Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Viesītes vidusskola 2020./2021.mācību gadā turpina īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Atbalsta pasākumi ietver konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī projekta ietvaros iespējams segt transporta, ēdināšanas un naktsmītņu izmaksas. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos. Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

Projekta kopējais finansējums: 39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 (6 gadi).

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Viesītes novada pašvaldībā par projekta norisi kontaktēties ar tā koordinatoru Ditu Mažeiku,

e-pasts: dita.mazeika@viesite.lv ; tālr.22000801

Vairāk par projektu var uzzināt: www.pumpurs.lv