1.   Abiļevičs Jānis

2.   Arāja Zenta

3.   Babre Edīte

4.   Bakarte Ilga

5.   Beire Zilvija

6.   Beļūne Biruta

7.   Blaua Biruta

8.   Dišlere Rita

9.   Elksnīte Velta

10. Jansone Rasma

11. Kamarovskis Imants

12. Kimaskis Bruno

13. Kučpints Jānis

14. Ponteviča Irēna

15. Strika Ārija

16. Upītis Imants

Eksternis

1. Feldmane  Velta

 

 1. Arcimoviča Velta
 2. Bagātā Rasma
 3. Bajinska Kitija
 4. Baumanis Kārlis
 5. Baumanis Miervalds
 6. Budreika Paulis
 7. Buks Vilnis
 8. Bulavs Valdis
 9. Dambīte Skaidrīte
 10. Depere Veneranda
 11. Kalniņa Ausma
 12. Kleščevskis Ludis
 13. Krūmiņš Jānis
 14. Laiviņš Arnis
 15. Landrāte Aija
 16. Lapiņa Austra
 17. Lasmanis Jānis
 18. Līce Dzidra
 19. Millere Ārija
 20. Parols Alberts
 21. Pavlova Natālija
 22. Stepānova Ruta
 23. Šomka Lidija
 24. Vīksna Evalds
 25. Vītols Osvalds
Eksterņi

1.  Jākobsone Mirdza

2.  Kalvišķis Jānis

3.  Kalvišķe Livija

4.  Krūmiņš Kārlis

5.  Palčevska Valija

6.  Popele Elizebete

7.  Stiprais Rūdolfs

8.  Vītoliņa Alma

9.  Vītoliņš Roberts

1.   Audriņa Biruta

2.   Auziņa Ņina

3.   Bruno Laimdota

4.   Brūklena Austra

5.   Budreika Jānis

6.   Dāboliņš Elmārs

7.   Eiduka Dzidra

8.   Jurkovska Ināra

9.   Kalveitis Konrāds

10.  Leitlande Brigita

11.  Mūrniece Rūta

12.  Putniņš Arturs

13.  Pūpola Livija

14.  Salguss Elmars

15.  Strada Biruta

16.  Trups Pēteris

17.  Velika Valentina

18.  Žakare Vaira

Eksterņi

1.   Birkens Kārlis

2.   Osītis Ēriks

1.   Audze Dzidra

2.   Berķe Aldona

3.   Broms Tālivaldis

4.   Kupčs Eriks

5.   Laukmalis Laimonis

6.   Lukaševica Biruta

7.   Nebēdnieks Eduards

8.   Pīrāgs Roberts

9.   Pučinskis Uldis

10.  Riekstiņa Gunta

11.  Rudzīte Zinaida

12.  Vītola Arija

13.  Zvaigzne Dzidra

Eksternis

1.  Puķitis Davids

1.        Abiļeviča Aina

2.        Ābelīte Laima

3.        Berķe Austra

4.        Bluzma Erika

5.        Bulova Velta

6.        Dambītis Uldis

7.        Dzenīte Silvija

8.        Dzērvītis Uldis

9.        Geidāns Imants

10.      Gudženova Vizma

11.      Meija Irma

12.      Melbārdis Artūrs

13.      Pavlova Ustina

14.      Pīrāga Ārija

15.      Porietis Arturs

16.      Smeķe Agrīda

17.      Stelione Jaņīna

18.      Strautiņš Osvalds

19.      Štāle Dzidra

20.      Vecumnieks Edvīns

21.      Vilimaite Eleonora

22.      Zariņa Austra

Eksterne

1.    Upmale Ausma

 1. Audze Ainis
 2. Baranovska Zenta
 3. Domka Velta
 4. Ģērķis Gunārs
 5. Kalniņš Ervins
 6. Krātiņa Velta
 7. Kronītis Austris
 8. Kupča Ināra
 9. Miķēns Valentīns
 10. Pučinskis Gunārs
 11. Pusvāciete Rasma
 12. Rubene Mirdza
 13. Skabs Roberts
 14. Trupa Anna
 15. Vecumniece Elga
1.  Bajinskis Edgars

2.  Buiķis Miervaldis

3.  Bružika Velta

4.  Dārziņš Vilnis

5.  Griķere Agnita

6.  Jasule Lilija

7.  Jaunzema Maija

8.  Jurušs Dainis

9.  Kalniņa Rasma

10. Kapelis Emīls

11. Kupre Rasma

12. Lasmane Elga

13. Liepkalns Kārlis

14. Miezeris Vilis

15. Pauperis Jānis

16. Riekstiņa Modra

17. Saleniece Rita

18. Sarkisjans Gunārs

19. Sniķis Edvīns

20. Treija Rūta

21. Zeimuls Jānis  

Eksterņi

1.   Makarovs Pēteris

2.   Malceniece Velta

1.   Avotiņa Hedviga

2.   Broks Pēteris

3.   Butāne Mirdza

4.   Kancāne Biruta

5.   Krasovskis Jānis

6.   Ķēniņa Aina

7.   Lazdiņš Uldis

8.   Linītis Ilgvars

9.   Mēnese Alida

10. Spure Miervaldis

11. Treijs Andrejs

12. Upmalis Harijs

13. Vītoliņš Arnis

Eksterņi

1.   Kadakovskis Metīss

2.   Upmalis Voldemārs

 1. Abiļeviča Astrīda
 2. Akmene Marija
 3. Avena Mirdza
 4. Baltruma Rasma
 5. Buiķis Valdis
 6. Cīrule    Silvija
 7. Grieķeris Kārlis
 8. Gūtmanis Jānis
 9. Kalva Biruta
 10. Kļaviņa Elga
 11. Krūmiņa Arta
 12. Ķietis Arvīds
 13. Lazdiņa Ausma
 14. Malceniece Vija
 15. Mašule Genoveva
 16. Prentniece Anna
 17. Priede  Maiga
 18. Staškevics Reinis
 19. Stirāne Elīzabete
 20. Tīce Ārija
 1. Berķe Vija
 2. Brunova Zenta
 3. Bulavs Elmārs
 4. Cīrule Rita
 5. Drikāne Maija
 6. Grundmane Ruta
 7. Kalva Ērika
 8. Kleščevska Ruta
 9. Kriškāns Jānis
 10. Naberežna Elhenija
 11. Ošiņa Ināra
 12. Siliņa Brigita
 13. Skolniece Gaida
 14. Vasiļonoka Leonora
 15. Vorfolomejevs Kirils
 16. Zariņš Jānis
 17. Znotiņa Rita

 

1.   Beķere  Astrīda

2.   Blusa Biruta

3.   Brasaua Rasma

4.   Brasaua  Zenta

5.   Broks Jānis

6.   Dišlers Ilmārs

7.   Gladuševa Gaida

8.   Groza Anna

9.   Ieleja Inta

10. Jauģietis Andris

11. Kalniņa Ausma

12. Kiope Inta

13. Krūmiņa Velta

14.  Pūpola Valija

15. Roze Haralds

16. Spakovska Benita

17. Sproģis  Aleksis

18. Strads Ilmārs

19. Vaivads Andris

20. Vasiļonoka Lūcija

1.    Arāja Sniedze

2.    Balulis Pēteris

3.    Berķis Uldis

4.    Krūmiņa Ruta

5.    Lagzdiņš Hugo

6.    Lote Dzidra

7.    Naglis Viktors

8.    Nebēdniece Aija

9.    Ozoliņa Līga

10.  Pastara Rasma

11.  Paupere Maija

12.  Pūriņa Dzidra

13.  Rautiņa Vija

14.  Sarkisjane Rima

15.  Ušerovskis Juris

16.  Ūdre Anita

17.  Virbale Ilga

 

Eksternis.

