: Rites pamatskola, Biržu pamatskola un Aizkraukles ģimnāzija.

 Pie mums ciemojās pārstāvji no “FIZMIX” un LU Fizikas fakultātes.

Šajā mācību gadā video iesniedza  visi 8. klases skolēni.

Šogad  vērtēšanai tika iesniegti 40 darbi: astoņus darbus iesniedz Rites pamatskola, četrus Biržu pamatskola, bet divus Aizkraukles vidusskola. Darbi tika vērtēti četrās kategorijās:

- mācību video fizikā (atspoguļo kādu fizikas tēmu);

- mācību video ķīmijā (atspoguļo kādu ķīmijas tēmu);

- fizikas eksperimenta video;

- ķīmijas eksperimenta video.

Darbus vērtēja:

- FIZMIX pārstāvis Edgars Korsaks,

- LU FMF Studentu padomes akadēmiskās darba grupas vadītājs Pēteris Ratnieks,

- piekto gadu darbu vērtēšanā piedalījās Viesītes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele,

- darbu vērtēšanā piedalījās informātikas skolotājs, bet fizikas lietās zinošais Roberts Orups,

- un matemātikas skolotāja Ilze Martuženoka, kas atbildēja arī par to, lai visi rezultāti tiktu precīzi apkopoti.

   

Iesniegtie video patiesi bija daudzveidīgi un interesanti. Labākos rezultātus uzrādīja:

Andris Līcis, Rodrigo Lūsis, Aiva Ļahtiņina, Egīls Arvīds Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Kristers Kokins no Aizkraukles vidusskolas un Jānis Bite no Biržu pamatskolas.

Pasākuma otrajā daļā FIZMIX pārstāvis Edgars Korsaks un LU FMF Studentu padomes akadēmiskās darba grupas vadītājs Pēteris Ratnieks tikās ar skolēniem.

Visbeidzot gribas teikt paldies:

- kaimiņu skolām par atsaucību;

- Viesītes muzeja un kultūras pils darbiniekiem par atbalstu;

- Viesītes novada domei par sagādāto dāvaniņu;

- skolotājiem par izpalīdzību un līdzdarbošanos.

Fizikas skolotāja Līga Blumbeka

„Gudrs, vēl gudrāks”

Ceru, ka visi skatījāties ne tikai TV spēles „Gudrs, vēl gudrāks” 7.klašu 3.pusfinālu, bet arī finālu, kurā pārliecinoši ( ar 14 punktu pārsvaru ) uzvarēja Zanda Zaļakmene. Meitene, kura regulāri ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, ir „Zelta sietiņa” laureāte, veiksmīgi startē skatuves runas konkursos, ir aktīva un radoša projektos, organizē ballītes klasesbiedriem, daudz lasa, ar aizrautību dejo, spēlē teātri un krāj naudiņu, lai katru gadu klātienē skatītos R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”.

10.novembra pēcpusdienā devāmies uz TV spēles fināla ierakstu. Šoreiz atbalsta komanda bija lielāka – ne tikai klasesbiedri, bet arī draugi no 8.klases. Abos ierakstos Zandu pavadīja arī mamma un brālis. Braucot uz fināla spēli, Viesturs pat autobusā māsu nelika mierā – uzdeva visdažādākos jautājumus. Vārdu sakot, „trenēja” izšķirošajai cīņai.

Daudz grūtāk būtu visu padarīt bez atsaucīgiem un atbalstošiem kolēģiem. Mans paldies: Sarmītei Ratiņai, kura piekrita vizuālās mākslas stundas filmēšanai un palīdzēja sagatavot plakātus un sejiņas. Bez liekiem jautājumiem savu „jā” vārdu filmēšanai teica Zandas vaļasprieku vadītāji Mārīte un Andris Kivlenieki un Aija Rancova. Kamēr strādāju ar klasi un TV filmēšanas komandu, kā uz burvju mājienu Iveta Daņiļeviča, Ligita Liepiņa, Sarmīte Milakne saklāja kafijas galdu. Skolas direktors Andris Baldunčiks bez iebildumiem atbalstīja braucienus uz TV. Paldies sākumskolas skolotājām, kuras pamanīja talantīgo meiteni un mērķtiecīgi virzīja uz sasniegumiem. Zandas paldies visiem skolotājiem, kuri viņu mācījuši, strādājuši papildus un mudinājuši uz jaunām virsotnēm.

        

Ko ieguva atbalstītāji?

