ES fonda projekta aktivitātes

ES fonda projekta aktivitātes

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, sakarā ar esošo situāciju valstī, tika veiktas APP plāna aktualizācijas nianses, kā arī  korekcijas pasākumu, nodarbību un aktivitāšu plānā 2020.-2021.gadam.  Turpinās aktīva sadarbība ar pašvaldības projekta vadītāju un asistentu, lai sekmīgi sakārtotu dokumentāciju, ievērojot  uz projektu attiecināmos normatīvos aktus.

Sagatavoja projekta dokumentāciju šādiem pasākumiem: mācību vizītei uz Rīgas bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”; Rīgas Zoo dārzu 7.klašu izglītojamiem -pasākums atbilst sadaļai Nr.1. Mācību saturs, STEM un vides joma 2.1., 3.1.; mācību vizīte uz uzziņas un eksperimentu centru Lielvārdi un Ķeguma HES 9. klašu izglītojamiem -pasākums atbilst sadaļai Nr.1.Mācību saturs, STEM un vides joma 2.1., 3.1.. Iesniedza skolas pieteikumu par ARANET sensoru izmantošanu  mācībās.

Deliģēta izglītības iestādes logopēds – S.Skrupsku uz profesionālās pilnveides tālākizglītības kursiem: „AcadienceTM (Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma “DIBELS Next) lasītprasmes latviešu valodas tests 0.-3.klasei” (32 kontaktstundas)/ 8.3.2.2./16/I/001 ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “ .Tas ir būtiski atbalsts profesionālajā kompetenču pilnveidē konkrētā jomā.

Gada sākumā tika sagatavotas vienošanās pie darba līgumiem ar projektā iesaistīto personālu Viesītes vidusskolā (sk. L.Blumbeku, pedagoga palīgiem/ārspustundu nodarbību sk. A.Kivlenieku; laborantu G.Grieķeri) un darba līgumi projekta iesaistītajiem pedagogiem Viesītes vidusskolas programmu izpildes vietā Ritē( I.Vaveri un  N.Dirdu). Ņemot vērā esošo situāciju,  projekta pedagogi novirzīti uz pedagoga palīgiem, lai pēc iespējas maksimāli orientētos uz atbalstu bērniem.

Tiek plānota sadarbība ar Laboratorium.lv par nodarbību vadīšana zoom tiešsaistē, lai atbalstītu un sekmētu  skolēnus radošiem eksperimentiem un padziļinātai mācību vielas apguvei dabaszinātņu, ķīmijas un fizikas ciklos.

Regulāri tiek aktualizēta informēja par izmaiņām ar epidemiloģiskajā  situācijā, nepieciešamības gadījumos sagatavotas dalībnieku reģistrācijas lapas, kā arī citas nepieciešamās uzskaites un atskaites formas. Sagatavotas e-klasē Excel formātā plānoto atbalsta pasākumu izpildes atskaiti (APP atskaite) un vienas vienības metodikas atskaiti (VVM atskaite), kas tiek nosūtīts  projekta koordinatoram un Valsts izglītības satura centram Rīgā.

Pedagogiem nosūtīta informācija par jaunākajiem metodiskajiem materiāliem www.visc.gov.lv  matemātikā, informātikā/programmēšanā, ZPD.

Tieši tāpat  kā daudzās jomās arī projektā ir regulāri zoom informatīvie vebināri, kuros par izmaiņām informē projekta vadītāja L.Voroņenko un citi koordinatori. Tiek precizētas neskaidrības un noskaidroti atbalsta mehānismi.  Sarežģīta situācija būs vasaras sākumā, kad daudzām pašvaldībām briest izmaiņas teritoriālajā reformā kontekstā. Tas ietekmēs  izglītības iestādes jaunā plāna izstrādi un iesniegšanu. Vebināru tiešsaistēs tiek apspriesta rīcība un darbības procesi, lai projekta dalībskolas  spētu arī turpmāk sekmīgi darboties un apgūt ES fondu finansējumu un atbalsta mehānismu.