Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus

Viesītes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 5.novembrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Viesītes novada pašvaldība izsludina Viesītes novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijuturpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamosjauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektosārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 5.novembris, plkst. 17.00 Viesītes novada pašvaldības Brīvības iela 10, Klientu apkalpošanas zālē

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 14.12.2018.

Projekta ieviešanas laiks – no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada janvārī/februārī.

Viesītes novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators: Dita Sala,
‌T. 22000801
‌e-pasts dita.sala@viesite.lv
Viesītes novada pašvaldība
‌Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, 2.kabinets

‌Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

NOLIKUMS_Viesītes_novada_pašvaldība

IZMPiel1_17082018_

Vienreiz_maks_metodika_

LV likumi_lv_283625_23.03.2018__lv

Metodika_301117

Metodika_Pielikums_1_270718 (1)

PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB

pumpurs_pielikumsiesniegumaveidlapa

pumpurs4pielikumspmpapliecinajums

pumpurs5pielikumsvertesanaskriteriji

Viesites_novads_PMP_videja_termina_plans

Viesīte_jauniesu_projekti

‌Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Informāciju ievietoja: Dita Sala