Gatavojoties ierakstiem un filmēšanai, saliedējās klases kolektīvs, jo kopīgi tika darīti daudzi darbi. Prieks, ka pat mani lielākie „razbainieki”  filmēšanā prata savākties un būt gandrīz vai paraugpuiši. Gatavošanās un studijā pavadītās garās stundas pierādīja – lai kaut ko sasniegtu, neatsverama ir šī kopības sajūta, ar kādu dzīvots visu spēles laiku. Pavadījuši ierakstu studijā 11 stundas, skolēni iepazinās un uz savas ādas izbaudīja, kā top ieraksti: brīžiem apnicīgi, garlaicīgi, ar vairākiem mēģinājumiem. Man tas bija skaists un emocionāls laiks, kad bijām vienoti, patīkami satraukti, nebārāmies un nestrīdējāmies.

Esam patiesi priecīgi un lepni par Zandas uzvaru. Meitenei vēlu saglabāt pozitīvismu, zinātkāri, neatlaidību un mērķtiecīgi doties uz priekšu, lai nākotnē sasniegtu savu iecerēto mērķi.

Rita Sirmoviča,

7.b klases audzinātāj

 

 

Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti

1.novembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) organizēja skolu pārstāvju tikšanos ar augstskolas vadību un studentiem. Viesītes vidusskola un vēl citas skolas, kuru absolventi sekmīgi turpina mācīties RSU, saņēma uzaicinājumu piedalīties. No mūsu skolas pasākumā piedalījās 10. klases skolnieces Elīna Liepiņa, Veronika Geroimova un skolotājas Mārīte Kivleniece, Sanita Berģe un skolas psihologs Jautrīte Grunte.

Pēc kopīgas tikšanās un RSU mācību prorektore, profesore Tatjanas Koķes uzrunas visi dalībnieki sadalījās darba grupās. Pedagogi grupā “Izglītības tilts” diskutēja par veiksmīgas pārejas nodrošināšanu starp vidusskolu un universitāti. ‘’ Izglītības kvalitātes’’ grupa apmainījās idejām kā vidējā un augstākā izglītība var viena otru papildināt. Par to kā veicināt skolēnus izdarīt piemērotāko karjeras izvēli sprieda ‘’Mērķtiecīga karjeras izvēle’’.

Interesantākās diskusijas bija skolēnu un studentu kopīgajā grupā ‘’No skolēna par studentu’’. Skolēni varēja iztaujāt pirmā kursa studentus par sev interesējošām tēmām un iesniegt savus priekšlikumus.

Pēc darba diskusiju grupās visi kopīgi tikās, lai apkopotu paveikto un RSU vadība uzklausītu priekšlikumus.

Kā patīkams pārsteigums bija pateicības raksts Viesītes vidusskolai par izcili sagatavotiem jaunajiem RSU studentiem. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Skolotājas M. Kivleniece un S. Berģe

 

Viesītes novada pašvaldība var lepoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola skolnieku Artūru Mucenieku

 

Artūrs mācās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 11. klasē un ir uzrādījis teicamus rezultātus, apgūstot eksaktos mācību priekšmetus. Artūrs pagājušajā mācību gadā ieguva atzinību Rīgas pilsētas ķīmijas mācību olimpiādē, kā arī 3. vietu Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē. Jaunietis atzīst, ka viņam patīk inženierzinātnes, jo tās ļauj izprast un redzēt, kādēļ dabā, eksperimentos un ikdienā notiek tieši tā, nevis citādāk. Ko Artūrs vēlētos paveikt, ja viņam būtu nepieciešamās zināšanas? Praksē saprast un izmēģināt, kā tiek iegūta enerģija no ūdens, bet nākotnē spēt uzkrāt zibens enerģiju baterijā. Mēs ticam, ka Artūrs kļūs par izcilu inženieri un, iespējams, arī topošo izgudrotāju. Viesītei ir ar ko lepoties! (IZV publicitātes materiāls)

 

Vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Esam uzsākuši jauna Erasmus+ programmas KA2 darbības ”Sadarbība inovācijām un labās prakses apmaiņai” skolu stratēģisko partnerību projekta “The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” īstenošanu.

Partneri:

- Heilig Graf, Turnhout pilsēta, Beļģija (projekta koordinators);

- Stensballeskolen, Horsens pilsēta, Dānija;

- Takahuhdin koulu, Tamperes pilsēta, Somija;

- Viesītes vidusskola, Viesīte, Latvija,

- Mrsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa, Turcija.

