Nodrošināšana  attālinātā mācību procesā

Nodrošināšana attālinātā mācību procesā

Viesītes vidusskolā turpina īstenot Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā. Situācija nav viennozīmīga, bet sadarbīboties  ar mācību priekšmetu skolotājiem tomēr varējām ieplānot, izstrādāt  un realizēt aktivitātes klātienē 6.klašu izglītojamiem. Karjeras nedēļā skolēni piedalījās nodarbībās “Profesiju mežs un veidoja profesiju aprakstus un  prezentācijas, pētīja profesiju baneri, skaidroja savus apkopojumus. Decembrī, savukārt, turpinot profesiju izpētes  tēmu, skolēni vizualizēja sev interesējošās profesijas – profesionālis, darba vide, darba instrumenti un apģērbs. Ļoti interesenti savu redzējumu izdevās realizēt 6.b.klasei. Paldies bērniem!

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Šī daudzpusīgā pieeja veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Joprojām paliekot  attālinātā mācību procesā, vidusskolēni klašu stundās patstāvīgi iepazinās ar skolēniem pieejamajām video lekcijām par karjeras izvēli un tās izaugsmi (VIAA) mājas lpp. Lekcijas paredzētas dažādām mērķgrupām, ar tām bez maksas var iepazīties ikviens interesents.  Interesanti individuāli aplūkoja “Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā” – Latvijas Universitātes karjeras konsultantes, izaugsmes veicinātājas Daces Siliņas vēstījums topošajiem augstskolas studentiem. Vidusskolēni un vecāki tika informēti par jaunumiem tālākizglītības iespējām un dažādiem kursiem e-klases platformā  pierāda, ka šī saziņa ir efektīva. II semestrī katra mēneša pēdējā nedēļā tiks rīkotas zoom tiešsaistes ‘Radiņš ar pedagogu karjeras konsultantu, absolventu un profesionāli”. Plānots organizēt ZOOM tiešsaisti arī vecākiem, lai veidotos ciešāka sadarbība un vienots atbalsts jauniešiem.

Decembrī un janvārī turpinās metodiskais darbs pie Karjeras izglītības programmas papildinājuma izstrādes. Konkrēti tika ieplānotas aktivitātes 1.-12.kl. balstoties uz www.viaa.gov.lv  apkopoto metodisko materiālu – 100 metodes. Iesniegts stundas “Iekāp aktiera kurpēs” 7.kl. plānojums/konspekts un stundas analīze sadarbībā ar teātra mākslas skolotāju I.Daņiļeviču (VIAA). Apmeklēti profesionālās pilnveides kursi “Pedagogs karjeras konsultants komunikācijā ar sabiedrību “un uzsākta dalība PKk Supervīzijās. Joprojām tiek aicināti jaunieši uz karjeras individuālajām konsultācijām (sīkāka info skolas mājas lapā.).  Radošu un mērķtiecīgu  Jauno 2021.gadu!

Viesītes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa