Stundu saraksts

Skolēnu pašpārvalde

 

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Skolēniem"

 

 

Skolēnu pašpārvalde

Skolas ārpusstundu darba organizēšanā liela loma ir skolēnu pašpārvaldei, kura mūsu skolā darbojas kopš 1996.gada. To vada skolēnu vēlēta Saeima desmit skolēnu sastāvā ar prezidentu priekšgalā.

9.skolēnu Saeimas

sastāvs 2010./2011.mācību gadā:

 

SAEIMAS PREZIDENTE                       Viktorija Capa                     

SAEIMAS PREZIDENTES VIETNIECE     Paula Liepiņa

KULTŪRAS MINISTRE                         Santa Ivanova

KULTŪRAS MINISTRES VIETNIECE       Sintija Grīsniņa - Grīsle          

SPORTA MINISTRE                            Ieva Bērziņa

SPORTA MINISTRES VIETNIECES        Agnese Ribāka, Lineta Liepiņa

IEKŠLIETU MINISTRE                          Laura Jaškova

IEKŠLIETU MINISTRES VIETNIECE        Līva Lūse

PRESES MINISTRE                              Monta Tiltiņa, Anna Paula  Kuzņecova

SAEIMAS SEKRETĀRE                         Elīna Pērkone

 

VIESĪTES VIDUSSKOLAS

9. SKOLĒNU SAEIMAS VĒLĒŠANU

PROTOKOLS

Viesītē

2010.gada 24.septembrī                                                             Nr.5

 

Viesītes vidusskolas 9.skolēnu Saeimas vēlēšanu rezultāti:

1.  Skolēnu skaits, kas mācās Viesītes vidusskolā 5.-12.kl.:                 220 skolēni

2.  Skolēnu skaits, kas piedalījās vēlēšanās:                                      191 skolēni

3.  Biļetenu skaits:                                                                          191 biļeteni

4.  Derīgie biļeteni:                                                                         191 biļeteni

5.  Nederīgie biļeteni:                                                                                     -

 

  Viesītes vidusskolas 9.skolēnu Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksts un iegūtās balsis:

 

  1. Viktorija Capa                 - 149 balsis

  2. Paula Liepiņa                  - 125 balsis

  3. Elīna Perkone                  - 118 balsis

  4. Monta Tiltiņa                   - 112 balsis

  5. Ieva Bērziņa                    - 112 balsis

  6. Agnese Ribāka                 - 111 balsis

  7. Santa Ivanova                  - 105 balsis

  8. Sintija Grīsniņa – Grīsle     - 103 balsis

  9. Laura Jaškova                  - 103 balsis

10. Līva Lūse                         - 100 balsis

11. Lineta Liepiņa                  - 91balsis

12. Anna Paula Kuzņecova      - 87 balsis

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:                                                                  /S. Ratiņa/  

komisijas pārstāvji /sekretāre:                                                      /V. Frolova, D. Laizāne/

 

 

Pirmās Saeimas prezidente - Magda Vītola

Otrās Saeimas prezidente - Magda Vītola

Trešās Saeimas prezidents - Jurģis Orups

Ceturtās Saeimas prezidents - Helmuts Rieksts

Piektās Saeimas prezidents - Mārcis Paegļkalns

Sestās Saeimas prezidente - Zane Tutāne

Septītās Saeimas prezidents - Juris Baldunčiks

Astotās Saeimas prezidente - Ārija Kļaviņa

 

Kārtības Rullis

 4. Skolēnu Saeimas Kārtības Rullis

 1. Viesītes vidusskolas skolēnu Saeima ir skolēnu pašpārvaldes institūcija.

 2. 4. Saeimas darbības laiks ir no 2000. - 2002. 1. jūnijam

 3. 2002. gada Septembrī izsludina 5. Saeimas vēlēšanas.

 4. Skolēnu Saeima sastāv no desmit 5. - 12. klases pārstāvjiem, kurus ievēl vispārējās aizklātajās vēlēšanās 5. - 12. klašu skolēni.

 5. Saeimas pārstāvjiem pilnvaru zaudēšanas gadījumā, tiek ievēlēts nākošais, kas saņēmis vairāk balsu.

 6. Skolēnu Saeimas skolēni pilnvaras zaudēja pāriet mācīties uz citu skolu.

 7. Ja tiek izslēgts no Viesītes vidusskolas.

 8. Lēmums par skolēnu atbrīvošanu no skolēnu Saeimas var virzīt Saeimas pārstāvji, klašu kolektīvi, pedagoģiskā padome un skolas vadība.

 9. Skolēnu Saeimas pieņemtie lēmumi saistoši visiem Viesītes vidusskolas skolēniem.

 10. Skolēnu Saeimas pieņemtie lēmumi, kas saistīti ar mācību procesu un saimniecisko darbību jāsaskaņo ar skolas pedagoģisko padomi un skolas vadību; domstarpību gadījumā noteicošais ir skolas padomes lēmums.

 11. Skolēnu Saeimas deputāti var apmeklēt skolas sarīkojumus bez maksas.

 12. Saeima sanāk kopā pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

 13. Ministrijas sastāvā ir ministrs, divi vietnieki, skolotājs - konsultants.

 14. Ministra vietniekus izvēlas ministri, kurus apstiprina skolēnu Saeima.

 

5.skolēnu Saeimas nolikums

 

1. Vispārējie jautājumi.

 • Viesītes vidusskolas skolēnu Saeima ir vispārējās vidējā izglītības iestādes neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.

 •  Saeimu izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Viesītes vidusskolas sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

 • Saeima savā darbībā ievēro Saeimas nolikumu, Viesītes vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. Saeimas nolikumu apstiprina Viesītes vidusskolas padome, saskaņojot ar Viesītes vidusskolas direktoru.

 • Saeimai ir sava simbolika.

 • Saeimai ir padomdevēja tiesības Viesītes vidusskolas administrācijai.

 • Saeima īsteno Viesītes vidusskolas administrācijas deleģētās funkcijas Saeimai

 

2.    Saeimas darbības mērķi un galvenie uzdevumi.

 • Saeimas galvenie uzdevumi: sadarboties ar Viesītes vidusskolas administrāciju, pedagogiem un skolas padomi;

 • pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Viesītes vidusskolas pedagogiem un administrāciju;

 • veicināt mācību procesa efektivitāti;

 • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Viesītes vidusskolā;

 • apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot Viesītes vidusskolas sabiedriskās dzīves veidošanā;

 • sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm un sabiedriskajām organizācijām.

 

3. Saeimas izveide un vēlēšanas.

 • Saeimas vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības vēlēšanās nosaka Saeimas nolikums.

 • Viesītes vidusskolas Saeimas nolikums izveidots pamatojoties uz vispārizglītojošās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldes paraugnolikumu.

 • Viesītes vidusskolas Saeimas sastāv no 10 8. - 11. klašu pārstāvjiem, kurus ievēl vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās 8. – l2. klašu skolēni.

 • Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas vēlēšanas.

 • Saeimā ievēlētais skolēns beidz savu darbību Saeimā, pārtraucot mācīties Viesītes vidusskolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no Saeimas.

 • Ievēlētās Saeimas darbības ilgums ir 2 gadi.

 • Saeimas kandidātus var izvirzīt klašu kolektīvi 8. -11. klases 3 kandidātus, kā arī pa vienam kandidātam no skolēnu sabiedrisko organizāciju vai partiju pārstāvjiem.

 

4. Saeimas sastāvs un darbības organizācija.

 • Saeima sastāv no 10 ievēlētajiem 8. - 11. klašu skolēniem.

  • Saeimas prezidents;

  • tiek veidots ministru kabinets, ko vada Saeimas prezidents;

  • Saeimas organizatori kultūras un sporta jautājumos, skolēnu tiesību, mācību darba jautājumos, preses jautājumos u.c.

  • ministrijas sastāv no ministra, diviem vietniekiem un skolotāja - konsultanta;

  • ministra vietniekus izvēlās ministri, kurus apstiprina skolēnu Saeima.

 • Saeima sanāk pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

 • Saeimas sēdes vada Saeimas prezidents.

 

5. Saeimas tiesības un pienākumi.

 • Saeimai ir tiesības: organizēt Saeimas darbību atbilstoši Viesītes vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

  • iesniegt priekšlikumus Viesītes vidusskolas administrācijai un skolas padomei:

  • piedalīties Viesītes vidusskolas darba plānošanā;

  • deleģēt 2 pārstāvjus Viesītes vidusskolas padomē;

  • iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Saeimas nolikumā;

  • bez ierobežojuma izteikt Saeimas viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju Viesītes vidusskolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu un skolas presi;

  • skolēnu Saeimas deputātiem ir tiesības apmeklēt visus skolas sarīkojumus.

 • Saeimas pienākumi ir:

  • regulāri informēt skolēnus par Saeimas darbību, Saeimas pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

  • atbalstīt Viesītes vidusskolas administrāciju un pedagogus, Viesītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā;

  • skolēnu Saeimas pieņemtajiem lēmumiem jābūt saistošiem visiem Viesītes vidusskolas skolēniem.

Uz sākumu