1.    Mežkrūmiņš Arvīds

 1. Bērziņš Jānis
 2. Birste Ārija
 3. Blīve Biruta
 4. Brūvere Vija
 5. Galdiņš Haralds
 6. Gudrā Inta
 7. Ivanova Valija
 8. Jurjāns Ēriks
 9. Kalniņa Elga
 10. Kozlovskis Gedimins
 11. Ļaksa Valija
 12. Mičule Eleonora
 13. Neimane Elga
 14. Pauperis Jānis
 15. Pētersone Zenta
 16. Plepe Aina
 17. Reinsone Sarmīte
 18. Robežniece Ruta
 19. Skurule Irēna
 20. Spoģe Benita
 21. Šidlovskis Jānis
 22. Upelnieks Ojārs
 23. Vasiļonoks Venceslavs
 24. Vērdiķe Aina
 1. Aļeiņikova Anna
 2. Jauzeme Silvija
 3. Kļaviņa Ilga
 4. Kohanovičs Jānis
 5. Krūmiņš Guntis
 6. Masāns Valdis
 7. Paegle Biruta
 8. Sniķe Daina
 9. Ušerovskis Andrejs
 10. Zariņš Pēteris
 11. Zavickis Uldis

Eksterņi.

 1. Dorofejeva Aija
 2. Elksnis Edvigs
 3. Peļņiks Pēteris
 4. Sirsniņš Valdis

 

 1. Balule Biruta
 2. Bērziņa Maija
 3. Bišofs Arvīds
 4. Brasaua Vilma
 5. Broka Marija
 6. Caune Vilnis
 7. Griškēna Emīlija
 8. Jakovļeva Ļubova
 9. Kielbickis Romāns
 10. Krākops Ģirts
 11. Kuprāns Nikolajs
 12. Kūms Uldis
 13. Lindenberga Ilga
 14. Lukaševica Vanda
 15. Misiņa Ildze
 16. Naglis Roberts
 17. Ošiņa Zinaida
 18. Pauls Jānis
 19. Reguts Vilnis
 20. Robežniece Austra
 21. Spīdaine Laimdota
 22. Robežnieks Ēriks
 23. Strautiņa Mudīte
 24. Vasiļonoka Zofija
 1. Dābola Velta
 2. Dombrovskis Varonis
 3. Druveniece Rūta
 4. Gencas Zigmantas
 5. Greiškalns Kārlis
 6. Holandere Vija
 7. Jēriņa Maija
 8. Krātiņš Pēteris
 9. Kuciņš Jānis
 10. Lakājs Jānis
 11. Lazdiņš Gatis
 12. Līce Maija
 13. Lote Ruta
 14. Purviņa Aina
 15. Ribāka Dzidra
 16. Skrastiņš Kārlis
 17. Spārniņš Gaitis
 18. Stašķeviča Agra
 1. Budena Aija
 2. Dudeka Helēna
 3. Gasiņa Ilze
 4. Graviņa Vaira
 5. Grebeža Lidija
 6. Jelinska Maija
 7. Klodāns Jānis
 8. Lambergs Mārtiņš
 9. Liesma Ilgonis
 10. Lindenberga Velta
 11. Pauperis Oskars
 12. Rauza Andris
 13. Sātniece Mārīte
 14. Siņicina Astra
 15. Urkevics Modris
 1. Balule Zigrīda
 2. Birste Jānis
 3. Gurecka Ženija
 4. Kārkliņa Tamāra
 5. Klinģere Aija
 6. Ķepiņa Daina
 7. Lazdiņa Sarmīte
 8. Monkevičs Jānis
 9. Orlēna Inta
 10. Polāne Laima
 11. Ruģelis Laimonis
 12. Stepens Edvīns
 13. Šupinš Jānis
 14. Ušerovska Baiba
 15. Vendiņa Dzintra
 16. Virbale Ārija

 

 1. Ābols   Vilnis
 2. Baumane   Aina
 3. Birzniece   Aija
 4. Brūvere   Agra
 5. Čevere   Ruta
 6. Eiduka   Paulīna
 7. Graviņš   Jānis
 8. Kiopa   Gunta
 9. Kivleniece   Zenta
 10. Krākupe Māra
 11. Lejiņa Līvija
 12. Linaberga Maija
 13. Mājniece Rita
 14. Mihelsone Maija
 15. Peļņika Vita
 16. Pētersone Taiga
 17. Pusvāciete Aina
 18. Rimele   Ieva
 19. Vorfolomejevs   Jānis
 20. Žakare   Ilizandra
 1. Anspaka Mudīte
 2. Borovska Astrīda
 3. Borovska Ināra
 4. Bērziņa Lilija
 5. Bērziņš Guntis
 6. Blūzmane Ausma
 7. Celmiņš Miervaldis
 8. Davidāne Ruta
 9. Dāboliņa Laima
 10. Grundmane Selga
 11. Kalvišķis Juris
 12. Kļaviņa Vija
 13. Krasovska  Astra
 14. Lamberga Ilga
 15. Lapiņa Rita
 16. Linabergs Juris
 17. Lots Jānis
 18. Pauperis Voldemārs
 19. Poļaka Ilga
 20. Rūrāns Žanis
 21. Spīdainis Gunārs
 22. Staķāne Skaidra
 23. Staltmanis Ilgonis
 24. Tučeks Dainis
 25. Vecumniece Dzintra
 26. Zvejniece Ārija
 1. Ābols Tālis
 2. Bancāne Dzidra
 3. Bārzdaine Modrīte
 4. Birne Inta
 5. Bruņeniece Inta
 6. Brūveris Juris
 7. Caune Vaira
 8. Caune Valda
 9. Geidāns Ēvalds
 10. Jūrmalniece Vera
 11. Kalniņa Dzidra
 12. Koņeševska Veneranda
 13. Kriškāne Astrīda
 14. Liseckis Valdis
 15. Ločmele Ieva
 16. Markovska Valija
 17. Mihelsons Pēteris
 18. Onužāns Jānis
 19. Sirmovičs Jānis
 20. Skrupska Dzintra
 21. Tamane Dzintra
 22. Visnoliņš Kārlis
 23. Zavicka Skaidrīte
 24. Znotiņa Ausma
 25. Žurauska Rita
 1. Alksne Kārlis
 2. Eižvērtiņš Jānis
 3. Ērglis Māris
 4. Graviņa Ruta
 5. Groza Veronika
 6. Kohanovičs Juris
 7. Lazdiņa Lita
 8. Rūtiņa Inta
 9. Skiba Valija
 10. Stelione Brigita
 11. Štāls Valdis
Neklātienes konsultācijas punktā:

 1. Anģēna Līvija
 2. Bremze Lilija
 3. Brūvere Minna
 4. Dābols Ferdinands
 5. Eižvērtiņa Monika
 6. Kalvāne Valija
 7. Matuka Ance
 8. Ribāka Mirdza
 9. Znotiņš Edvīns
 1. Antonova Mārīte
 2. Čudars Rolands
 3. Dāboliņa Arta
 4. Jaundālders Valdis
 5. Kaminska Mārīte
 6. Kāpostiņš Gunārs
 7. Kāposts Agris
 8. Kārkliņa Silvija
 9. Korsikovs Genādijs
 10. Krepša Daina
 11. Lisovska Valija
 12. Lukjanovičs Eduards
 13. Masule Ruta
 14. Miezeris Jānis
 15. Piekuss Imants
 16. Popelis Andris
 17. Pučka Vija
 18. Pundure Marija
 19. Purene Elita
 20. Ruskule Janīna
 21. Streņģeniece Astrīda
 22. Streņģeniece Ārija
 23. Šekaļevska Raisa
 24. Veidemane Skaidrīte
 25. Vjakse Ārija

 

 1. Ablēna Ludmila
 2. Bejere Ritma
 3. Čiževska Janīna
 4. Daģis Jānis
 5. Dišlers Jānis
 6. Dudeks Roberts
 7. Eižvertiņa Marta
 8. Gaspars Vilnis
 9. Jurkevica Irma
 10. Kleinbergs Jānis
 11. Kļaviņš Guntis
 12. Krūmiņš Kārlis
 13. Lejiņa Gunta
 14. Martuženoks Māris
 15. Piekuse Ausma
 16. Pozņaks Andris
 17. Priedāja Antra
 18. Purviņa Ērika
 19. Roščenkovs Andrejs
 20. Rudzītis Juris
 21. Sladze Ruta
 22. Sokolovska Lolita
 23. Šķibere Vija
 24. Teivāns Rihards
 25. Tutāns Jānis
 26. Zeltiņa Maija
 27. Znotiņš Valdis
1.     Aperāne Ruta

2.     Balode Silvija

3.     Baļķīte Ināra

4.     Beinarte Lilita

5.     Bremze Dzintra

6.     Brūvere Inta

7.     Danēviča Gunta

8.     Dābola Vija

9.     Dišlers Juris

10.   Dišlers Laimonis

11.   Doroškevičs Valentīns

12.   Grinsone Indra

13.   Jēriņa Anita

14.   Jurkevica Zenta

15.   Kadcina Elita

16.   Kalniņš Guntis

17.   Kastaine Aina

18.   Koņeševskis Juris

19.   Krēsliņa Daina

20.   Malce Inta

21.   Palčevskis Eriks

22.   Pauniņa Valda

23.   Sļadzis Jānis

24.   Spārniņa Dacīte

25.   Spuldzenieks Valdis

26.   Šmuidriņa Valda

27.   Tarvids Jānis

28.   Vaivade Laima

29.   Vavilovs Nikolajs

30.   Vecumniece Ligita

31.   Zandere Ārija

32.   Zavickis Guntis
33.   Zemberga Malda

Eksternis.

