Noslēdzies projektu konkurss

Noslēdzies projektu konkurss

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai Viesītes novada pašvaldībā.

Konkursā pieteikumu iesniedza viens pretendents. Tika apstiprināts biedrības „Piedzīvojuma Gars” jaunatnes iniciatīvu projekts “Klases spēks -Viesīte”. Projekta laikā tiks strādāts ar 13-19 gadus veciem jauniešiem no Viesītes vidusskolas, lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un iegūtu iemaņas, zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā katrai grupai individuāli tiks izveidoti četri saliedēšanas pasākumi. Katram pasākumam būs sava tematika. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.

Projekta ietvaros tiks veidota pozitīvāka, veselīgāka vide Viesītes vidusskolā mainot attieksmi, mācot sadarboties, komunicēt savā starpā un veidot patīkamu iekšējo mikroklimatu. Nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, jauniešiem būs iespēja iesaistīsies dažādās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, palielinot motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē. Projekta kopējās izmaksas EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Projekta aktivitātes paredzētas no 2019.gada 1.augusta – 1.decembrim., un tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
projekta pašvaldības koordinatore
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste un jaunatnes lietu speciāliste
Dita Sala
Mob. tel.: +37122000801
E-pasts: dita.sala@viesite.lv