Par uzņemšanas nosacījumiem skolā

Par uzņemšanas nosacījumiem skolā

Lai izglītojamo pieteiktu Viesītes vidusskolā, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam (direktoram) iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;

1.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

1.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

1.4. izvēlēto izglītības programmu;

1.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Iesniegumam pievieno:

2.1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;

2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. un 10. klasē;

2.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

2.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

2.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

2021./2022.māc.g. Viesītes vidusskola topošajiem 10.klases izglītojamajiem piedāvā šādus izvēles padziļināto kursu komplektus:

Komplekts Padziļinātā mācību satura priekšmeti Studiju virzieni un profesijas, lai studētu koledžās un augstākajās izglītības iestādēs
A Svešvaloda II (C1), Sociālās zinātnes II, Bioloģija II Vides zinātnes, lauksaimniecība, mežsaimniecība, medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne, kosmetoloģija, sabiedrības veselība, pedagoģija, sociālais darbs un aprūpe, tulkošana, profesionālā darbība bioloģijā u.c.
B Svešvaloda II (C1), Sociālās zinātnes II, Matemātika II Uzņēmējdarbība, ekonomika, pakalpojumu nozare, tūrisma industrija, politoloģija, jurisprudence, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, tulkošana, pedagoģija, profesionālā darbība matemātikā, profesionālā darbība tiesībsargājošā jomā, drošības, glābšanas, militārajos dienestos u.c.