1.   Ozols Andrejs

 

Konsultgrupa – neklātiene.

1.     Aldiņš Jānis

2.     Balode Valija

3.     Daņiļeviča Valentīna

4.     Dāboliņa Liene

5.     Glindziņa Ruta

6.     Graviņa Aina

7.     Klīve Dzidra

 1. Antonova Gunta
 2. Bērziņa Ināra
 3. Bogdanovs Juris
 4. Caune Aivars
 5. Drikāne Silvija
 6. Gailīte Mirdza
 7. Grišule Veneranda
 8. Jasmane Lilija
 9. Karčevska Gaida
 10. Krasovska Mairita
 11. Lapšuka Ina
 12. Maksimoviča Inna
 13. Miķēns Gedimins
 14. Mežaraupe Ērika
 15. Ribicka Rita
 16. Ritenbergs Harijs
 17. Staškevica Maija
 18. Talalajeva Valentīna
 19. Tučeka Antra
 20. Žinko Biruta
1.     Bišofs Gunārs

2.     Broka  Anfija

3.     Budena Inta

4.     Budena Valda

5.     Černauska Inta

6.     Čudarāne Klementina

7.     Kasteine Ritma

8.     Klāsone Laimdota

9.     Kupre Ināra

10.   Lejiņa Inta

11.   Mūrnieks Egils

12.   Pupiņa Biruta

13.   Slikšāne Skaidrīte

14.   Strujevics Guntars

15.   Taškovs Jānis

1.     Berģe Ārija

2.     Bremze Sarmīte

3.     Cilevičs Gunārs

4.     Dimitrijevs Jānis

5.     Drošprāte Rudīte

6.     Eihmane Pārsla

7.     Grigaloviča Geņa

8.     Grūdiņa Sarmīte

9.     Kerubina Irēna

10.   Krasovska Vita

11.   Lapuša Biruta

12.   Lejiņš Aivars

13.   Liepiņš Laimonis

14.   Liepkalne Vija

15.   Millere Velga

16.   Nitce Ira

17.   Pālīte Daina

18.   Priekulis Andris

19.   Putniņš Pēteris

20.   Rūtiņš Vilis

21.   Sirmovičs Pēteris

22.   Skruže Ingrīda

23.   Stiprā Valda

24.   Stirāne Ingrīda

25.   Tazejeva Brigita

26.   Viļumāns Juris

27.   Zemniece Anna

28.   Zirnīte Valda

 1. Balode  Benita
 2. Baumanis  Arturs
 3. Bārzdainis  Valdis
 4. Bremze  Benita
 5. Godiņa   Anita
 6. Kalvītis  Egīls
 7. Krepša  Vera
 8. Logina   Leontīne
 9. Tučeka   Ingrīda
 10. Upesdegle   Gunta
 11. Upmale   Ligita
 12. Vaičikovska  Daina
 13. Varekojs   Alis
 14. Zandersone   Aija
 15. Zemberga  Inta
 1. Bogdanovičs   Jānis
 2. Dzenis   Andris
 3. Ģirģene   Agrīte
 4. Kasparovičs   Dainis
 5. Kārīte   Anita
 6. Kivleniece   Veronika
 7. Kucinčeirs  Andris
 8. Laimiņš   Modris
 9. Līcis   Dainis
 10. Laisonīte   Ora
 11. Lukstenieks   Ēriks
 12. Maseviča  Aina
 13. Mežaraupe   Mirdza
 14. Mičko   Vera
 15. Naudiņa   Tamāra
 16. Rozenberga   Ausma
 17. Salmiņš   Jānis
 18. Strujevics  Sigurds
 19. Stumbiņš   Edvīns
 20. Upīte   Aina
 21. Vjakse   Aija
 1. Butāns Andris
 2. Bērziņa Ruta
 3. Eižvērtiņš Evalds
 4. Genca Sigita
 5. Grišulis Juris
 6. Kalniņa Asja
 7. Kalniņš Andris
 8. Kļava Maija
 9. Ķepule Inese
 10. Lagzdiņš Kaspars
 11. Leimanis Aivars
 12. Pūpols Guntars
 13. Rosčenkova Anita
 14. Rosčenkova Līga
 15. Stumbiņa Astrīda
 16. Trifonova Malda
 17. Upīte Valda
 1. Blaže Zita
 2. Briška Eduards
 3. Broka  Vija
 4. Caune Irisa
 5. Dāboliņš Juris
 6. Gerane Daina
 7. Lencberga Ināra
 8. Linde Irēna
 9. Luika Dzintra
 10. Maizīte Vaira
 11. Midere Daina
 12. Odiņa Iluta
 13. Ozoliņa Dace
 14. Paegļkalns Jānis
 15. Ratiņa Lolita
 16. Reppo Ņina
 17. Skroma Maiga
 18. Tervide Skaidrīte
 19. Zakare Dzidra
 1. Aukšpole Ruta
 2. Avena Ligita
 3. Butāns Jānis
 4.  Ezeriņa Benita
 5. Haitova Lija
 6. Jurušs Arnis
 7. Krasovskis Egons
 8. Lapšuka Daina
 9. Maksimovičs Valdis
 10. Ozola Ingrīda
 11. Reppo Natālija
 12. Rieksta Anita
 13. Rudzīte Ārija
 14. Salenieks Māris
 15. Šnore Māra
 16. Vītoliņa Anita
 17. Volkova Zina
 1. Bērziņa Ilze
 2. Bērziņš Andris
 3. Dāboliņš Andris
 4. Govčis Imants
 5. Grigas Pāvils
 6. Kapele Dzintra
 7. Lejiņš Imants
 8. Lisecka Daina
 9. Malcs Dainis
 10. Mašinskis Jānis
 11. Meškova Ludmila
 12. Mucelāne Ligita
 13. Ozoliņa Ingrīda
 14. Palčevska Ingrīda
 15. Poliektova Tatjana
 16. Sīpoliņa Dzintra
 17. Skolniece Inta
 18. Steps Elmārs
 19.  Vaivariņa Vija

Neklātienes konsultgrupa.

 1. Druveniece Astra
 2. Gulbis Viesturs
 3. Meškovs Genādijs
 4. Raupe Anastasija
 5. Vītols Ivars
1.       Anģēna Rita

2.       Anufrejevs Jānis

3.       Brālītis Visvaldis

4.       Caune Leons

5.       Caune Jānis

6.       Jaungaile Marija

7.       Kovalova Lilija

8.       Kārīte Gaida

9.       Lapiņa Ināra

10.   Lagzdiņa Velga

11.   Lasmane Betija

12.   Omeļina Valentīna

13.   Ozols Aigars

14.   Podāne Zenta

15.   Prodniece Ingrida

16.   Prodniece Vaira

17.   Ukriņa Mārīte

18.   Upīte Vija

1.      Auzāne Valda

2.      Bērziņš Bruno

3.      Druvinieks Aivars

4.      Gudženova Valda

5.      Jasikeviča Vija

6.      Jaundāldere Māra

7.      Kalvīte Elita

8.      Kļaviņa Anita

9.      Kuzņecovs Valerijs

10.  Mūrniece Vaida

11.  Naudiņa Skaidrīte

12.  Plikša Ligita

13.  Runika Silvija

14.  Ružello Laimdota

15.  Stirāns Ainis

16.  Zemberga Ligita

17.  Zemitāne Ingrīda

18.  Žinko Gunārs

19.  Vēgners Arturs

1.      Arbidāne Mudīte

2.      Drošprāte Mārīte

3.      Drukaļska Lilita

4.      Haitovs Igors

5.      Janovskis Guntis

6.      Jodele Mārīte

7.      Malceniece Baiba

8.      Pauniņa Vija

9.      Plikšs Zigmunds

10.  Pupiņa Marta

11.  Pūpola Biruta

12.  Ribāks Andris

13.  Ribāks Ilmārs

14.  Treimane Alda

15.  Upe Ligita

16.  Upītis Arturs

17.  Ūdrsala Jānis

18.  Zandersone Zaiga

1.       Andžāns Andris

2.       Anģēna Rasma

3.       Avens Vilnis

4.       Balule Biruta

5.       Freja Pārsla

6.       Jaksteviča Ilze

7.       Jaksteviča Sarmīte

8.       Kastaine Edīte

9.       Kozule Edīte

10.   Lazda Ilze

11.   Leimanis Imants

12.   Lesnieks Aigars

13.   Liepiņa Ligita

14.   Masule Ināra

15.   Naudiņš Valdis

16.   Saldatāne Biruta

17.   Salmiņa Sarmīte

18.   Selepa Vija

19.   Setkovska Ligita

20.   Sniķe Ārija

21.   Šanturovs Anatolijs

22.   Šteinberga Elita

23.   Virbale Selga

1.     Arbidāne Ligita

2.     Audze Velga

3.     Balodis Jānis

4.     Bogdonova Silvija

5.     Čačs Jānis

6.     Davidāns Aivars

7.     Glindziņš Vilnis

8.     Ivanova Svetlana

9.     Jeluškina Valentīna

10.   Kasparjoste Anita

11.   Kārkliņš Ivars

12.   Krastiņš Ilgonis

13.   Kulačenoka Anita

14.   Kviliuns Valdis

15.   Nitcis Juris

16.   Ribāka Līga

17.   Robežniece Ingrīda

18.   Rusiņa Irina

19.   Skopāne Daina

20.   Šopeiko Anita

21.   Zemrace Sandra

 1. Bagātā Vaida,
 2. Bagātā Vēsma
 3. Bērziņš Ivars
 4. Caune Jānis
 5. Druveniece Zeltīte
 6. Galvanovska Ilona
 7. Goldbergs Aivars
 8. Ģēģeris Juris
 9. Kalniņa Skaidrīte
 10. Kaņeps Pēteris
 11. Kapača Maija
 12. Kapača Valija
 13. Kastainis Aivars
 14. Liniņa Ausma
 15. Malcenieks Māris
 16. Millere Anita
 17. Mukāne Marija
 18. Rusiņa Baiba
 19. Saduka Inta
 20. Stelione Ilze
 21. Sviestiņš Jānis
 22. Upītis Dainis
 23. Upmalis Uģis

Konsultgrupa – neklātiene.

 1. Artemjeva Genovefa
 2. Bardavskis Valdis
 3. Danenbergsone Dzidra
 4. Bērziņš Imants
 5. Brūvere Margita
 6. Cīrulis Andris
 7. Deksne Lidija
 8. Grigas Jānis
 9. Ozols Jānis
 10. Priede Guntis
 11. Purens Aivars
 12. Rubenis Aivars
 13. Veinštoks Ilmārs
 14. Vilks Dainis
1.       Avens Gunārs

2.       Bancāne Anita

3.       Braucēja Aina

4.       Brūvere Iveta

5.       Gureckis Aivars

6.       Karass Aivars

7.       Kupčiuna Jānis

8.       Kvederoviča Gunta

9.       Lapinskis Juris

10.   Lapiņa Daina

11.   Lazdāne Sarmīte

12.   Masule Astrīda

13.   Muižnieks Ilmārs

14.   Pastiņa Anita

15.   Plūme Gunta

16.   Zemniece Mārīte

17.   Zobina Sarmīte

1.       Bērziņa Daina

2.       Dzikoviča  Biruta

3.       Dzikoviča  Ligita

4.       Ēķe Anita

5.       Godiņš Aigars

6.       Godiņš Guntars

7.       Groza Juris

8.       Jevtušenko Aija

9.       Kapačs Vladislavs

10.   Kāršeniece Lolita

11.   Kovaļova Zinaida

12.   Mikitina Skaidrīte

13.   Možeika Rita

14.   Ormane Anita

15.   Ribickis Jānis

16.   Salmiņa Anita

17.   Sarkisjane Olita

18.   Sīle Aija

19.   Viļuma  Anna

 

Konsultgrupa – neklātiene.

1.       Dambrovskis Jānis

2.       Goldbergs Imants

3.       Lapšuks Andrejs

4.       Lisecka Skaidrīte

5.       Skrimble Vija

6.       Tutāns Juris

7.       Vēsma Laimonis

 1. Anufrejeva Irēna
 2. Bērziņa Aija
 3. Birste Skaidrīte
 4. Butāne Ausma
 5. Caune Gunta
 6. Čukure Inta
 7. Fonabergs Leons
 8. Ivanova Zinaīda
 9. Kalniņš Aivars
 10. Kalvāne Līga
 11. Kerubina Ausma
 12. Klīve Līga
 13. Lasmane Mudīte
 14. Lasmanis Arnis
 15. Lazdiņa Sandra
 16. Lejietis Andris
 17. Lejiņa Elita
 18. Malcenieks Uldis
 19. Murāne Lilija
 20. Piekuss Valdis
 21. Pudžs Eriks
 22. Reidzāne Sandra
 23. Rimeiķe Biruta
 24. Stabiņa Sarmīte
 25. Šķietiņa Gundega
 26. Šteinberga Anita
 27. Upīte Ruta
 28. Vuškāne Ināra
 1. Avens Zigmunds
 2. Bagātā Ingrīda
 3. Baleiša Līga
 4. Brakša Daina
 5. Caune Dzidra
 6. Caune Edvīns
 7. Čerņauskis Dainis
 8. Draņeviča Brigita
 9. Dudeka Mārīte
 10. Gailīte Inese
 11. Kalniņš Jānis
 12. Kamerāde Vita
 13. Lase Anita
 14. Malceniece Lidija
 15. Petraite Regīna
 16. Prauliņa Laima
 17. Rumjancevs Arnis
 18. Saleniece Anita
 19. Salenieks Jānis
 20. Šķimele Vita
 21. Vītola Ingrīda
 22. Zaļakmene Daina
 23. Žindika Veronika
 1. Auciema Ligita
 2. Aukšpole Benita
 3. Ābola Inta
 4. Bagātā Elita
 5. Bondars Māris
 6. Bogdanova Sandra
 7. Erdlāne Anda
 8. Glindziņa Sandra
 9. Krūmiņa Anita
 10. Kuzņecovs Jurijs
 11. Martinova Ausma
 12. Pauniņa Gunta
 13. Rusāns Ilmārs
 14. Ruzgis Ingrīda
 15. Stepa Lija
 16. Stūrāne Inita
 17. Šimanovskis Edvīns
 18. Upīte Inga
 19. Vītoliņa Biruta
 20. Zvaigzne Sarmīte
 1. AleksandrovaGunta
 2. Dobulāne Vija
 3. Gors Aleksandrs
 4. Grunda Genovaite
 5. Justs Vilnis
 6. Kapele Guntra
 7. Lamberga Irina
 8. Lasis Andris
 9. Linītis Modris
 10. Lisecka Gunta
 11. Masule Mārīte
 12. Mihailovs Juris
 13. Pelčers Andris
 14. Pusbarniece Vēsma
 15. Širokova Aina
 16. Verzemnieks Aivars
 17. Vjakse Gita
 1. Diedrika  Brigita
 2. Galvanovskis  Ivars
 3. Ģēģere  Dace
 4. Ģēģere Ieva
 5. Kasparjoste Larisa
 6. Kārkliņš  Jānis
 7. Kivlenieks Andris
 8. Kivlenieks Māris
 9. Klubure Ingrīda
 10. Kļaviņš  Vilnis
 11. Krilovs Juris
 12. Ormane Ērika
 13. Plikša Lauma
 14. Ratnieks Uldis
 15. Rozalinskis Egīls
 16. Salmiņš Modris
 17. Setkovska Ligita
 18. Skrandovska  Astra
 19. Šopeiko Valentīna

