Turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Viesītes vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001) arī šajā mācību gadā.

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), paredzot iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīvi.

Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 611 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni; profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu audzēkņi.

Projekta kopējais finansējums: 39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 (6 gadi).

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Arī Viesītes vidusskolā 2019./2020. mācību gada 1.semestrī notiks biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts, kas paredz 4 saliedēšanās pasākumus klasēm, tādējādi ļaujot skolēniem sadarboties komandā, pilnveidojot savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas par vērtībās balstītu līderību.

Viesītes novada pašvaldībā par projekta norisi kontaktēties ar tā koordinatoru Ditu Mažeiku,e-pasts: dita.sala@viesite.lv ; tālr.22000801
Vairāk par projektu var uzzināt: www.pumpurs.lv