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzībām.

Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepieciešamām inovācijām metodoloģijā, lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Mēs gribam šo projektu realizēt sadarbojoties starptautiski, jo vēlamies paskatīties uz identificēto problēmu no plašākas perspektīvas un partneru starpā mācīties viens no otra. Galvenās aktivitātes – konkrētu vajadzību apzināšana, veicot aptaujas skolās, organizēt divas īstermiņa apmācības Somijā un Latvijā, kuru laikā tiks veidota un pielietota apmācību programma skolotājiem. Paredzēts piesaistīt Antverpenes Universitāti. Projekta sekmīgai vadībai un īstenošanai katrā skolā tiks izveidotas vadības, uzraudzības un īstenošanas grupas.

Sasniedzamie rezultāti – no mūsu skolas paredzēts iesaistīt astoņus skolotājus, kuri strādās pie metožu sagatavošanas un prezentācijas. Šie skolotāji dosies uz apmācībām Tamperē, Somijā, kur kopā ar kolēģiem no visām partneru skolām prezentēs savas izstrādātās metodes, diskutēs par to pielietošanas rezultātiem, uzlabos programmu, kuru vēlāk aprobēs savās skolās. Otro skolotāju apmācību plānots organizēt Viesītē. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt instrumentu kopumu (toolbox), kas būs atbalsts skolotājiem jaunu un inovatīvu metožu pielietošanai.

Mērķa grupa – pedagoģiskais personāls un izglītojamie.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši – no 01.09.2016. līdz 31.08.2018.

Laikā no 2016.gada 9.oktobra līdz 13.oktobrim Bursā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme. Tā kā vēlos iesaistīties jaunās aktivitātēs, papildināt savu profesionālo pieredzi, paplašināt redzesloku, tad pieteicos strādāt projektā un dalībai sanāksmē. Uz sanāksmi devāmies divatā – es un angļu valodas skolotāja G. Dimitrijeva. Iesaistīšanās Erasmus+ projekta īstenošanas plānošanā, man bija pirmā šāda veida pieredze. Sanāksmes laikā iemācījos kā izstrādāt projekta darbības un komunikācijas plānu, kā īstenot plānotās aktivitātes, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus. Tā kā sanāksme notika skolā, tad redzējām, kā mācās skolēni, kāds ir klašu iekārtojums un kāda ir stundu organizēšana, tikāmies ar skolotājiem un skolēniem. Bija iespēja arī pabūt privātskolā, kur skolēni padziļināti apgūst angļu valodu. Noteikti pastāv atšķirības starp skolām Turcijā un Latvijā, piemēram, tur zvans no un uz stundām ir kāda Turcijā slavena melodija.

     

 

Bez jaunām prasmēm darbam projektā uzlaboju savas komunikācijas prasmes, angļu valodu un sadarbību ar citu valstu cilvēkiem.  Angļu valoda starptautiskos projektos ir ļoti nepieciešama, tomēr Turcijā piedzīvojām gadījumus, kad cilvēki savā starpā var sazināties arī nezinot angļu valodu. Tas pierāda to, ka liels gribasspēks palīdz pārvarēt valodas barjeru un ir kā motivācija iemācīties konkrēto valodu. Īpašs saviļņojums bija, kad vakariņojot ISKENDER restorānā (İskender kebap,) tikāmies ar tā īpašnieku Yavuz İskenderoğlu, kurš ir arī Latvijas goda konsuls Bursā. Lepojāmies, ka bieži izskanēja mūsu valsts vārds, pabijām goda konsula darba kabinetā, kur ir materiāli un fotogrāfijas par Latviju. Man kā vēstures skolotājai nenovērtējama pieredze bija Turcijas kultūras iepazīšana un Turcijas vēstures dziļāka izpratne. Grāmatās lasītais ne vienmēr paliek atmiņā tik labi kā savām acīm redzētais un dzirdētais. Projekta tikšanās brauciens radīja vēlmi vairāk izpētīt visas projektā iesaistītās valstis, to kultūras un reliģijas. Esmu pārliecināta, ka saviem skolēniem spēšu dot savas jauniegūtās zināšanas un pieredzi.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Līvija Levinska, vēstures skolotāja Viesītes vidusskolā

 

Viesītes vidusskolas skolēni piedalās “Rīgas dzirnavnieka” rīkotajā  “Putras programmā.”

