Pedagogs karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Viesītes novada pašvaldībā Viesītes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

  • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
  • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
  • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
  • organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
  • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Viesītes vidusskola strādā pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Ratiņa, pie kura var saņemt individuālo karjeras konsultāciju.