Skolas darbības mērķi ir:

  • Veidot skolas skolēniem pieejamu izglītības vidi,
  • Organizēt un īstenot tādu izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū.
  • Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.

Skolas nākotnes vīzija – mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.