Jau vairākus gadus ”Rīgas dzirnavnieks” skolām piedāvā iespēju piedalīties “Vislatvijas putras programmā”.

Pirmais solis programmā bija iepazīties ar veselīgu uzturu. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  “Rīgas dzirnavnieks” ir sagatavojis prezentāciju par graudaugu nozīmi uzturā. Tās ietvaros soli pa solim 1. - 4. klašu skolēniem  un 5. - 8. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt, kāpēc svarīgi ēst putras un kāpēc tās ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.

Otrais solis: piedalīties  Vislatvijas Putras pavārgrāmatas veidošanā. Savas receptes ar bildēm gan ar bērniem, gan ar putru bija jāievieto  Putras programmas mājas lapā. To varēja izdarīt klase, un arī individuāli. No receptēm, kas tika ievietotas līdz 16. oktobrim, labākie Latvijas šefpavāri atlasīs 20, kuras saņems “Herkuless” specbalvas!

Trešais solis piedalīties putras šķīvju izstāžu veidošanā. Šogad “Rīgas dzirnavnieks” piedāvāja papildus aktivitāti, skolēni varēja  veidot savu mīļāko putas šķīvju izstādi, šķīvjus varēja gatavot paši vai atnest no mājām.

Skolotāja Sarmīte Milakne

 

Visu nedēļu no 17. līdz 21. oktobrim skolā notika piekto klašu uzņemšana skolas saimē. Sākumskolas posms ir noslēdzies, un nu esam lieli! Par dažādām aktivitātēm gādāja 9. klase. Pirmdien mēs sportojām, otrdien mainījām apģērbus -  zēni ģērbās kā meitenes, bet meitenes kā zēni. Trešdien Helovīnu tematika un fantastiskas maskas. Ceturtdien gatavojām priekšnesumus un gaidījām balli.

   

Beidzot gaidītā piektdiena un svinīgā zvēresta nodošana, kā arī atvadas no bērnības. Aktīvākie šīs nedēļas dalībnieki saņēma īpašus diplomus. Pateicamies 9. klases kolektīvam par jautrību, izdomu un ballīti!

5.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita

 

Labo darbu nedēļā Viesītes vidusskolā piedalījās daudzas klases. Arī 5.a un 5.b klases pēc stundām 20.oktobrī devās palīdzēt sakopt muzeja  “Sēlija” teritoriju.  Rudens krāsoto lapu paklāju cītīgi vācām lielā kaudzē. Gan strādājām, gan draiskojāmies, lēkājot pa milzīgo lapu kaudzi. Palīdzēt bērniem nāca arī Karīnas Zubkovas mamma un ar gardu ābolkūku talciniekus pārsteidza Rainera Daibes vecmāmiņa. Paldies par atbalstu!

Pēc darba nogurušos talciniekus muzeja darbinieces cienāja ar karstu tēju un cepumiem. Paldies par cienastu un sadarbību!

   

5.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita

 

Putnu vērošanas ekskursija.

Vēl pagājušā gadsimta beigās putnus novēroja galvenokārt diplomēti ornitologi, savukārt pēdējos  gados putnu vērošana kļuvusi par sportizāciju, kā to dēvē ornitologs Arnis Zacmanis. Lai pievērstos šādam vaļaspriekam, nav nepieciešamas fundamentālas zināšanas ornitoloģijā. Sākumā pietiek ar zinātkāri un pacietību (http://www.diena.lv/raksts/sodien-laikraksta/verojot-putnus-klusti-redzigaks-dzirdigaks-14091956).

             

14.oktobrī  mūsu skolas 8.a, b kl. skolēni, dabas eksperta, ornitologa Arņa Zacmaņa vadībā, devās putnu vērošanas ekskursijā pa Viesītes pilsētu. Ornitologs piedāvāja divas putnu vērošanas metodes - iet un meklēt vai apstāties piemērotā vietā un gaidīt. Tā kā laiks bija ļoti vēss, izvēlējāmies iet un meklēt. Nepilnu 2 stundu gājienā izdevās novērot un iepazīt 13 putnu sugas, ieklausīties ornitologa stāstījumā par dažādām putnu sugām. Izrādās, vēls rudens, kad kokiem lapas ir gandrīz nobirušas, daļa gājputnu jau ir prom, ir piemērots laiks putnu vērotājiem – iesācējiem, jo putnus var labi redzēt, kā arī saklausīt atsevišķu putnu balsis.