 

 1. Bļodža Daiga
 2. Brakša Aina
 3. Dambrāne Aija
 4. Gavare Sarmīte
 5. Goba Dina
 6. Grīsle Dina
 7. Jaksteviča  Vija
 8. Jegorovs  Juris
 9. Jurjāns  Oskars
 10. Kalniškāns  Dainis
 11. Kāršeniece Alita
 12. Klimoviča Aija
 13. Krišjānis Māris
 14. Lisecka  Daina
 15. Orlova  Anita
 16. Polāns Imants
 17. Sarkisjane Agita
 18. Skuja Rasma
 19. Solosteja  Vanda
 20. Viļumāne Ilze
 1. Bravacka  Larisa
 2. Čermaka Sandra
 3. Dābola Iveta
 4. Grigas Juris
 5. Gudjānis Jānis
 6. Ivanova  Alla
 7. Jaunzeme Daina
 8. Kastaine Elita
 9. Kļaviņš Jānis
 10. Krūmiņa Valda
 11. Ķiete  Iveta
 12. Lasmane Ilze
 13. Medveckis Modris
 14. Ose Ingrīda
 15. Platgalve Gaida
 16. Pudāns  Hardijs
 17. Putniņa Silvija
 18. Trupa  Ruta
 19. Vītoliņa Ilze

 

