Projekts Viesītes vidusskolā

Projekts Viesītes vidusskolā

Viesītes novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Viesītes novada pašvaldība ir sadarbības partneris.

Viesītes vidusskola septembrī ir uzsākusi veidot individuālos plānus izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Projektā iesaistīta Viesītes vidusskola.

Projekts “PuMPuRS” turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais finansējums ir atkarīgs no projektā iesaistīto izglītojamo skaita.

Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Eiropas Savienības struktūrfondu  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)  norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”  ietvaros. 

Informāciju sagatavoja
projekta koordinatore Dita Mažeika