Skolotāja Aija Vanaģele

 

Erudīcijas, gudrības un atjautības spēle „Gudrs, vēl gudrāks”

 

Beidzot arī no mūsu skolas kāds ir sadūšojies piedalīties šajā spēlē. Tā ir 7.b klases skolniece Zanda Zaļakmene. Vidējā semestra vai gada atzīme nebūt nav noteicošā. Pieteikuma anketā jāatbild uz daudziem jautājumiem. Piemēram, jāuzraksta, ar ko varam lepoties Latvijā. Jāapraksta tavs redzējums uz Latviju pēc 30 gadiem. Jāpastāsta, ar ko tu atšķiries no saviem vienaudžiem.

     

Zanda tika uzaicināta. Un tā 13.oktobrī kopā ar atbalstītājiem – mammu, brāli, draudzenēm, klasesbiedriem un audzinātāju – devāmies uz TV uz raidījuma ierakstu.

Visi izbaudījām procesu, kā top raidījums. Tas joprojām atrodas tapšanas stadijā, jo 7.novembrī gaidām ciemos TV – filmēs Zandas vaļaspriekus un kādu stundu. Raidījumu TV varēsim skatīties decembrī. Bet 10.novembrī visus aicinu turēt īkšķus un domās Zandu atbalstīt, jo jāstartē finālā.

Kādam jābūt skolēnam, lai varētu piedalīties šajā spēlē? Protams, erudītam. Gudram visos mācību priekšmetos, atjautīgam, ar spēju koncentrēties stresa situācijās, radošam, atvērtam, daudz jālasa. Zandai tas viss piemīt.

Klausoties jautājumus un domājot līdzi, reizēm likās – nu kā to var nezināt! Bet daudz biežāk brīnījos – kā viņa to zina?!

Domāju, ka visi – gan Zanda, gan atbalstītāji – guva daudz jaunu zināšanu un pārliecinājās, cik darbietilpīgs ir raidījuma ieraksta un tapšanas process.

Zandas audzinātāja Rita Sirmoviča

 

  

Viesītes vidusskolā mācās skolēni no Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas

 

     

Septembra mēnesis skolā bija ne tikai pirmais mācību gada sākums, bet gan nozīmīgs ar aktivitātēm projektā. ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7 ietvaros Viesītes vidusskolā no 2016.gada 18.-23.septembrim starptautiskajās  skolēnu mācībās piedalījās partnervalstu - Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas skolu 23 jaunieši  un 7 pedagogi. Mācību sesijas jau ir notikušas Rumānijā, Grieķijā un Lietuvā. Šis krāsainais un ziediem bagātais rudens laiks bija plānotās mācības Latvijā. Sagatavošanas darbus skolā sākām jau augustā, lai nodrošinātu saturisku un interesantu darbu skolēniem, kā arī sasniegtu plānotos projekta rezultātus. Galvenais vadmotīvs un tēma bija valodas, to dažādība. Pateicoties skolotāju, skolēnu un viņu vecāku atsaucībai, spējām nodrošināt kvalitatīvas skolēnu mācības, izmitināšanu ģimenēs un citus kopīgus pasākumus.  Piecas pilnas dienas skolēni strādāja, veicot vairākus uzdevumus – veidoja starptautisku tematisku vārdnīcu, pētīja tautas tērpus, nacionālos simbolus, zīmes, dejas, dziesmas, gatavoja prezentācijas par noteiktām tēmām, deva savu novērtējumu par organizētajām aktivitātēm. Apmācību sesijas aktivitātes notika vairākās vietās – Viesītes vidusskolā, Viesītes kultūras pilī, Jēkabpilī, Rīgā.   (Lasīt visu rakstu)

 

Klāt 1. septembris!

Novēlu saglabāt 1. septembra pozitīvās emocijas, enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri visa mācību gada garumā!

Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem - neatlaidību, sapratni, spēku un panākumus, palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē!

Viesītes novada domes priekšsēdētājs J.Dimitrijevs

Sagaidot Zinību dienu, ir saņemts Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rakstiskais apsveikums un video sveiciens Latvijas izglītības iestādēm!

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis sirsnīgi sveic skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 1.septembrī – jaunā mācību gada sākumā. Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads!

Ministra apsveikums.

1.septembris ir klāt!

Zinību dienas norise mūsu skolā.

 
 

Lasi vairāk par 2015./2016.mācību gada notikumiem!