 1. Aleksandrova  Anita
 2. Biteniece Aina
 3. Brakšs Jānis
 4. Dāboliņa Maira
 5. Gailītis Dainis
 6. Grincuns Aigars
 7. Ivane Inga
 8. Jaksteviča Aija
 9. Kozule Silvija
 10. Krišjānis Modris
 11. Līdaka Iveta
 12. Malceniece  Maija
 13. Markeviča Aija
 14. Možeiks Maigurs
 15. Pērkone Juta
 16. Reinis Māris
 17. Strautnieks Māris
 18. Vēsma Ligita
 19. Vintere Inese
 20. Zadovskis Guntis
 21. Zariņš Andris
 1. Auzāne Sandra
 2. Banders Valdis
 3. Bērziņš Aldis
 4. Bogdanova Sarmīte
 5. Caune Gita
 6. Cvetkova Dace
 7. Čeņauska Ingrīda
 8. Dābola Ingrīda
 9. Dubults Agris
 10. Eiduka Skaidrīte
 11. Gailīte Sanita
 12. Glumāns Gunārs
 13. Lāčplēsis Modris
 14. Ļevāne Vaira
 15. Pastars Valdis
 16. Platgalve Dzintra
 17. Polāne Inita
 18. Salmiņa Mudīte
 19. Spoģe Sarmīte
 20. Strautnieks Aldis
 21. Vītola Daina
 22. Ziemāns Aivars
 1. Aukšpole Inta
 2. Avena Aija
 3. Bindemane Skaidrīte
 4. Bļudže Ruta
 5. Bravacka Sandra
 6. Damberga Daina
 7. Davidāns Andris
 8. Gaile Anita
 9. Gaile Ligita
 10. Glūmāne Silvija
 11. Grīnberga Iveta
 12. Grīnmane Daiga
 13. Hista Dace
 14. Igaunis Raitis
 15. Kalniņa Maija
 16. Kleščevska Inita
 17. Krišjāne Dzintra
 18. Kuzma Aurika
 19. Laškova Vita
 20. Reidzāne Daiga
 21. Saldatāne Vija
 22. Šimanovska Anda
 23. Švābe Ilze
 24. Švābe Sandra
 25. Vintere Maija
 26. Zariņa Anita
 1. Balule Edīte
 2. Barkoviča Vita
 3. Bērziņš Zintis
 4. Brūvere Sarmīte
 5. Čakstiņš Arnis
 6. Čerņauskis Māris
 7. Draveniece Sandra
 8. Eiduks Lauris
 9. Gorovņeva Daina
 10. Gudjānis Valdis
 11. Hmeļevskis Arnis
 12. Jodguds Edvīns
 13. Kalniņa Inita
 14. Kaniņš Armands
 15. Krišjānis Vilnis
 16. Lase Lāsma
 17. Lejiņa-Kaltiņa Aija
 18. Paegļkalns Ivars
 19. Petjukeviča Marita
 20. Rauza  Modris
 21. Safanova Silvija
 22. Skrimble Ilze
 23. Skrupska Sandra
 24. Šķimele Ieva
 25. Žuks Alfons
 1. Bandere  Ingūna
 2. Biršte   Gunta
 3. Čepase  Inese
 4. Dinaburskis  Rihards
 5. Gabuža  Rudīte
 6. Graviņa  Marita
 7. Igaune  Una
 8. Kalniņa  Ingrīda
 9. Kazakeviča  Laila
 10. Kāršenieks  Ainis
 11. Kerubina  Valda
 12. Kirstuks  Edmunds
 13. Kudlis  Jānis
 14. Kupšāne  Dace
 15. Lisecka  Ingūna
 16. Pastare  Sanita
 17. Pastars  Mairis
 18. Priede  Māris
 19. Stagare  Anita
 20. Šteinarte  Lita
 21. Zariņa  Ināra
 1. Avens  Andris
 2. Baltušs Andris
 3. Bekasova  Mārīte
 4. Birste Jānis
 5. Bļodža Maruta
 6. Bravacka   Daiga
 7. Čerņauska Sarmīte
 8. Grinciuna Ingūna
 9. Grīslis Normunds
 10. Ivana Zaiga
 11. Ivans Alvis
 12. Jasinaite  Sandra
 13. Justs Jānis
 14. Krukovska  Sandra
 15. Lūsis Aivars
 16. Reine  Inese
 17. Romanovskis  Romāns
 18. Steimakova   Ligita
 19. Šimanauska   Ilvita
 20. Veigurs Andis
 1. Alksne Ineta
 2. Birzniece Alda
 3. Brūveris Andris
 4. Dāboliņa Solvita
 5. Graviņa Sanita
 6. Grigorjeva Ina
 7. Jakovele Zinta
 8. Johansone Ginta
 9. Kilbovska Ligita
 10. Kudlis Jānis
 11. Malcenieks Jānis
 12. Medne Iveta
 13. Paškova Benita
 14. Paupere Laila
 15. Ratiņa Sarmīte
 16. Ražinska Inese
 17. Robežniece Daira
 18. Sipoviča Edīte
 19. Spunīte Indra
 20. Strupa Inga
 21. Tučeks Alvils
 22. Vecumnieks Gundars
 1. Asars Ainārs
 2. Baranovska Līga
 3. Brūvere Kristīne
 4. Dambrāns Aigars
 5. Davidāne Inga
 6. Gailītis Salvis
 7. Glindziņa Anda
 8. Igaunis Andis
 9. Krišjāne Līga
 10. Markovska Anita
 11. Narkevičina Velta
 12. Rasiņa Solvita
 13. Rimšāne Dzintra
 14. Rizga Sandra
 15. Safanova Vita
 16. Saliņa Antra
 17. Tetere Ilze
 18. Upelniece Raivita
 1. Berģis Laima
 2. Bērziņa Diāna
 3. Broks Aivars
 4. Gasperoviča Iluta
 5. Griškena Līga
 6. Jevdokimovs Valdis
 7. Kalvāne Ilze
 8. Kovnacka Jolanta
 9. Liepiņa Vineta
 10. Malceniece Gunita
 11. Mazure Inita
 12. Mols Edgars
 13. Orlova Ina
 14. Ratiņš Arnis
 15. Rauza Ilona
 16. Romanovskis Raivo
 17. Rožkova Daina
 18. Šileiko Līga
 19. Šuķe Regīna
 20. Turļuks Jurijs
 21. Vilcāne Inese
 22. Zobena Gunita
 1. Birste Māris
 2. Bībere Daiga
 3. Blūzmane Ilgona
 4. Bruņenieks Didzis
 5. Brūveris Aigars
 6. Draveniece Sanita
 7. Ikoņņikova Marika
 8. Juste Inese
 9. Juškevics Mareks
 10. Kalvāns Salvis
 11. Kasinskis Kaspars
 12. Kļaviņa Elita
 13. Krūzkopa Sigita
 14. Kukuškina Ilga
 15. Lāce Ineta
 16. Mikitina Inita
 17. Osipenko Viktorija
 18. Ribakova Ināra
 19. Rozalinska Loretta
 20. Rudzīte Aiga
 21. Staltmane Santa
 22. Žikare Sanita
 1. Akmentiņa Dace
 2. Alksne Mareks
 3. Andruna Nadina
 4. Beķers Imants
 5. Brīvule Dina
 6. Daujats Andis
 7. Grundmane Dzintra
 8. Jakovels Andris
 9. Jase Andra
 10. Kazakeviča Aija
 11. Korjakina Kristīne
 12. Krama Agnese
 13. Krišjāne Solvita
 14. Krūzkops Ģirts
 15. Liniņa Sarmīte
 16. Milaknis Ģirts
 17. Misiņa Daina
 18. Podžus Sanita
 19. Spārniņa Gunita
 20. Zilgalvis Haralds
 1. Bārbale Iveta
 2. Brūvere Agnese
 3. Bogdanova Gunita
 4. Bubnoviča Liāna
 5. Buka Diāna
 6. Dāboliņš Helmuts
 7. Gulbinskis Māris
 8. Krukovska Solvita
 9. Krūmiņa Iluta
 10. Laizāne Dace
 11. Līcītis Edgars
 12. Lūsis Guntars
 13. Meldrājs Jānis
 14. Miezītis Valdis
 15. Ruciņš-Vējiņš Aigars
 16. Šimkūne Ināra
 17. Šmuidriņa Sanita
 18. Turļuks Andrejs
 19. Vaivade Dace
 20. Veinštoks Aldis
 1. Baltbārzde Ilva
 2. Bandere Antra
 3. Baumanis Juris
 4. Berģe Anita
 5. Birznieks Juris
 6. Blumberga Iluta
 7. Broka Anda
 8. Caune Oskars
 9. Lāce Vineta
 10. Mistere Evita
 11. Patupa Līga
 12. Prenko Mārīte
 13. Puinovska Maija
 14. Rūrāns Aigars
 15. Rūrāns Ivars
 16. Spārniņš Lauris
 17. Svilāne Inga
 18. Zepa Evita
 1. Ābola Gunta
 2. Būka Vineta
 3. Grieķere Vineta
 4. Ievīte Intra
 5. Kaniņa Agnese
 6. Linaberga Gunita
 7. Līce Santa
 8. Ruskis Dzintars
 9. Svirskis Aivis
 10. Tutāne Vineta
 11. Vaidere Inga
 12. Vītoliņa Inga
 1. Frolova Viktorija
 2. Kļaviņa Vineta
 3. Kokina Diāna
 4. Orupa Dina
 5. Paegļkalne Ilze
 6. Ribāka Jolanta
 7. Seikste Solvita
 8. Stepa Sandra
 9. Vaļivačova Kristīne
 1. Anufrejeva Sigita
 2. Caune Agnese
 3. Fjodorova Ļubova
 4. Gerasimova Ilze
 5. Kauliņš Aigars
 6. Lejiņš Intars
 7. Maizīte Solvita
 8. Malceniece Līga
 9. Naudiņa Inese
 10. Paupere Inga
 11. Pudāne Ieva
 12. Raščevska Kristīne
 13. Stumbiņš Māris
 14. Tāle Sintija
 1. Brakovska Alīna
 2. Grigoroviča Gita
 3. Igaune Eva
 4. Jansons Mārcis
 5. Leimane Sanita
 6. Malceniece Dace
 7. Maršante Zane
 8. Miezāne Agnese
 9. Neifelde Gita
 10. Potašovs Ģirts
 11. Pučka Mārīte
 12. Putniņa Inese
 13. Sniķe Ina
 14. Staškeviča Inga
 15. Strode Inese
 16. Strušele Dace
 17. Volfa Sandra
 18. Zilgalvis Armands
 1. Audze Indra
 2. Bērziņa Raivita
 3. Brūvere Ieva
 4. Caunīte Sintija
 5. Čereškevičs Artis
 6. Čerņonoka Ramona
 7. Germanova Jūlija
 8. Kauliņš Romāns
 9. Lasmane Gita
 10. Lazdiņa Ivita
 11. Loginova Inga
 12. Pečauskis Rinalds
 13. Rācenis Uldis
 14. Sarkanis Roberts
 15. Vidže Evita
 16. Vītola Magda
 17. Žinko Gunita
 1. Agafonova Natālija
 2. Akmene Velga
 3. Andruškevičs Aleksandrs
 4. Bērziņa Anda
 5. Grava Rolands
 6. Grinciuna Aiga
 7. Juškeviča Marika
 8. Kovrigo Valentīns
 9. Kucenčeire Sanita
 10. Liepiņa Evita
 11. Līcis Edgars
 12. Upīte Jana
 13. Veinštoka Ilona
 14. Zibene Linda
 1. Balodis Mārtiņš
 2. Boļšakovs Vladimirs
 3. Cālīte Inese
 4. Cibiņa Vineta
 5. Čikute Iveta
 6. Dimitrijevs Edgars
 7. Kažoka Guna
 8. Kļaviņa Līga
 9. Korsiets Māris
 10. Kricka Gunita
 11. Lapušinska Līga
 12. Malcenieks Miaris
 13. Ņekrasova Dina
 14. Puzāne Sanita
 15. Šupiņa Līga
 16. Upesjure Mārīte
 17. Kokina Aira
 1. Aleksandrova Agita
 2. Blumberga Ilona
 3. Bogdāns Andris
 4. Isakovs Valdis
 5. Kivlenieks Māris
 6. Kuzņecova Rometa
 7. Lejiņa Evija
 8. Loginova Ilze
 9. Orups Jurģis
 10. Pudža Inese
 11. Maldutis Dainis
 12. Sarkane Linda
 13. Timko Sanita
 14. Tomiņa Vineta
 1. Balodis Jānis
 2. Buiķe Vita
 3. Franckeviča Lilita
 4. Garole Ilze
 5. Grieķeris Kaspars
 6. Juškeviča Indra
 7. Karabanova Kristīne
 8. Klevs Jānis
 9. Lapušinska Inita
 10. Līcīte Indra
 11. Logins Raimonds
 12. Malceniece Lelde
 13. Matačina Diāna
 14. Nitcis Māris
 15. Ņikitina Ina
 16. Orlovs Pēteris
 17. Paegļkalne Zane
 18. Plikša Dana
 19. Prodniece Ilze
 20. Sipovičs Kaspars
 1. Auziņš Valdis
 2. Baldunčiks Jānis
 3. Bogdāne Agita
 4. Budena Ilvija
 5. Caunīte Gita
 6. Caunīte Zita
 7. Dāboliņa Sigita
 8. Eglītis Mārtiņš
 9. Fišers Kaspars
 10. Groma Jolita
 11. Grūbe Kristīne
 12. Jukšinska Kristīne
 13. Jurjāns Māris
 14. Kancītis Lauris
 15. Kirijenko Jana
 16. Kukle Inga
 17. Kuzņecova Līva
 18. Muižniece Iluta
 19. Neifelde Līga
 20. Pintāne Sintija
 21. Ribicka Ilze
 22. Rieksts Helmuts
 23. Rožkalne Indra
 24. Sitko Inese
 25. Subatovičs Gints
 26. Svirskis Gatis
 27. Ūzuliņa Linda
 28. Zemniece Vineta
 1. Blitsone Marita
 2. Brūveris Mārtiņš
 3. Cibiņa Oksana
 4. Drozdova Marita
 5. Elksne Mairita
 6. Gailītis Jānis
 7. Griškēna Līga
 8. Groms Reinis
 9. Jaundālders Agnis
 10. Kadirovs Rihards
 11. Kavriga Natālija
 12. Kļaviņš Aivis
 13. Lāce Ilona
 14. Saleniece Irita
 15. Skreblis Artūrs
 16. Stalidzāne Linda
 17. Širokovs Valdis
 18. Vītols Zigmārs
 19. Žinko Raitis

 

 1.  Butāne Līga
 2.  Cibiņa Vita
 3.  Davidāne Daiga
 4.  Grava Elīna
 5.  Grigs Egīls
 6.  Kalniņa Agnese
 7.  Kiseļeva Iveta
 8.  Kivlenieks Jānis
 9.  Lejiete Velta
 10.  Lejietis Jānis
 11.  Maksimovičs Elvis
 12.  Maksimovičs Arvijs
 13.  Maseviča Maruta
 14.  Plēsuma Vineta
 15.  Saranceva Ina
 16.  Semjonova Solvita
 17.  Sitko Andris
 18.  Slogs Jānis
 19.  Zdanovskis Mairis
 1. Černauska Laura
 2. Dambrovskis Aigars
 3. Eglīte Ilze
 4. Groza Mārtiņš
 5. Juškeviča Sandra
 6. Kalniņa Aija
 7. Kalva – Vaivode Sanita
 8. Kukle Ilona
 9. Kupre Laura
 10. Kupris Māris
 11. Lejiņa Lelde
 12. Linītis Arnolds
 13. Malnača Aiva
 14. Masulevičs Uldis
 15. Muižniece Agnese
 16. Paegļkalns Mārcis
 17. Rozalinska Kristīne
 18. Subatoviča Zane
 1. Bērziņa Elīna
 2. Biteniece Ilze
 3. Blumbeka Linda
 4. Elberte Iveta
 5. Elpere Evija
 6. Grūbe Evita
 7. Jase Ilze
 8. Kalniešs Māris
 9. Malcenieks Agnis
 10. Orbidāns Ivo
 11. Pintāne Evija
 12. Spēka Antra
 13. Spīdaine Laura
 14. Šimanauskis Ģirts
 15. Tutāne Zane
 16. Ziemāns Mārtiņš
 1. Brūveris Gunārs
 2. Dāboliņa Gunta
 3. Grāvele Līga
 4. Kalniņa Zaiga
 5. Kalnupelnieks Māris
 6. Krievāne Evija
 7. Lubāns Andris
 8. Mežaraups Guntars
 9. Petjukeviča Jevgeņija
 10. Plāne Agita
 11. Poluškins Aleksandrs
 12. Salenieks Māris
 13. Saranceva Marina
 14. Saturiņa Indra
 15. Timko Sintija
 16. Zdanovska Līga
 1. Avena Līga
 2. Biteniece Dace
 3. Brūveris Einārs
 4. Cālīte Elīna
 5. Fišers Lauris
 6. Gailītis Einārs
 7. Grigs Edgars
 8. Groza Mairita
 9. Hodaseviča Mairita
 10. Jukšinskis Edgars
 11. Jurjāns Mārtiņš
 12. Kastaine Linda
 13. Kārkliņš Kalvis
 14. Kricka Inese
 15. Krivko Igors
 16. Matačina Kristīne
 17. Puzāns Gatis
 18. Žindigs Kaspars
 1. Blumberga Kristīne
 2. Donaseviča Gita
 3. Dronka Jana
 4. Frolova Karīna
 5. Kavriga Nadežda
 6. Larionova Dace
 7. Muižniece Rudīte
 8. Piegāzne Viktorija
 9. Rancāne Inese
 10. Rusiņa Dace
 11. Senjo Olga
 12. Zvaigzne Ivo
 1. Bērziņš Arvis
 2. Botvinovs Dmitrijs
 3. Gudženova Lāsma
 4. Jančevska Santa
 5. Jaškova Evija
 6. Kiseļova Olga
 7. Kļaviņš Oskars
 8. Kvitkova Diana
 9. Lavrinoviča Inga
 10. Liepiņa Līva
 11. Lodziņš Andris
 12. Matuks Māris
 13. Mežaraups Edgars
 14. Piļipecs Juris
 15. Reča Māra
 16. Žindiga Liena

 

 1. Bistrovs Ivars
 2. Černauska Madara
 3. Heislere Līga
 4. Kalniņš Aigars
 5. Kalniņš Edgars
 6. Kamerāde Sintija
 7. Kukule Inga
 8. Levinska Ligita
 9. Līcis Reinis
 10. Loginova Kristīne
 11. Mucenieks Kaspars
 12. Pečauska Kristīne
 13. Pokšta Renāte
 14. Sladzis Romāns
 15. Strause Baiba
 16. Strēlniece Ligita
 17. Zariņš Jānis
 1. Avens Kaspars
 2. Baldunčiks Juris
 3. Beļinskis Aleksandrs
 4. Bistrova Elīna
 5. Bistrova Zaiga
 6. Broniča Madara
 7. Davidāne Elīna
 8. Dronka Juta
 9. Gailītis Zintis
 10. Grāvele Liene
 11. Grinciuns Mārcis
 12. Jankovskis Genādijs
 13. Jodguds Edgars
 14. Kiseļeva Inese
 15. Korosteļovs Juliāns
 16. Kuzņecova Krista
 17. Līcis Mārtiņš
 18. Matačina Kaspars
 19. Pērkone Evija
 20. Purene Līga
 21. Sirmoviča Santa
 22. Skutele Santa
 23. Zana Diāna
 1. Dāboliņš Andris
 2. Dinaburskis Kristaps
 3. Grigoroviča Guna
 4. Jevtušenko Kalvis
 5. Kalnieša Ilze
 6. Kivlenieks Juris
 7. Kvitkova Inga
 8. Lapiņš Sandis
 9. Linīte Baiba
 10. Maļinovskis Mārtiņš
 11. Melderis Kristaps
 12. Ose Ilze
 13. Osis Pauls
 14. Piekuse Laura
 15. Ratniece Dace
 16. Rudane Elvīra
 17. Salmiņš Ingus
 18. Sladzis Alvis
 19. Strautnieks Edgars
 20. Valainis Nauris
 21. Vērenieks Ainārs
 1. Bērziņš Elvijs

 2. Cišs Andris

 3. Davidāne Dagnija

 4. Druveniece Laima

 5. Grieķere Baiba

 6. Grinciuns Jānis

 7. Iļuka Oksana

 8. Jaundālders Ēriks

 9. Lapiņa Indra

10. Liepkalns Juris

11. Linītis Jānis

12. Lūse Everita

13. Malcs Arturs

14. Nažinskis Dainis

15. Prokofjevs Edžus

16. Rostokina Sabīne

17. Rubena Ginta

18. Strauss Didzis

19. Šimanauskis Jānis

20. Tīrumnieks Rolands

 

 1. Baklāne Sanita

 2. Balzeris Artūrs

 3. Beļinska Jevgēnija

 4. Biteniece Solvita

 5. Feldmane Ieva

 6. Grāvele Santa

 7. Grigs Elmārs

 8. Hritonenko Kristīne

 9. Jeluškins Nauris

10. Jukša Ilze

11. Kagaine Klinta

12. Kalniņa Zane

13. Kokainis Mārtiņš

14. Medveckis Jānis

15. Salenieks Uģis

16. Sarancevs Andris

17. Saturiņš Zigmārs

18. Siliņa Inga

19. Upesjure Ieva

20. Verzemnieks Oskars

21. Vītols Lauris

22. Zenkova Elīna

1. Bērziņš Raivis

2. Bumbiere Brigita

3. Čačs Māris

4. Dāboliņa Līga

5. Dronka Santa

6. Eiduks Krists

7. Fedotova Laura

8. Grāvelis Jānis

9. Griškena Laima

10. Groms Arnolds

11. Izkalne Ilze

12. Jasinaite Guna

13. Kalnieša Inga

14. Kiseļovs Aleksandrs

15. Kļaviņa Ārija

16. Krastiņš Nauris

17. Krodziniece Baiba

18. Lapiņš Ingus

19. Margaļiks Mareks

20. Mežaraups Jānis

21. Mutulis Artis

22. Nikolajeva Nora

23. Pastare Sintija

24. Plīte Signe

25. Pura Zane

26. Raščevska Jana

27. Skrode Klinta

 1. Balodis Alberts
 2. Bērziņš Edijs
 3. Botvinova Anna
 4. Bubnovičs Alvis
 5. Davidāne Zane
 6. Demjanovs Elvijs
 7. Dronka Aija
 8. Dzikovičs Rihards
 9. Grava Edgars
 10. Igaunis Kristians
 11. Ivanovs Kaspars
 12. Kalačinskis Arturs
 13. Liepkalns Mārtiņš
 14. Nažinskis Aigars
 15. Pastars Arvis
 16. Piekuss Didzis
 17. Ribakovs Aigars
 18. Šolmane Guna
 19. Tīrumnieks Ingars
 20. Vītols Emīls
 21. Žuka Sabīne
1. Betkers Elgars

2. Broničs Rihards

3. Erta Agate Santa

4. Hmeļevska Laura

5. Jankovska Kristīne

6. Kerubīns Jānis

7. Liepiņa Lineta

8. Lūse Līva

9. Melderis Matīss

10. PavāreVineta

11. Pučinskis Didzis

12. Rubens Didzis

13. Skrupskis Edijs

14. Sladzs Jānis

15. Valainis Jānis

 

1. Broks Toms

2. Bērziņa Ieva

3. Bērziņa Madara

4. Groms Aigars

5. Krivko Ilvija

6. Laizāns Kristiāns

7. Liniņa Ieva

8. Liniņa Ilze

9. Maculeviča Laura

10. Milaknis Mārcis

11. Pērkone Elīna

12. Ribāka Agnese

13. Čačs Jānis

 1. Baklāns Mairis
 2. Dābols Kaspars
 3. Galvanovskis Artūrs
 4. Grigaloviča Ieva
 5. Kalniņš Jānis
 6. Kuzjumenko Samanta
 7. Livdāns Dāvis
 8. Tiltiņa Monta
 9. Zeltiņš Matīss
 10. Capa Viktorija
 11. Fedotovs Nauris
 12. Garolis Mārtiņš
 13. Izkalne Līga
 14. Kuklis Edgars
 15. Laizāne Eva
 16. Stahovska Renāte
 17. Vecumnieks Matīss
1. Čibulis Edijs

2. Hmeļevskis Edgars

3. Ivanova Santa

4. Jaškova Laura

5. Kleva Maira

6. Maslobojevs Kaspars

7. Platgalve Diāna

8. Pļavinska Zane

9. Pučinskis Uģis

10. Pupeļs Valerijs

11. Striks Pēteris

12. Vaļenieks Dāvis

1. Bogdanova Laura

2. Bruņeniece Aiva

3. Dāboliņš Kristaps

4. Erta Elīna

5. Griškēna

6. Indāne Elizabete

7. Kuzņecova Anna Paula

8. Laizāne Daina

9. Līce Liāna Linda

10. Līcis Edgars

11. Līcis Mārtiņš

12. Livčāne Imanda

13. Mazure Sintija

2014.gads – audzinātāja M.Lasmane (neklātienes klase)
1. Ašuka Santa

3. Prodniece Solvita

5. Skreble Biruta

2. Indāne Laima Marta

4. Ribakova Sanita

6. Viese Kitija

1. Ašuka Lāsma

3. Bārdule Guntra

5. Čibulis Kristaps

7. Gailīte Anete

9. Krišjāne Renāte

11. Ņikitina Laura

13. Skreblis Raimonds

15. Vingris Ralfs

17. Ziņkovskis Uldis

2. Ažušele Baiba

4. Capa Gaļina

6. Daģe Līga

8. Kļaviņa Amanda

10. Kuzjumenko Marina

12. Radziņa Lolita

14. Tīrumnieks Ritvars

16. Zālītis Helmuts

1. Ašuka Signe

3. Čerņauskis Jānis

5. Grods Vjačeslavs

7. Malnačs Ingars

9. Mazure Linda

11. Pastare Amanda

13. Sebeža Jeļena

15. Vecumniece Sindija

2. Ažušele Sabīne

4. Gailītis Oskars

6. Lisecka Kristiāna

8. Mašinska Ilva

10. Milaknis Jānis

12. Petraite Sanija

14. Tarvids Kristers

16. Zvaigzne Māris

17. Maslobojevs Vitālijs (neklātiene)
1. Berģis Jānis

3. Capa Ņina

5. Jaksteviča Melānija

7. Līce Kristīne

9. Oļševskis Dāvis

11. Upīte Krista Kristiāna

2. Betkers Kristiāns Ralfs

4. Grigorjeva Diāna

6. Kļaviņa Liene

8. Lisecka Marika

10. Šķimele Līva

 

1. Bantauska Evelīna

3. Buceniece Daiga

5. Donaseviča Ieva

7. Jaškovs Markuss

9. Kalējs Dāvis

11. Kielbicka Līva

13. Matuks Dinārs

15. Meļehova Kristiāna

17. Petjukevičs Imants

19. Rudzāts Jānis Silvestrs

21. Skvarnavičs Eduards

2. Bērziņš Erlends

4. Cišs Aigars

6. Dronka Eiva Krista

8. Līcis Andris

10. Kalniņa Ance

12. Kivlenieks Rihards

14. Matuks Rolands

16. Milakne Ieva

18. Rijniece Elīna

20. Skrūzmanis Egīls Arvīds

22. Vrubļevskis Emīls

1.  Aldiņš Sandis

3.  Bantauska Sindija

5.  Bitenbindere Anna

7.  Indāne Lidija

9.  Skutelis Juris

11. Zimeta Betija

2.  Asaris Zigmārs

4.  Beļavska Diāna

6.  Geroimova Veronika

8.  Liepiņa Elīna

10. Veinštoka Dita

 1. Balzere Delfija Damiāna
 2. Bindemanis Artis
 3. Dāboliņš Kristiāns Jānis
 4. Elpers Vīgants Endijs
 5. Germane Alise
 6. Heislere Andžela
 7. Jaškova Kate Katrīna
 8. Juškeviča Dagnija
 9. Lūsis Rodrigo
 10. Ļahtiņina Aiva
 11. Melderis Kristaps
 12. Tīrumniece Paula
 1. Aldiņa Ilvija
 2. Capa Aleksandra
 3. Caune Edvīns
 4. Dergača Alīna
 5. Heislere Alīna
 6. Indāns Teodors Egils
 7. Kirilova Ērika
 8. Kliģis Kristaps
 9. Lodziņa Ina
 10. Mola Amanda
 11. Moļs Kristaps
 12. Pozdņakova Evija
 13. Pupeļs Vladislavs
 14. Skvarnaviča Annija Estere
 15. Stumbiņš Raivis
 16. Zaļakmens Viesturs
 17. Zeltiņa Zane
 1. Bruzgulis Kristers
 2. Brūveris Valdemārs Hardijs
 3. Čakstiņš Elvis
 4. Dambrāne Dita Rūta
 5. Dzikoviča Sanija
 6. Geroimova Anželika
 7. Kāršeniece Marta Kristiāna
 8. Koļesņiks Aleksandrs
 9. Kravčenko Rainers
 10. Liepiņa Annija
 11. Luksteniece Linda
 1. Barvinskis Dans Vasilijs
 2. Berģis Viesturs
 3. Bindemane Sanita
 4. Broks Niks
 5. Bruņenieks Dāgs Niks
 6. Brutāns Jānis Mārtiņš
 7. Caune Sintija
 8. Daģe Melānija Liāna
 9. Deņisova Arnita
 10. Elksne Iveta
 11. Garsila Zane
 12. Grāvīte Kintija Laura
 13. Grundmane Endija
 14. Grundmane Enija
 15. Kokorevičs Imants
 16. Mačeka Līva
 17. Mikušāns Armands
 18. Povečerovska Lāsma
 19. Ritelis Edgars
 20. Roze Vendija
 21. Safonovs Aigars
 22. Siņicins Daniels